Theravāda budističko društvo

CITAT NEDELJE

475. Postupno upoznavanje učenja

Pitanje: Da li Zapadnjaka koji se tek susreo sa budizmom treba ubeđivati da potpuno prihvati principe karme i preporađanja?

Bhikkhu Bodhi: Ja ne bih počeo pokušajem da se na tog Zapadnjaka koji tek upoznaje budizam svali puna težina klasičnog budističkog učenja. Sa druge strane, ne bih ni prepravljao ili kamuflirao to učenje. Jednostavno bih mu saopštio tačno ono što Buda podučava.

Rekao bih mu da približavanje budizmu treba da počne istraživanjem onih principa Budinog učenja koje može da proveri u sopstvenom životu, ovde i sada. Tako, na primer, može da vidi da kada poštuje etička pravila, kvalitet njegovog života se podiže. Može da vidi da kada sistematski razvija praksu meditacije, time umanjuje u sebi pohlepu, bes i neznanje, postaje svesniji, pažljiviji i dublje sagledava ono što mu se događa. Videće takođe da se kao rezultat svega toga oseća srećnijim, mirnijim i ispunjenijim. Na osnovu svega toga, rekao bih, ta osoba je u stanju da prepozna odakle dolazi jedno takvo učenje: ono dolazi od Bude, nekoga ko je probuđen.

A kada jednom steknemo izvesnu dozu poverenja u Budu — zasnovanu na onome što sami možemo da proverimo i potvrdimo unutar svog iskustva — tada ćemo verovatno biti spremni da to poverenje poklonimo i onom delu Budinog učenja koje leži izvan domena neposrednog iskustva. Ne činimo to iz slepog potčinjavanja Budinom autoritetu, već zato što smo stekli iskustvenu potvrdu nekih delova njegovog učenja. Otuda, ako želimo da to učenje sledimo do kraja, moramo biti spremni da makar kao radnu hipotezu prihvatimo i ona učenja koja su iznad naših trenutnih mogućnosti provere.

Bhikkhu Bodhi: The Law of Karma