Theravāda budističko društvo

AN III.70: Muluposatha sutta

Anguttara nikāya III.70

Muluposatha sutta
Temelji dana predanosti (uposatha)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Istočnom manastiru, u palati Migarine majke. I u to vreme — pošto je bio uposatha dan — Visaka, Migarina majka, otide do Blaženog u sred dana i, stigavši, pokloni mu se i sede sa strane. I dok je sedela tako Blaženi joj se obrati: "Pa dobro, Visaka, zato si došla u sred dana?"

"Danas ja praznujem uposatha dan, gospodine."

"Visaka, tri su uposatha dana. Koja tri? Uposatha dan govedara, uposatha dan đaina i uposatha dan plemenitih.

A kakav je to uposatha dan govedara? Kad govedar uveče vrati stoku njezinim vlasnicima, on razmišlja: 'Danas je stoka tumarala i tamo i amo, pila vodu i tamo i amo, sutra će tumarati i tamo i amo, piti vodu i tamo i amo'; na isti način, ima slučajeva kada neko, praznujući uposatha dan, razmilja: 'Danas sam jeo i u nedozvoljeno i u dozvoljeno vreme. Sutra ću jesti i u dozvoljeno i u nedozvoljeno vreme.' On provodi dan sa svešću ispunjenom lakomošću, ispunjenom pohlepom. takav je uposatha dan govedara, Visaka. Kada se praznuje takav uposatha dan, to ne donosi veliki plod, veliku korist, a niti veliku slavu i veliki ugled.

A kakav je to uposatha dan đaina? Postoje isposnici po nazivu niganta (đaini). Oni svome sledbeniku kažu da ovako vežba: 'Hajde, dobri čoveče, odloži svoj štap prema bićima koja žive 100 kilometara na istok… 100 kilometara na zapad… 100 kilometara na sever… 100 kilometara na jug.' Tako oni sledbenika navedu da gaji blagonaklonost i saosećanje prema nekim bićima, ali ne i prema drugima.

Na uposatha dan oni svome sledbenika kažu da ovako vežba: 'Hajde, dobri čoveče. Skinuvši svu svoju odeću, kaži: 'Ja sam ništa, i po ovome i po onome. Tako ne postoji bilo šta što je moje, ni po ovome ni po onome'.' Pa ipak, njegovi roditelji o njemu znaju ovo: 'To je naše dete.' I on zna o njima: 'To su moji roditelji.' Njegova žena i deca znaju o njemu: 'To je naš muž i otac.' I on zna o njima: 'To su moja žena i deca.' Njegovi radnici i sluge znaju o njemu: 'To je naš gospodar.' I on zna o njima: 'To su moji radnici i sluge.' Tako, u vreme kada bi trebalo da bude ubeđen da sledi istinu, on sledi laž. Na kraju noći on ponovo uzima svoje stvari, čak i ako mu ih niko ne da. To se, kažem vam, smatra krađom. Takav je uposatha dan đaina, Visaka. Kada se praznuje takav uposatha dan, to ne donosi veliki plod, veliku korist, a niti veliku slavu i veliki ugled.

A kakav je to uposatha dan plemenitih? To je čišćenje nečistog uma uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečisti um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike?

Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća Tathāgate ovako: 'Zaista, Blaženi je potpuno i sopstvenim naporom probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, sa dobrim odredištem, savršeni poznavalac ovoga sveta, nenadmašan kao savetnik onih ljudi sposobnih da budu poduđeni, učitelj božanskim i ljudskim bićima, probuđen, blagosloven.' I dok se tako podseća na Tathāgatu, njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju, baš kao kada se lice isti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se lice čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Korišćenjem kozmetičkih sredstava i vate i uz ljudski trud. Tako se lice čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. Na isti način, nečist um se čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečist um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na Tathāgatu… I dok se tako podseća na Tathāgatu, njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju. On se tada naziva plemenitim sledbenikom koji praznuje Brahma-uposatha. On živi sa Brahmom [= Budom]. Zahvaljujući Brahmi je njegov um smiren, javila se radost, i sve nečistoće u njegovom umu nestale su. Tako se um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike.

"[I opet, uposatha dan plemenitih] jeste čišćenje nečistog uma uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečisti um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike?

Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na Dhammu ovako: 'Zaista, Blaženi je dobro izložio Dhammu, treba je videti ovde i sada, neprolazna je, poziva nas da se sami uverimo, ispravna je, mudri treba da je ostvare svako za sebe.'' I dok se tako podseća na Dhammu, njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju, baš kao kada se telo čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se telo čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Korišćenjem mirisnih ulja i praha za kupanje i uz ljudski trud. Tako se telo čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. Na isti nain, nečist um se čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečist um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na Dhammu… I dok se tako podseća na Dhammu, njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju. On se tada naziva plemenitim sledbenikom koji praznuje Dhamma-uposatha. On živi sa Dhammom. Zahvaljujući Dhammi je njegov um smiren, javila se radost, i sve nečistoće u njegovom umu nestale su. Tako se um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike.

"[I opet, uposatha dan plemenitih] jeste čišćenje nečistog uma uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečisti um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike?

Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na Sanghu ovako: 'Zaista, Sangha, zajednica sledbenika Blaženog, koji su vežbali pravilno… koji su vežbali direktno… koji su vežbali metodično… koji su vežbali znalački — drugim rečima, četiri vrste plemenitih sledbenika, kada se uzmu kao parovi, a osam kada se uzmu pojedinačno — oni su Sangha, zajednica sledbenika Blaženog: vredni poklona, vredni gostoprimstva, vredni ponuda, vredni poštovanja, nenadmašno polje zasluga za ovaj svet.' I dok se tako podseća na Sanghu, njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju, baš kao kada se odeća čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se odeća čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Korišćenjem soli, nakvašenog pepela, kravlje balege i uz ljudski trud. Tako se odeća čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. Na isti način, nečist um se čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečist um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na Sanghu… I dok se tako podseća na Sanghu, njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju. On se tada naziva plemenitim sledbenikom koji praznuje Sangha-uposatha. On živi sa Sanghom. Zahvaljujući Sanghi je njegov um smiren, javila se radost, i sve nečistoće u njegovom umu nestale su. Tako se um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike.

"[I opet, uposatha dan plemenitih] jeste čišćenje nečistog uma uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečist um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike?

Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na sopstvene vrline ovako: '[One su] netaknute, neuništene. neukaljane, bez senke, oslobađajuće, hvale ih mudraci, besprekorne, doprinose koncentraciji.' I dok se tako podseća na sopstvene vrline njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju, baš kao kada se ogledalo čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se ogledalo čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Korišćenjem ulja, pepela, jelenske kože i uz ljudski trud. Tako se ogledalo čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. Na isti način, nečist um se čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečist um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na sopstevne vrline… I dok se tako podseća na sopstvene vrline njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju. On se tada naziva plemenitim sledbenikom koji praznuje vrlina-uposatha. On živi sa vrlinom. Zahvaljujući vrlini je njegov um smiren, javila se radost, i sve nečistoće u njegovom umu nestale su. Tako se um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike.

"[I opet, uposatha dan plemenitih] jeste čišćenje nečistog uma uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečist um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike?

Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na nebesnike ovako: 'Ima nebesnika četiri velika kralja, nebesnika trideset tri božanstva, Jaminih nebesnika, zadovoljnih nebesnika, nebesnika koji se ushićuju stvaranjem, nebesnika koji imaju moć da stvaraju druge, nebesnika Brahminog sveta, nebesnika izvan njega. Kakvo god da je njihovo uverenje — kada im se završi taj život — oni se tamo preporađaju, a ista vrsta uverenja je i u meni. Kakvo god da se njihove vrline — kada im se završi taj život — oni se tamo preporađaju, a ista vrsta vrlina je i u meni. Kakvo god da je njihovo znanje — kada im se završi taj život — oni se tamo preporađaju, a ista vrsta znanja je i u meni. Kakva god da je njihova velikodušnost — kada im se završi taj život — oni se tamo preporađaju, a ista vrsta velikodušnosti je i u meni. Kakav god da je njihov uvid — kada im se zavri taj život — oni se tamo preporađaju, a ista vrsta uvida je i u meni.' I dok se tako podseća na nebesnike njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestaju, baš kao kada se zlato čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se zlato čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Korišćenjem peći za topljenje, soli, opeke, duvaljke i klešta i uz ljudski trud. Tako se zlato čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. Na isti način, nečist um se čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike. A kako se nečist um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike? Ima slučajeva kada se plemeniti sledbenik podseća na nebesnike… I dok se tako podseća na nebesnike njegov um se smiruje i javlja se radost; nečistoće u njegovom umu nestale su. On se tada naziva plemenitim sledbenikom koji praznuje nebesnici-uposatha. On živi sa nebesnicima. Zahvaljujući nebesnicima je njegov um smiren, javila se radost, i sve nečistoće u njegovom umu nestale su. Tako se um čisti uz pomoć odgovarajuće tehnike.

Sem toga, plemeniti sledbenik ovako razmišlja: 'Sve dok žive — odustavši od ubijanja — arahanti okreću leđa ubijanju. Oni su odložili svoj štap, odložili svoj nož, obzirni, milosrdni, saosećajni za dobrobit svih živih bića. Danas i ja — ovaj dan i noć — odustavši od ubijanja — okrećem leđa ubijanju. Ja sam odložio svoj štap, odložio svoj nož, obziran, milosrdan, saosećajan za dobrobit svih živih bića. Na taj način podražavam arahante i tako ću praznovati svoj dan predanosti.

Sve dok žive — odustavši od uzimanja onoga što im nije dato — arahanti okreću leđa uzimanju onoga to im nije dato. Oni uzimaju samo ono što im je dato, prihvataju samo ono što im je dato, ne žive od krađe, već zahvaljujući tome što su postali čisti. Danas i ja — ovaj dan i noć — odustavši od uzimanja onoga što mi nije dato — okrećem leđa uzimanju onoga što mi nije dato. Uzimam samo ono što mi je dato, prihvatam samo ono što mi je dato, ne živim od krađe, već zahvaljujući tome što sam postao čist. Na taj način podražavam arahante i tako ću praznovati svoj dan predanosti.

Sve dok žive — odustavši od necelibata — arahanti su u celibatu. uzdržani, okreću leđa seksualnom opštenju, koje je put za neuke. Danas i ja — ovaj dan i noć — odustavši od necelibata — živim u celibatu. uzdržan, okrećem leđa seksualnom opštenju, koje je put za neuke. Na taj način podražavam arahante i tako ću praznovati svoj dan predanosti.

Sve dok žive — odustavši od zloupotrebe govora — arahanti odustaju od zloupotrebe govora. Govore istinu, drže se istine, čvrsti su, pouzdani, ne obmanjuju svet. Danas i ja — ovaj dan i noć — odustavši od zloupotrebe govora — okrećem leđa zloupotrebi govora. Govorim istinu, držim se istine, čvrst sam, pouzdan, ne obmanjujem svet. Na taj način podražavam arahante i tako ću praznovati svoj dan predanosti.

Sve dok žive — odustavši od konzumiranja alkohola, koji izaziva nepromišljenost — arahanti ne konzumiraju alkohol, koji izaziva nepromišljenost. Danas i ja — ovaj dan i noć — odustavši od konzumiranja alkohola, koji izaziva nepromiljenost — okrećem leđa konzumiranju alkohola, koji izaziva nepromiljenost. Na taj način podražavam arahante i tako ću praznovati svoj dan predanosti.

Sve dok žive, arahanti imaju samo jedan obrok dnevno, okreću leđa uzimanju hrane noću, kreću leđa uzimanju hrane u pogrešno doba dana [od podneva do sledećeg jutra]. Danas ću i ja — ovaj dan i noć — imati jedan obrok dnevno, okrenuću leđa uzimanju hrane noću, okrenuću leđa uzimanju hrane u pogrešno doba dana. Na taj način podražavam arahante i tako ću praznovati svoj dan predanosti.

Sve dok žive, arahanti okreću leđa plesu, pevanju, muzici, posmatranju predstava, nošenju ukrasa, ulepšavanju uz pomoć kozmetike. Danas ću i ja — ovaj dan i noć — okrenuti leđa plesu, pevanju, muzici, posmatranju predstava, nošenju ukrasa, ulepšavanja uz pomoć kozmetike. Na taj način podražavam arahante i tako ću praznovati svoj dan predanosti.

Sve dok žive, arahanti — odustavši od visokih i raskošnih sedišta i kreveta — okreću leđa visokim i raskošnim sedištima i krevetima. Spavaju na niskim ležajima, na slamarici ili prostirci od trave. Danas ću se i ja, ovaj dan i noć — odustavši od visokih i raskonih sedišta i kreveta — okrenuti leđa visokim i raskošnim sedištima i krevetima. Spavaću na niskim ležajima, na slamarici ili prostirci od trave.'

Takav je uposatha dan plemenitih, Visakha. Kada se takav uposatha dan plemenitih praznuje, on donosi veliki plod i korist, veliku slavu i veliki ugled.

Pretpostavimo da neko treba da bude kralj, da vlada nad tih šesnaest zemalja, punih sedam bogatstava, to jest, nad zemljama Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vađi, Mala, Ćeti, Vansan, Kuru, Panjćala, Maća, Surasena, Asaka, Avanti, Gandara i Kambođa. Sve to ne bi vredelo ni jednu šesnaestinu praznovanja uposatha dana pridržavajući se osam uputstava. A zato? Kraljevanje nad ljudskim bićima je jalova rabota, upoređena sa nebeskim blaženstvom.

Pedeset čovekovih godina ravne su jednom danu i noći među nebesnicima četiri velika kralja. Trideset takvih dana i noći čine mesec. Dvanaest takvih meseci čine godinu. Pet stotina takvih nebeskih godina čine životni vek među nebesnicima četiri velika kralja. Sad, moguće je da se muškarac ili žena — zahvaljujući praznovanju uposatha dana, pridržavajući se osam uputstava — posle raspada tela, posle smrti, preporode među božanstvima četiri velika kralja. U vezi sa tim je rečeno: 'Kraljevanje nad ljudskim bićima je jalova rabota, upoređena sa nebeskim blaženstvom.'

Ljudsko stoleće je jednako jednom danu i noći među nebesnicima trideset tri boga. Trideset takvih dana i noći čine mesec. Dvanaest takvih meseci čine godinu. Pet stotina takvih nebeskih godina čine životni vek među nebesnicima trideset tri boga. Sad, moguće je da se muškarac ili žena — zahvaljujući praznovanju uposatha dana, pridravajući se osam uputstava — posle raspada tela, posle smrti, preporode među božanstvima trideset tri boga. U vezi sa tim je rečeno: 'Kraljevanje nad ljudskim bićima je jalova rabota, upoređena sa nebeskim blaženstvom.'

Dva ljudska stoleća jednaka su jednom danu i noći među Jama nebesnicima… Dve hiljade takvih nebeskih godina čine životni vek među Jama nebesnicima…

Četiri ljudska stoleća jednaka su jednom danu i noći među Zadovojnim nebesnicima… Četiri hiljade takvih nebeskih godina čine životni vek među Zadovoljnim nebesnicima…

Osam ljudskih stoleća jednaka su jednom danu i noći među nebesnicima koji uživaju u stvaranju… Osam hiljada takvih nebeskih godina čine životni vek među nebesnicima koji uživaju u stvaranju…

Šesnaest ljudskih stoleća jednako je jednom danu i noći među nebesnicima koji imaju moć da stvaraju druge. Trideset takvih dana i noći čine mesec. Dvanaest takvih meseci čine godinu. Šesnaest hiljada takvih nebeskih godina čine životni vek među nebesnicima koji imaju moć da stvaraju druge. Sad, moguće je da se muškarac ili žena — zahvaljujući praznovanju uposatha dana pridržavajući se osam faktora — posle raspada tela, posle smrti, preporode mešu nebesnicima koji imaju moć da stvaraju druge. U vezi sa tim je rečeno: 'Kraljevanje nad ljudskim bićima je jalova rabota, upoređena sa nebeskim blaženstvom.'

Ne treba ubiti nijedno biće
niti uzeti ono što nije dato;
ne treba govoriti laži
niti piti opojna pića;
treba odustati od necelibata, od seksualnog čina;
ne treba jesti noću i u pogrešno vreme danju;
ne treba nositi nakit, niti koristiti mirise;
treba spavati na prostirci, ležaju prostrtom po podu —
jer tih osam temelja uposatha dana
objavio je Probuđeni
da nam oslonac budu ka okončanju
patnje i nespokojstva.

Mesec i Sunce, oboje lako uočljivi,
zrače svetlošću kud god da krenu,
i razgone tamu ploveći kroz prostor,
osvetljavaju nebo, i sve četiri strane sveta.
U njihovom području mnoga su blaga:
biser, kristal, beril,
dijamant, platina, zlatno grumenje
i rafinirano zlato zvano hataka.
Pa ipak, ta blaga —
poput svetla svih zvezda
upoređenih sa mesečinom —
nisu vredna ni jedne šesnaestine
uposatha dana, sa njegovih osam uputstava.

Zato, ko god da je — muškarac ili žena —
obdaren vrlinama
uposatha dana sa osam uputstava,
učinivši dela što zasluge donose,
što blaženstvo donose,
on izvan svakog prekora, odlazi
među nebesnike.