Theravāda budističko društvo

AN VI.37: (Sumana) Dana sutta

Anguttara nikāya VI.37

(Sumana) Dana sutta
Darivanje (sa radošću)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda sledbenica Velukandaki, Nandina majka, uvede praksu šestostrukog dara za Sanghu koju su predvodili Sāriputta i Moggallāna.

A Blaženi svojim božanskim okom, pročišćenim i superiornim u odnosu na ljudsko, vide da je sledbenica Velukandaki, Nandina majka, uvede šestostrukog dara za Sanghu koju su predvodili Sāriputta i Moggallāna. Videvši to, ovako on reče monasima:

"Monasi, sledbenica Velukandaki, Nandina majka, uvede praksu šestostrukog dara za Sanghu koju su predvodili Sāriputta i Moggallāna. A kakav je to, monasi, šestostruki dar? Sa njim, monasi, onaj koji daje ima tri udela, a onaj koji prima ima tri udela.

A koji je udeo onoga ko daje? Davalac se, monasi. priprema da daje sa radošću; daje sa radošću; pošto je dao, ispunjen je radošću. To je udeo onoga ko daje.

A koji je udeo onoga ko prima? Primalac je iz sebe uklonio pohlepu ili vežba da iz sebe ukloni pohlepu; iz sebe je uklonio mržnju ili vežba da iz sebe ukloni mržnju; iz sebe je uklonio obmanutost ili vežba da iz sebe ukloni obmanutost. To je udeo onoga ko prima. To je, monasi, šestostruki dar.

Monasi, nije lako izmeriti zasluge takvog šestostrukog dara: 'Ovoliki je obim zasluga, ovoliki obim dobrobiti, dobitak sreće, dozrevanje u sreći koje vodi ka nebu, ka žuđenom, željenom cilju.'

Monasi, isto kao što nije lako izmeriti vodu u velikom okeanu: 'Ovoliko je kofa vode, ovoliko stotina kofa vode, ovoliko hiljada kofa vode, ovoliko stotina hiljada kofa vode — jer ta velika masa vode se smatra nemerljivom, neizbrojivom; isto tako, monasi, nije lako izmeriti zasluge takvog šestostrukog dara ovako: 'Ovoliki je obim zasluga, ovoliki obim dobrobiti, dobitak sreće, dozrevanje u sreći koje vodi ka nebu, ka žuđenom, željenom cilju.' Zaista, monasi, zaista nije lako izmeriti zasluge takvog šestostrukog dara.

Čak i pre davanja, um je srećan; dok daje, um je obasjan poverenjem;
pošto je dao, um se raduje; to je ispunjenje davanja.
Uklonivši pohlepu, mržnju i obmanutost, oslobođeni nečistoća,
samoobuzdani askete nepregledno su polje za sakupljanje zasluga.

Ispirajući sebe, dajemo sopstvenim rukama,
i takvi darovi nam i kasnije, takođe, plodove donose.
Predani znalac, kad tako daje, slobodnog uma,