Theravāda budističko društvo

AN III.89: Sikkha sutta 1

Anguttara nikāya III.89

Sikkha sutta
Vežbanja (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Postoje tri vrste vežbanja. Koje tri? Vežbanje u usavršavanju vrline, vežbanje u usavršavanju uma, vežbanje u usavršavanju mudrosti.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju vrline? Ima slučajeva kada je monah predan vrlini…Pridržava se pravila vežbanja (Patimokkha), vežba se u njima. Ovo se naziva vežbanjem u usavršavanju vrline.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju uma? Ima slučajeva kada monah — sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, uđe i ostane na prvom stupnju zadubljenja, koje je praćeno usmerenošću misli i istraživanjem, a ushićenje i zadovoljstvo rađaju se iz osame." Sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja ulazi i ostaje na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. Sa bleđenjem i ushićenja, ostaje spokojan, svestan i jasno razumevajući, sa fizičkim osećajem zadovoljstva. Ulazi i ostaje na trećem stupnju zadubljenja, o kojem plemeniti kažu: "Spokojan i svestan, ima on prijatno boravište." Sa napuštanjem zadovoljstva i bola — kao i sa ranijim nestankom radosti i žalosti — ulazi i ostaje na četvrtom stupnju zadubljenja, koje nije ni bolno ni prijatno, a u sebe uključuje pročišćenje svesnosti kroz spokojstvo.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju mudrosti? Ima slučajeva kada monah razume  onako kako jeste: 'Ovo je patnja… Ovo je nastanak patnje… Ovo je prestanak patnje… Ovo je put koji vodi do prestanka patnje.' Ovo se zove vežbanje u usavršavanju mudrosti.

Ovo su, monasi, tri vežbanja."


Videti takođe: AN III:90.