Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Pali bukvar 07

Pali bukvar

Lily de Silva, M.A., Ph.D.
University of Peradeniya, Sri Lanka

 Napomena: VU-Arial font je korišćen u ovom dokumentu

Lekcija 7

REČNIK

1. Imenice muškog roda čija se osnova završava na -a

nāvika mornar
ākāsa nebo
samudda okean, more
deva / sura bog, božanstvo
loka svet
āloka svetlost
sakuṇa ptica
kāka gavran
nivāsa kuća
sappurisa moralan, častan čovek
asappurisa nemoralan, poročan čovek
kāya telo
dūta glasnik
goṇa vo, bik

Glagoli

āhiṇḍati luta, tumara
carati šeta
nisīdati sedi
sannipatati okuplja se
viharati boravi
vasati živi, boravi
jīvati živi
tiṭṭhati stoji
uppatati leti, skače
tarati prelazi (vodu)
uttarati izlazi (iz vode)
pasīdati biti zadovoljan nečim,
biti predan nečemu;
razumeti; imati veru (poverenje) u nekog/nešto

2. Promena imenica muškog roda čija se osnova završava na -a (nastavak)

 

Lokativ:

Padežni nastavci -e / -mhi / -smiṃ se dodaju na nominativnu osnovu da bi se formirao lokativ jednine.

Padežni nastavak -esu se dodaje da bi se formirao lokativ množine.

Jednina:

1. nara + e / mhi / smiṃ = nare, naramhi, narasmiṃ (u / na / kod muškarca)
2. mātula + e / mhi / smiṃ = mātule, mātulamhi, mātulasmiṃ (u / na / kod ujaka)
3. kassaka + e / mhi / smiṃ = kassake, kassakamhi, kassakasmiṃ (u / na / kod seljaka)

Množina:

1. nara + esu = naresu (u / na / kod muškaraca)
2. mātula + esu = mātulesu (u / na / kod ujaka)
3. kassaka + esu = kassakesu (u / na / kod seljaka)

3. Primeri formiranja rečenice

Jednina:

1. Sappo narasmiṃ patati.
Zmija pada na muškarca.

2. Putto mātulamhi pasīdati.
Sin je zadovoljan svojim ujakom.

3. Vāṇijo kassakasmiṃ pasīdati.
Trgovac je zadovoljan seljakom.

Množina:

1. Sappā naresu patanti.
Zmije padaju na muškarce.

2. Puttā mātulesu pasīdanti.
Sinovi su zadovoljni svojim ujacima.

3. Vāṇijā kassakesu pasīdanti.
Trgovci su zadovoljni seljacima.

Vežba 7:

4. Prevedite:

1. Brāhmaṇo sahāyakena saddhiṃ rathamhi nisīdati.
2. Asappurisā corehi saha gāmesu caranti.
3. Vāṇijo kassakassa nivāse bhattaṃ pacati.
4. Bhūpālassa amaccā dīpesu manusse rakkhanti.
5. Sugatassa sāvakā vihārasmiṃ vasanti.
6. Makkaṭo rukkhamhā āvāṭasmiṃ patati.
7. Suriyassa āloko samuddamhi patati.
8. Kassakānaṃ goṇā gāme āhiṇḍanti.
9. Vejjassa dārako mañcasmiṃ sayati.
10. Dhīvarā samuddamhā piṭakesu macche āharanti.
11. Sīho pāsāṇasmiṃ tiṭṭhati, makkaṭā rukkhesu caranti.
12. Bhūpālassa dūto amaccena saddhiṃ samuddaṃ tarati.
13. Manussā loke jīvanti, devā sagge vasanti.
14. Migā pabbatesu dhāvanti, sakuṇā ākāse uppatanti.
15. Amacco khaggaṃ bhūpālassa hatthamhā ādadāti.
16. Ācariyo mātulassa nivāse mañcamhi puttena saha nisīdati.
17. Tāpasā pabbatamhi viharanti.
18. Upāsakā samaṇehi saddhiṃ vihāre sannipatanti.
19. Kākā rukkhehi uppatanti.
20. Buddho dhammaṃ bhāsati, sappurisā Buddhamhi pasīdanti.
21. Asappuriso khaggena nāvikassa dūtaṃ paharati.
22. Puriso sarena sakuṇaṃ vijjhati, sakuṇo rukkhamhā āvāṭasmiṃ patati.
23. Manussā suriyassa ālokena lokaṃ passanti.
24. Kassakassa goṇā magge sayanti.
25. Goṇassa kāyasmiṃ kāko tiṭṭhati.
26. Migā dīpasmiṃ pāsāṇesu nisīdanti.
27. Sakuṇo nāvikassa hatthamhā āvāṭasmiṃ patati.
28. Sappuriso nāvikena saha samuddamhā uttarati.
29. Kuddālo luddakassa hatthamhā āvāṭasmiṃ patati.
30. Suriyassa ālokena cando bhāsati (shines).

 

-ooOoo-


Lekcije: 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Dodatak

Rešenja: 01-05 | 06-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-32

Pali bukvar (The Pāli Primer) jeste publikacija Vipassana Research Instituta (http://www.vri.dhamma.org).
Cilj mu je da obezbedi elementarno razumevanje pali jezika.