Theravāda budističko društvo

SN XLV.165: Dukkha sutta

Download PDF

Samyutta nikāya XLV.165

Dukkha sutta
Patnja


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, postoje tri vrste patnje. Koje tri? Patnja bola (dukkha-dukkha), patnja mentalnih konstrukcija (sankhāra-dukkha) i patnja prolaznosti (viparināma-dukkha). To su, monasi, tri vrste patnje. Da bi se neposredno saznale ove tri vrste patnje, da bi se potpuno razumele, potpuno iskorenile i napustile, plemeniti osmostruki put treba negovati."