Theravāda budističko društvo

Anguttara nikāya V.43

Ittha sutta
Šta je dobrodošlo

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Onda domaćin Anāthapindika otide do Blaženoga i, stigavši i poklonivši mu se, sede sa strane. Dok je tako sedeo, Blaženi mu reče: “Ovih pet stvari, domaćine, jesu dobrodošle, drage, prijatne i teško dostupne u ovom svetu. Kojih pet?

Dug život je dobrodošao, drag, prijatan i teško dostupan u ovom svetu.

Lepota tela je dobrodošla, draga, prijatna i teško dostupna u ovom svetu.

Sreća je dobrodošla, draga, prijatna i teško dostupna u ovom svetu.

Ugled je dobrodošao, drag, prijatan i teško dostupan u ovom svetu.

Preporađanje na nebu je dobrodošlo, drago, prijatno i teško dostupno u ovom svetu.

Dakle, kažem ti, ovih pet stvari nije moguće zadobiti molitvama ili željama. Kad bi ih bilo moguće zadobiti molitvama ili željama, ko bi u njima oskudevao? Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi dug život da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga, sledbenik plemenitih koji želi dug život trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do dugog života. Tako radeći, imaće dug život, ljudski ili božanski.

Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi lepotu tela da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga, sledbenik plemenitih koji želi lepotu trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do lepote tela. Tako radeći, imaće lepotu, ljudsku ili božansku.

Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi sreću da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga, sledbenik plemenitih koji želi sreću trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do sreće. Tako radeći, imaće sreću, ljudsku ili božansku.

Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi ugled da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga, sledbenik plemenitih koji želi ugled trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do ugleda. Tako radeći, imaće ugled, ljudski ili božanski.

Ne priliči sledbeniku plemenitih koji želi preporađanje na nebu da za to moli i još da u tome uživa. Umesto toga, sledbenik plemenitih koji želi preporađanje na nebu trebalo bi da sledi put prakse koji vodi do preporađanja na nebu. Tako radeći, postići će da se posle smrti preporodi na nebu

Dug život, lepota, sreća i ugled,
nebo, plemenito poreklo: Onima koji priželjkuju
da dostignu takve stvari u obilju i neograničeno
mudraci savetuju pažljivost u sakupljanju zasluga.
Mudrac, pažljiv, stiče dvostruku blagodet:
blagostanje u životu ovom i blagostanje u budućem.
Osvojivši svoje blago, njega nazivaju razboritim, mudracem.