Theravāda budističko društvo

SN XVII. 8: Sigāla sutta

Download PDF

Samyutta nikāya XVII.8

Sigāla sutta
Šakal


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tu se Blaženi obrati monasima: "Monasi". "Da, gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Monasi, dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. A jeste li, monasi, čuli nekad starog šakala kako tužno zavija u cik zore?"

"Da, poštovani gospodine."

"Taj stari šakal je pogođen bolešću po imenu šuga [1]. On ne može da nađe mir ni kad se zavuče u neku jazbinu, ni u podnožju drveta, ni na otvorenom. Gde god da ide, gde god da stoji, gde god da sedi, gde god da leži, tu se on nađe u nevolji, u propasti. Isto tako, monasi, monah čiji je um obuzet i savladan dobitkom, počašću i slavom ne može da nađe mir ni kad ode u neku praznu kolibu, ni u podnožju drveta, ni na otvorenom. Gde god da ide, gde god da stoji, gde god da sedi, gde god da leži, tu se on nađe u nevolji, u propasti. Tako su, monasi, dobitak, počast i slava okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Zbog toga, monasi, ovako bi sebe trebalo da vežbate: 'Ostavićemo po strani bilo kakav dobitak, počast i slavu koje već uživamo; i nećemo dopustiti da bilo kakav novi dobitak, pokloni i slava, kada se pojave, zavedu naš um.' Tako bi sebe trebalo da vežbate."


Beleška

[1] Komentar za SN: Ukkandaka. Ovo je naziv za bolest za koju se kaže da nastaje zimi. Sve dlake sa šakala otpadnu, a na tako ogoljenom telu počinju da se otvaraju rane. Pod dejstvom vetra, rane počinju da se gnoje i cure. I kao što čovek kad ga ugrize besan pas juri unaokolo, isto tako i šakal kad dobije ovu bolest; nema mesta na kojem bi se smirio. [Natrag]