Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:88-98

Dhamma vaggo
Stvar


Prevod sa pālija Branislav Kovačevi
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


88. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Oslobađanje uma i oslobađanje uz pomoć mudrosti. To su, monasi, dve stvari.

89. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Napor i uravnoteženost To su, monasi, dve stvari.

90. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Ime i lik. To su, monasi, dve stvari.

91. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Znanje i oslobađanje. To su, monasi, dve stvari.

92. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Gledište o postojanju i gledište o nepostojanju. [1] To su, monasi, dve stvari.

93. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Odsustvo stida zbog učinjenih loših dela i odsustvo staha od njihovih posledica. To su, monasi, dve stvari.

94. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Stid zbog učinjenih loših dela i stah od njihovih posledica. To su, monasi, dve stvari.

95. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Neprihvatanje dobronamernih saveta i loše društvo. To su, monasi, dve stvari.

96. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Prihvatanje dobronamernih saveta i dobro društvo. To su, monasi, dve stvari.

97. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Poznavanje elemenata (dhātu) i veština u njihovom razmatranju (manasikāra). To su, monasi, dve stvari.

98. Monasi, postoje dve stvari. Koje dve? Poznavanje prekršaja monaške discipline (āpatti) i veština u njihovom prevazilaženju (vutthāna). To su, monasi, dve stvari.


Beleška

[1] Gledište o postojanju je eternalizam (sassatavada), stav da je neki večni entitet ili duhovni princip, tj. sopstvo ili duša, suština neke individue, kao i da Bog tvorac ili metafizički Apsolut izvor nastanka univerzuma. Gledište o nepostojanju je identično sa anihilacionizmom (ucchedavada), odbacivanjem bilo kakvog principa kontinuiteta posle smrti i odbacivanje bilo kakve objektivne, transpersonalne osnove morala. [Natrag]