Theravāda budističko društvo

Sn II.4: Maha-mangala sutta

Sutta nipāta II.4

Maha-mangala sutta
Najveća sreća


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. I tada, kada je noć već poodmakla, dođe do Blaženog neko božanstvo izvanredne lepote, kojom je obasjalo čitav Đetin gaj. Pojavi se pred njim, pokloni mu se, pa stade sa strane. Stojeći tako sa strane, obrati se ono Blaženom u stihovima:

261. "Mnogo je bogova i ljudi koji su o sreći razmišljali,
nadajući se sigurnosti: reci sada, molim te, koja od njih najveća je?“

262. "Ne družiti se sa budalama, već biti u društvu mudrih,
poštovati one koji su toga dostojni: to jeste najveća sreća.

263. Živeti na pogodnom mestu, mnogo dobročinstava iza sebe imati,
na ispravom putu istrajati: to jeste najveća sreća.

264. Istinsko znanje i veština, biti disciplinovan i dobro uvežban,
šta god da kažemo da je dobro rečeno: to jeste najveća sreća.

265. Starati se o majci i ocu, decu i ženu svoju zaštititi,
raditi posao čiste savesti: to jeste najveća sreća.

266. Davati, u skladu sa Istinom živeti, srodnike ne zaboraviti,
samo ono što je ispravno činiti: to jeste najveća sreća.

267. Umeren biti, od lošeg se okrenuti, ono što razum muti izbegavati,
sa svakom stvari pažljiv biti: to jeste najveća sreća.

268. Ispunjen poštovanjem, skroman biti, zadovoljan i zahvalan,
u pravom času Istinu čuti: to jeste najveća sreća.

269. Strpljiv i iskren u razgovoru biti, sa asketama se susretati,
u pravo vreme o Istini razgovarati: to jeste najveća sreća.

270. Obuzdan u vrlini živeti, plemenite istine uvideti,
nibbānu iskusiti: to jeste najveća sreća.

271. Dodirnut stvarima ovoga sveta, um mu se ne koleba,
tugom nezamućen, čist, postojan: to jeste najveća sreća.

272. Koji slede što je ovde rečeno, neporaženi su gde god da su,
svuda u sigurnosti kroče: za njih to jeste najveća sreća."