Theravāda budističko društvo

AN V.41: Adiya sutta

Anguttara nikāya V.41

Adiya sutta
Dobrobiti koje donosi imetak


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom domaćin Anāthapindika otide do Blaženog i, pošto je stigao, pokloni mu se, pa sede sa strane. I dok je tako sedeo, Blaženi mu reče: "Postoji pet dobrobiti koje donosi imetak. Kojih pet?.

Ima slučajeva kada učenik plemenitih — koristeći imetak koje je stekao sopstvenim naporom i preduzimljivošću, nagomilao snagom svojih ruku i sakupio u znoju lica svog, pošteno stečen imetak — sebi obezbeđuje zadovoljstvo i prijatnost, sebe održava u tom zadovoljstvu. Obezbeđuje svojoj majci i ocu zadovoljstvo i prijatnost, njih održava u tom zadovoljstvu. Obezbeđuje svojoj ženi, deci, slugama, radnicima i pomoćnicima zadovoljstvo i prijatnost, njih održava u tom zadovoljstvu. To je prva dobrobiti koju donosi imetak.

Takođe, učenik plemenitih — koristeći imetak koji je stekao sopstvenim naporom i preduzimljivošću, nagomilao snagom svojih ruku i sakupio u znoju lica svog, pošteno stečeno bogastvo — svojim prijateljima i drugovima obezbeđuje zadovoljstvo i prijatnost, njih održava u tom zadovoljstvu. To je druga dobrobiti koju donosi imetak.

Takođe, učenik plemenitih — koristeći imetak koji je stekao sopstvenim naporom i preduzimljivošću, nagomilao snagom svojih ruku i sakupio u znoju lica svog, pošteno stečeno bogastvo — sebe obezbeđuje od nedaća kakve donose požar, poplava, kraljevi, kradljivci ili gramzivi naslednici. To je treća dobrobiti koju donosi imetak.

Takođe, učenik plemenitih — koristeći imetak koji je stekao sopstvenim naporom i preduzimljivošću, nagomilao snagom svojih ruku i sakupio u znoju lica svog, pošteno stečeno bogastvo — prinosi pet vrsta žrtava: rođacima, gostima, pokojnicima, kraljevima i božanstvima. To je četvrta dobrobiti koju donosi imetak.

Takođe, učenik plemenitih — koristeći imetak koje je stekao sopstvenim naporom i preduzimljivošću, nagomilao snagom svojih ruku i sakupio u znoju lica svog, pošteno stečeno bogastvo — prinosi darove sa najvišim ciljem, nebeskim, koje za rezultat imaju sreću, vode preporađanju na nebu, a daju se sveštenicima i asketama koji se uzdržavaju od pića koja zamućuju svest i donose nepromišljenost, ustaljeni u trpeljivosti i blagosti, krote sami sebe, obuzdavaju sami sebe, odvode sebe do nibbane. To je peta dobrobiti koju donosi imetak.

I ako se dogodi da, pošto je učenik plemenitih stekao ovih pet dobrobiti od imetka, taj imetak presahne, ovakva mu se misao javi: "Svoj imetak sam koristio na ovih pet dostojnih načina i sada je presahnuo". Tako on ne oseća kajanje. A ako imetak plemenitog učenika raste kad ga koristi na ovih pet načina,  ovakva mu s emisao javi: "Svoj imetak sam koristio na ovih pet dostojnih načina i sada je on postao još veći'. Tako on ne oseća kajanje ni u jednom slučaju.

"Moj je imetak bio iskorišćen,
moji štićenici zaštićeni,
poštedeo sam ih nevolja.
Prinosio sam najbolje darove
i ispunio pet obaveza.
Starao sam se o čestitima. obuzdanima,
posvećenima svetačkom životu.

Za koju bi god svrhu mudri kućedomaćin
poželeo imetak, u tu svrhu sam ga upotrebio.
Učinih ono što ne vodi ka patnji ubuduće."
Kada je po tome poznat smrtnik,
čovek ustaljen u Dhammi Plemenitoga,
takvog hvale u ovom životu
i, posle smrti, takav se raduje na nebu.


Videti takođe : AN V:148.