Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya

Zbirka “brojčano grupisanih” govora


Anguttara nikāya, četvrti deo Sutta pitake, sastoji se od sutta raspoređenih u jedanaest knjiga (nipata) prema brojčanom sadržaju. Na primer, prva nipata — “Knjiga jedinica” — sadrži sutte koje obrađuju nešto čega ima samo jedno; druga nipata — “Knjiga dvojki” — sadrži sutte u vezi sa parovima stvari (na primer, sutta o smirenosti i uvidu, druga o dvoje ljudi kojima nikada ne možemo dovoljno da se odužimo [roditeljima], zatim o dve vrste sreće itd.); treća nipata sadrži sutte u vezi sa tri stvari (na primer, sutta o tri vrste hvale vrednih postupaka; o tri vrste prekršaja i tako dalje).

Na prvi pogled ovo može izgledati kao prilično cepidlačka i nepotrebna klasifikacija, ali ona se zapravo često pokazuje kao veoma korisna. Na primer, ako se nejasno sećate da je neko nešto rekao o pet predmeta vrednih svakodnevne kontemplacije i želeli biste da otkrijete originalni odlomak u kanonu, mogli biste da traganje počnete sa “Knjigom petica” u Anguttari.

 • Važnije sutte označene su znakom
 • Sutte su uglavnom prevedene sa engleskog, a one prevedene sa palija označene su sa [pāli]

Odabrane sutte iz Anguttara nikāye

Sadržaj

1. Knjiga jedinica — Ekaka nipata
2. Knjiga dvojki — Duka nipata
3. Knjiga trojki — Tika nipata
4. Knjiga četvorki — Ćatukka nipata
5. Knjiga petica — Pañćaka nipata
6. Knjiga šestica — Ćhakka nipata
7. Knjiga sedmica — Sattaka nipata
8. Knjiga osmica — Atthaka nipata
9. Knjiga devetki — Navaka nipata
10. Knjiga desetki — Dasaka nipata
11. Knjiga jedanaestica — Ekadasaka nipata


1 – Knjiga jedinica — Ekaka nipāta [na vrh strane]


2 – Knjiga dvojki — Duka nipāta [na vrh strane]


3 – Knjiga trojki — Tika nipāta [na vrh strane]


4 – Knjiga četvorki — Ćatukka nipāta [na vrh strane]


5 – Knjiga petica — Pañćaka nipāta [na vrh strane]

VIII Yodhāđīva vagga (AN 5:71-80)

XII Andhakavinda vagga (AN 5:111-120)

XIII Gilāna vagga (AN 5:121-130)

 • Gilāna sutta (AN 5:121) — Govor bolesniku. Buda opominje bolesnog monaha da držeći se čvrsto pet posebnih objekata meditacije čak i bolesnik može da dostigne probuđenje.
 • Parikuppa sutta (AN 5:129) — U agoniji. Pet smrtnih prestupa za koje se kaže da svakoga sprečavaju u bilo kojem od plemenitih postignuća u ovom životu. Nemojte da činite te stvari, može vam biti samo gore.

XIV Rāđa vagga (AN 5:131-140)

XV Tikandakī vagga (AN 5:141-150)

XVI Saddhamma vagga (AN 5:151-160)

XVII Āghāta vagga (AN 5:161-170)

XVIII Upāsaka vagga (AN 5:171-180)

XXI Kimbila vagga (AN 5:201-210)


6 – Knjiga šestica — Ćhakka nipāta [na vrh strane]

VI Mahā vagga (AN 6:55-64)

 • Sona sutta (AN 6:55) — Za Sonu U ovoj čuvenoj sutti Buda koristi poređenje sa štimovanjem instrumenta da bi uputio monaha Sonu u važnost uravnoteženosti napora tokom praktikovanja meditacije. Kao rezultat ovog podučavanja, Sona je dostigao stupanj arahanta i potom opisuje kvalitete koji karakterišu um arahanta. 
 • Nibbedhika sutta (AN 6:63) — Prodorno Buda opisuje da se ovladavanje Dhammom postiže meditacijom o šest elemenata uma, od kojih svaki treba do kraja razumeti na šest različitih načina. Ova sutta sadrži divne stihove koji ukazuju na pravi uzrok vezanosti zasnovane na čulnosti.
 • VIII Devatā vagga (AN 6:65-74)
 • IX Arahatta vagga (AN 6:75-84)

X Arahatta vagga (AN 6:85-95)

 • Avaranata sutta (AN VI.86) — Prepreke. Buda nabraja šest kvaliteta koji sprečavaju i šest koji podstiču razvoj povoljnih stanja uma.
 • Kammavaranata sutta (AN VI.87) — Prepreke za kammu. Još jedna grupa od šest kvaliteta koja nas, ukoliko je prisutna, čini nesposobnim da razvijamo povoljna mentalna stanja.
 • Sussusa sutta (AN VI.88) — Dobro slušanje. Budina uputstva o tome kako dobro slušati Dhammu, tako da zaista može da dopre do našeg srca.
 • XI Ānisaṃsa vagga — Blagodet (AN VI.96-106) [pāli]
 • XII Tika vagga (AN 6:107-116)
 • XIII Sāmañña vagga (AN 6:117-139) [pāli]
 • XIV Rāgapeyyālam (AN 6:140-649)

7 – Knjiga sedmica — Sattaka nipāta [na vrh strane]

I Dhana vagga (AN VII.1-10)

II Anusaya vagga (AN VII.11-20)

III Vađđisatta vagga (AN VII.21-31)

 • Bhikkhu-aparihaniya sutta (AN VII.21) — Uslovi da monasi ne skrenu sa puta. Sedam uslova koji vode ka dugovečnoj dobrobiti sanghe.

IV Devatā vagga (AN VII.32-43)

V Mahāyañña vagga (AN VII.44-53)

VI Abyākata vagga (AN VII.54-64)

 • Kimila sutta (AN VII.56) — Za Kimilu Dakle, kažete da biste želeli da budizam procveta i na Zapadu. U ovoj sutti Buda objašnjava monahu Kimili šta je potrebno onima koji žele da vide kako Dhamma živi dugo, jako dugo.
 • Paćala sutta (AN VII.58) — Pospanost Da li ponekad zadremate tokom meditacije? Ovde Buda uočava da Mahā Moggallāni glava klone dok meditira i nudi mu postepeni lek za prevazilaženje pospanosti.
 • Kodhana sutta (AN VII.60) — Ljut čovek Buda opisuje sedam opasnosti prepuštanja ljutnji. Oprezno!
 • Paćalāyamāna sutta (AN VII.61) – Pospanost Kako pobediti pospanost tokom meditacije?
 • Dhammannu sutta (AN VII.64) — Osećaj za Dhammu Želite li da budete vredni tuđeg poštovanja? Ovde Buda opisuje sedam kvaliteta koji čoveka čine vrednim poštovanja i počasti.
 • VII Mahā vagga (AN VII.65-74)
 • VIII Vinaya vagga (AN VII.75-84)
 • IX Samana vagga (AN VII.85-94)
 • X Āhuneyya vagga (AN VII.95-622)
 • XI Rāgapeyyālam (AN VII.623-1132)

8 – Knjiga osmica — Atthaka nipāta [na vrh strane]

I Mettā vagga (AN VIII.1-10)

II Mahā vagga (AN VIII.11-20)

III Gahapati vagga (AN VIII.21-30)

IV Dāna vagga (AN VIII.31-40)

 • Abhisanda sutta (AN VIII.39) — Nagrade Buda priča o osam nagrade koje se mogu očekivati od moralnog ponašanja. 
 • Vipāka sutta (AN VIII.40) — Posledice Buda opisuje neprijatne posledice odstupanja od pravila morala.

V Uposatha vagga (AN VIII.41-50)

 • Uposatha sutta (AN VIII.41) — Uposatha praznik Buda sumira značaj osam uposatha dana. 
 • Visakhuposatha sutta (AN VIII.43) — Govor Visakhi o uposatha prazniku, sa osam vežbi Buda objašnjava Visakhi, predanom nezaređenom sledbeniku, kako treba praktikovati osam uposatha vežbi i kako je divan plod te prakse. Buda nam ovde govori da bi čak i drvo — da ima svest — imalo ogromne koristi od takvih vežbi; utoliko je veća dobrobit za ljude koji ih praktikuju!

VI Gotamī vagga (AN VIII.51-60)

 • Gotami sutta (AN VIII.51) — Govor Gotami Ova sutta izaziva mnogo kontroverzi, jer se u njoj opisuje osnivanje reda monahinja, ali i Budina procena da će zbog toga dobro učenje potrajati na ovom svetu duplo kraće.
 • Sankhitta sutta (AN VIII.53) — Kratak savet Buda objašnjava Mahapađapati Gotami (svojoj pomajci) kako da uoči razliku između učenja koje je u skladu sa Dhammom i onoga koje nije. Ovih osam kriterijuma su i danas podjednako valjani!
 • Vyagghapađđa (Dighađanu) sutta (AN VIII.54) — Uslovi za dobrobit (Govor Digađani) Buda upućuje bogatog domaćina kako da sačuva i uveća svoj imetak i sreću, na svetovnom i duhovnom planu.
 • Pathamaidhalokika sutta — Od ovoga sveta (AN VIII.59) Koje vrline ženu usrećuju ovome, a kojem u narednom svetu.

VII Bhūmićāla vagga (AN VIII.61-70)

 • Sankhitta sutta (AN VIII.63) — Ukratko (Dobra volja, sabranost i koncentracija). Buda opisuje vežbe četiri Brahma-vihare i četiri temelja sabranosti kao oblike vežbanja koncentracije.

VIII Yamaka vagga (AN VIII.71-80)

 • Kusita-arabbhavatthu sutta (AN VIII.80) — Koreni lenjosti i podizanje energije. Da li vam ova opravdanja za izbegavanje meditacije zvuče poznato? “Suviše sam gladan!”, “Suviše sam sit!”, “Suviše sam umoran!”. “Suviše sam bolestan!”? Ovde Buda nudi pouzdan savet za prevazilaženje ove vrste lenjosti.
 • IX Sati vagga (AN VIII.81-90)
 • X Sāmañña vagga (AN VIII.91-116)
 • XI Rāgapeyyālam (AN VIII.117-626)

9 – Knjiga devetki — Navaka nipāta [na vrh strane]

I Sambodhi vagga (AN IX.1-10)

II Sīhanāda vagga (AN IX.11-20)

III Sattāvāsa vagga (AN IX.21-31)

IV Mahā vagga (AN IX.32-41)

 • Nibbana sutta (AN IX.34) — Utrnuće Sāriputta objašnjava monahu Udajinu kako i najrafiniranija i najprijatnija mentalna stanja jesu još uvek u carstvu dukkhe; samo se nibbana može istinski nazvati “prijatnom”.
 • Gavi sutta (AN IX.35) — Krava. Buda objašnjava da ukoliko pokušate da pređete na sledeći nivo koncentracije pre nego što ste ovladali prethodnim, sigurno ćete se okliznuti, poput nepažljive krave na strmoj padini
 • Đhana sutta (AN IX.36) — Mentalno zadubljenje. Meditacija, poput gađanja lukom i strelom, jeste veština koja se vremenom usavršava i to vežbanjem, vežbanjem, vežbanjem…
 • Tapussa sutta (AN IX.41) — Za Tapusu (O odvraćenosti). Buda priča kako dugi put meditativne prakse, koji se završava probuđenjem, počinje prepoznavanjem vrednosti odvraćenosti.

V Sāmañña vagga (AN IX.42-41)

VI Khema vagga (AN IX.52-62)
VII Satipatthāna vagga (AN IX.62-72)
VIII Sammappadhāna vagga (AN IX.73-82)
IX Iddhipāda vagga (AN IX.83-92)
X Rāgapeyyālam (AN IX.93-432)


10 – Knjiga desetki — Dasaka nipāta [na vrh strane]

I Ānisamsa vagga (AN 10:1-10)
II Nātha vagga (AN 10:11-20)
III Mahā vagga (AN 10:21-30)
IV Upāli vagga (AN 10:31-40)
V Akkosa vagga (AN 10:41-50)
VI Saćitta vagga (AN 10:51-60)

VII Yamaka vagga (AN X.61-70)

VIII Ākankha vagga (AN X.71-80)

 • Ākankha sutta (AN X.71) — Želje U ovom govoru nabrojano je deset razloga, od najmanje vrednog do najvrednijeg, za usavršavanje u moralu i istrajnost u razvijanju smirenosti (samatha) i uvida (vipassana). Zanimljivost ove diskusije jeste da Buda ne postavlja uvid i đhanu na odvojene puteve prakse i zapravo navodi uvid, zajedno sa smirenošću, kao pretpostavku za ovladavanje sa sva četiri zadubljenja.
 • Aghata sutta (AN X.80) — Mržnja. Kada se u umu javi mržnja, šta radite? Ovde je deset preporuka koje možete razmotriti kao protivotrov.

IX Thera vagga (AN X.81-90)

 • Bahuna sutta (AN X.81) — Za Bahunu. Čega se to oslobađa probuđeno biće?

X Upāli vagga (AN X.91-100)

XI Samanasaññā vagga (AN X.101-112)

 • Aviđđa sutta (AN X.105) — Neznanje [pāli] Buda objašnjava da je neznanje osnovni uzrok pogrešnog razmevanje, pogrešne odluke, pogrešnog govora itd., dok jasno znanje podstiče nastanak ispravnog razumevanja i svih ostalih elemenata osmostrukog puta.
 • Virećana sutta (AN X.108) — Purgativ. Ponekad i najbolji lekovi za telo ne deluju. Ovde Buda nudi “plemeniti purgativ” za um koji uvek deluje.

XII Paććorohani vagga (AN X.113-122)

XIII Parisuddha vagga (AN X.123-133)
XIV Sādhu vagga (AN X.134-144)
XV Ariya vagga (AN X.145-154)
XVI Puggala vagga (AN X.155-166)

XVII Đānussoni vagga (AN X.167-177)

XVIII Sādhu vagga (AN X.178-188)
XIX Sādhu vagga (AN X.189-198)
XX Aparapuggala vagga (AN X.199-210)
XXI Karađakāya vagga (AN X.211-220)
XXII Sāmañña vagga (AN X.221-236)
XXIII Rāgapeyyālam (AN X.237-746)


11 – Knjiga jedananaestica — Ekadasaka nipāta [na vrh strane]

I Nissaya vagga (AN XI.1-10)

 • Kimattha sutta (AN XI.1) — Kakva je svrha? Zašto nas Buda uvek opominje da negujemo moral (sīla)? Zato što svi drugi povoljni mentalni kvaliteti koji vode do probuđenja zavise od njega.
 • Ćetana sutta (AN XI.2) — O voljnom postupku. Dobri kvaliteti u srcu prirodno vode do razvijanja drugih dobrih kvaliteta. A sve to počinje sa moralom (sīla).

II Anussati vagga (AN XI.11-21)

 • Mahanama sutta (AN XI.12) — Za Mahanamu (1). Buda upućuje domaćina Mahanamu u važnost razvijanja šest sabranosti (sabranost na Budu, Dhammu, sanghu, sopstvene vrline, sopstvenu velikodušnost i božanstva).
 • Mahanama sutta (AN XI.13) — Za Mahanamu (2). Buda dalje upućuje domaćina Mahanamu u važnost razvijanja šest sabranosti, podsećajući ga da te sabranosti razvija bez obzira u kojem je položaju, “dok si u poslu, dok se odmaraš u domu okružen decom”.
 • Metta sutta (AN XI.16) — Govor o ljubavi   Buda nabraja jedanaest dobrobiti koje proističu iz praktikovanja metta (blagonaklona ljubav ili dobronamernost) meditacije

III Sāmañña vagga (AN XI.22-501)
IV Rāgapeyyālam (AN XI.502-671)