Theravāda budističko društvo

AN III.134-146: Yodhāđīva vagga

Anguttara nikāya III.134-146

Yodhāđīva vagga
Ratnik

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


134. Yodhāđīva sutta — Ratnik

Monasi, kada poseduje tri svojstva, ratnik je dostojan kralja, podoban za kraljevsku službu, smatra se osloncem kraljevstva. Koja tri? Ratnik dobro gađa na daljinu, precizan je strelac i može da raspoluti i najveće telo. Kada poseduje ova tri svojstva, ratnik je dostojan kralja, podoban za kraljevsku službu, smatra se osloncem kraljevstva. Isto tako, kada poseduje tri svojstva, monah je vredan poklona, vredan gostoprimstva, vredan ponuda, vredan poštovanja, nenadmašno polje za sticanje zasluga u ovome svetu. Koja tri? Kada monah dobro gađa na daljinu, precizan je strelac i može da raspoluti i najveće telo.

A kako to monah dobro gađa na daljinu? Tako što, kakav god da je oblik — u prošlosti, budućnosti ili sadašnjosti, unutrašnji ili spoljašnji, velik ili mali, uzvišen ili običan, dalek ili blizu — monah svaki oblik vidi ispravnom mudrošću onakvim kakav on zaista jeste: “To nije moje, to nisam ja, to nije moje sopstvo”. Kakak god da je osećaj… Kakav kod da je opažaj… kakavi god da su mentalni obrasci… kakva god da je svest — u prošlosti, budućnosti ili sadašnjosti, unutrašnja ili spoljašnja, velika ili mala, uzvišena ili obična, daleka ili blizu — monah svaku svest vidi ispravnom mudrošću onakvom kakva ona zaista jeste: “To nije moje, to nisam ja, to nije moje sopstvo”. Na taj način monah dobro gađa na daljinu.

A kako je to monah precizan strelac? Tako što monah razume onako kako jeste: “Ovo je patnja”. On razume onako kako jeste: “Ovo je nastanak patnje”. On razume onako kako jeste: “Ovo je prestanak patnje”. On razume onako kako jeste: “Ovo je put koji vodi do prestanka patnje”. Na taj način je monah precizan strelac.

A kako to monah može da raspoluti i najveće telo? Tako što je monah u stanju da raspoluti ogromnu količinu neznanja. Na taj način monah može da raspoluti i najveće telo.

Kada poseduje ova tri svojstva, ratnik je dostojan kralja, podoban za kraljevsku službu, smatra se osloncem kraljevstva.


135. Parisā sutta — Zajednice

Monasi, postoje tri vrste zajednice. Koje tri? Zajednica koja je vešta u naklapanju, zajednica koja je vešta u propitivanju i zajednica vešta u granicama. Postoje te tri grupe. [1]

[1] U vezi sa prve dve zajednice videti suttu AN II.48. Za treću, komentar govori o zajednici koja je uvežbana u granicama svojih mogućnosti, nakon što je onaj ko je vežba sagledao te mogućnosti.


136. Mitta sutta — Prijatelj

Monasi, treba se družiti sa prijateljem koji ima tri kvaliteta. Koja tri? Monah daje ono što je teško dati. Čini ono što je teško učniiti. Strpljivo podnosi ono što je teško podneti. Treba se družiti sa prijateljem koji ima ta tri kvaliteta.


137. Uppādā — Rođenje

Monasi, bilo da su se Tathāgate rodile u svetu ili ne, postoji taj zakon, ta nepormenljivost Dhamme, taj poredak Dhamme: “Sve tvorevine su prolazne”. A Tathāgata se budi za to, uviđa to, te on to i objašnjava, podučava, objavljuje, izlaže, otkriva, analizira i čini razumljivim ovako: “Sve tvorevine su prolazne”.

Monasi, bilo da su se Tathāgate rodile u svetu ili ne, postoji taj zakon, ta nepormenljivost Dhamme, taj poredak Dhamme: “Sve tvorevine su nezadovoljavajuće”. A Tathāgata se budi za to, uviđa to, te on to i objašnjava, podučava, objavljuje, izlaže, otkriva, analizira i čini razumljivim ovako: “Sve tvorevine su nezadovoljavajuće”.

Monasi, bilo da su se Tathāgate rodile u svetu ili ne, postoji taj zakon, ta nepormenljivost Dhamme, taj poredak Dhamme: “Sve stvari su bez trajne osnove”. A Tathāgata se budi za to, uviđa to, te on to i objašnjava, podučava, objavljuje, izlaže, otkriva, analizira i čini razumljivim ovako: “Sve stvari su bez trajne osnove”.