Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali bukvar 04

Pali bukvar

Lily de Silva, M.A., Ph.D.
University of Peradeniya, Sri Lanka

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu

Lekcija 4

REČNIK

1. Imenice muškog roda čija se osnova završava na -a

dhīvara ribar
maccha riba
piṭaka košara
amacca savetnik, ministar
upāsaka nezaređeni sledbenik
pāsāda palata
dāraka dete
sāṭaka odeća
rajaka perač
sappa zmija
pañha pitanje
suka / suva papagaj
sopāna stepenice
sūkara / varāha svinja

Glagoli

patati pada
dhovati pere
icchati želi, žudi
ḍasati

grize

pucchati pitati, tražiti odgovor
pakkosati pozvati, okupiti
khādati jede
hanati ubija
otarati silazi
nikkhamati ostavlja, odlazi

2. Promena imenice muškog roda čija se osnova završava na -a (nastavak)

Ablativ:

Padežni nastavak / -mhā / -smā se dodaje na nominativnu osnovu da bi se dobio ablativ jednine.

 

Padežni nastavak -ehi se dodaje na nominativnu osnovu da bi se dobio ablativ množine; -ebhi je arhaični nastavak koji se takođe koristi.

Jednina:

1. nara + ā / mhā / smā = narā / naramhā / narasmā (od čoveka)
2. mātula + ā / mhā / smā = mātulā / mātulamhā / mātulasmā (od ujaka)
3. kassaka + ā / mhā / smā = kassakā / kassakamhā / kassakasmā (od seljaka)

Množina:

1. nara + ehi = narehi (narebhi) (od ljudi)
2. mātula + ehi = mātulehi (mātulebhi) (od ujaka)
3. kassaka + ehi = kassakehi (kassakebhi) (od seljaka)

3. Primeri formiranja rečenice

Jednina:

1. Yācako naramhā bhattaṃ yācati.
Prosjak prosi pirinač od ljudi.

2. Putto mātulamhā pañhaṃ pucchati.
Sin postavlja pitanje ujaku.

3. Kassako rukkhasmā patati.
Seljak pada sa drveta.

Plural:

1. Yācakā narehi bhattaṃ yācanti.
Prosjaci prose pirinač od muškaraca.

2. Puttā mātulehi pañhe pucchanti.
Sinovi traže odgovore od ujakâ.

3. Kassakā rukkhehi patanti.
Seljaci padaju sa drveća.

Vežba 4

4. Prevedite na srpski:

1. Corā gāmamhā pabbataṃ dhāvanti.
2. Dārako mātulasmā odanaṃ yācati.
3. Kumāro sopānamhā patati.
4. Mātulā sāṭake dhovanti.
5. Dhīvarā piṭakehi macche āharanti.
6. Upāsakā samaṇehi saddhiṃ vihārasmā nikkhamanti.
7. Brāhmaṇo kakacena rukkhaṃ chindati.
8. Kumārā mittehi saha bhūpālaṃ passanti.
9. Vāṇijo assena saddhiṃ pabbatasmā oruhati.
10. Yācako kassakasmā soṇaṃ yācati.
11. Sappā pabbatehi gāmaṃ otaranti.
12. Amaccā sarehi mige vijjhanti.
13. Coro gāmamhā sakaṭena sāṭake harati.
14. Bhūpālo amaccehi saddhiṃ rathena pāsādaṃ āgacchati.
15. Sūkarā pādehi āvāṭe khaṇanti.
16. Kumāro sahāyakehi saha sāṭake dhovati.
17. Samaṇā gāmamhā upāsakehi saddhiṃ nikkhamanti.
18. Kukkuro piṭakamhā macchaṃ khādati.
19. Mitto puttamhā sunakhaṃ yācati.
20. Buddho sāvake pucchati.
21. Amaccā paṇḍitehi pañhe pucchanti.
22. Rajako sahāyena saha sāṭakaṃ dhovati.
23. Macchā piṭakamhā patanti.
24. Corā pāsāṇehi varāhe paharanti.
25. Amacco pāsādamhā suvaṃ āharati.

5. Prevedite na pali:

 

1. Konji iz sela trče na planinu.
2. Trgovci sa ostrva dolaze u manastir zajedno sa nezaređenim sledbenicima.
3. Lopovi gađaju svinje strelama.
4. Nezaređeni sledbenik pita o dhammi asketu.
5. Dete sa drugom pada sa stene.
6. Pas grize dete.
7. Ministri zajedno sa kraljem odlaze iz palate.
8. Muškarac donosi jelena sa ostrva.
9. Seljak silazi sa drveta.
10. Psi trče putem zajedno sa konjima.

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

Pali bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.