Theravāda budističko društvo

Sutta nipāta II.4

Mahāmaṅgala sutta
Blagoslovi


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthīja, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A onda, kada je noć već poodmakla, neko božanstvo izvanredne lepote, obasjavši čitav Đetin gaj, dođe do Blaženog, pokloni mu se, pa stade sa strane i obrati mu se ono u stihovima:

261. „Mnogo je božanstava i ljudi
koji su o blagoslovima razmišljali,
žudeći za sigurnošću:
recite zato sada koji od njih najveći je?“

262. „Ne družiti se za budalama,
već biti u društvu mudrih,
poštovati one koji su toga dostojni:
to je najveći blagoslov.

263. Živeti na pogodnom mestu,
mnogo dobročinstava iza sebe imati,
na ispravnom putu istrajati:
to je najveći blagoslov

264. Široko znanje i veštine,
biti disciplinovan i dobro uvežban,
dobro izgovorena reč:
to je najveći blagoslov.

265. Starati se o majci i ocu,
decu i ženu svoju zaštititi,
raditi posao čiste savesti:
to je najveći blagoslov.

266. Davati, u skladu sa istinom živeti,
srodnike ne zaboraviti,
samo što je ispravno činiti:
to je najveći blagoslov

267. Umeren biti, od lošeg se okrenuti,
sve što razum muti izbegavati,
sa svakom stvari pažljiv biti:
to je najveći blagoslov.

268. Ispunjen poštovanjem, skroman biti,
zadovoljan i zahvalan,
u pravom času Dhammu čuti:
to je najveći blagoslov.

269. Strpljiv i lak za pouku biti,
sa asketama se susretati,
u pravo vreme o Dhammi razgovarati:
to je najveći blagoslov.

270. Obuzdan u vrlini živeti,
plemenite istine uvideti
i nibbānu iskusiti:
to je najveći blagoslov.

271. Kad ga dodirnu stvari ovoga sveta,
kome se um ne pokoleba,
tugom nezamućen, čist, postojan:
to je najveći blagoslov.

272. Oni koji slede što je ovde rečeno,
neporaženi ostaju gde god da su,
svuda u sigurnosti kroče:
to je njihov najveći blagoslov.