Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 2:99-118

Bāla vaggo
Budala


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


99. Monasi, postoje dve vrste budala. Koje dve? Onaj koji obavlja posao za koji još nije vreme i onaj koji ne obavlja posao za koji je vreme došlo. To su, monasi, dve vrste budala.

100. Monasi, postoje dve vrste mudraca. Koje dve? Onaj koji ne obavlja posao za koji još nije vreme i onaj koji obavlja posao za koji je vreme došlo. To su, monasi, dve vrste budala.

101. Monasi, postoje dve vrste budala. Koje dve? Onaj koji dolične stvari vidi kao nedolične i onaj koji nedolične stvari vidi kao dolične. To su, monasi, dve vrste budala.

102. Monasi, postoje dve vrste mudraca. Koje dve? Onaj koji nedolične stvari vidi kao nedolične i onaj koji dolične stvari vidi kao dolične. To su, monasi, dve vrste budala.

103. Monasi, postoje dve vrste budala. Koje dve? Onaj koji ono što ne treba želeti vidi kao nešto što treba želeti i onaj koji ono što treba želeti vidi kao nešto što ne treba želeti. To su, monasi, dve vrste budala.

104. Monasi, postoje dve vrste mudraca. Koje dve? Onaj koji ono što treba želeti vidi kao nešto što treba želeti i onaj koji ono što ne treba želeti vidi kao nešto što ne treba želeti. To su, monasi, dve vrste mudraca.

105. Monasi, postoje dve vrste budala. Koje dve? Onaj koji pogrešno Učenje (Dhamma) vidi kao ispravno Učenje i onaj koji ispravno Učenje vidi kao pogrešno Učenje. To su, monasi, dve vrste budala.

106. Monasi, postoje dve vrste mudraca. Koje dve? Onaj koji ispravno Učenje vidi kao ispravno Učenje i onaj koji pogrešno Učenje vidi kao pogrešno Učenje. To su, monasi, dve vrste mudraca.

107. Monasi, postoje dve vrste budala. Koje dve? Onaj koji pogrešnu Disciplinu (Vinaya) vidi kao ispravnu Disciplinu i onaj koji ispravnu Disciplinu vidi kao pogrešnu Disciplinu. To su, monasi, dve vrste budala.

108. Monasi, postoje dve vrste mudraca. Koje dve? Onaj koji ispravnu Disciplinu (Vinaya) vidi kao ispravnu Disciplinu i onaj koji pogrešnu Disciplinu vidi kao pogrešnu Disciplinu. To su, monasi, dve vrste mudraca.

109. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji se kaje zbog onoga zbog čega ne bi trebalo da se kaje i kod onoga koji se ne kaje zbog onoga zbog čega bi trebalo da se kaje. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće bujaju.

110. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće ne bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji se ne kaje zbog onoga zbog čega ne bi trebalo da se kaje i kod onoga koji se kaje zbog onoga zbog čega bi trebalo da se kaje. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće ne bujaju.

111. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji neprimerene stvari vidi kao primerene i kod onoga koji primerene stvari vidi kao neprimerene. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće bujaju.

112. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće ne bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji neprimerene stvari vidi kao neprimerene i kod onoga koji primerene stvari vidi kao primerene. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće ne bujaju.

113. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji ono što ne treba želeti vidi kao nešto što treba želeti i kod onoga koji ono što treba želeti vidi kao nešto što ne treba želeti. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće bujaju.

114. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće ne bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji ono što ne treba želeti vidi kao nešto što ne treba želeti i kod onoga koji ono što treba želeti vidi kao nešto što treba želeti. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće ne bujaju.

115. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji pogrešno Učenje (Dhamma) vidi kao ispravno Učenje i kod onoga koji ispravno Učenje vidi kao pogrešno Učenje. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće bujaju.

116. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće ne bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji ispravno Učenje (Dhamma) vidi kao ispravno Učenje i kod onoga koji pogrešno Učenje vidi kao pogrešno Učenje. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće ne bujaju.

117. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji pogrešnu Disciplinu (Vinaya) vidi kao ispravnu Disciplinu i kod onoga koji ispravnu Disciplinu vidi kao pogrešnu Dsiciplinu. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće bujaju.

118. Monasi, kod dve vrste ljudi mentalne nečistoće ne bujaju. Kod koje dve? Kod onoga koji pogrešnu Disciplinu vidi kao pogrešnu Disciplinu i kod onoga koji ispravnu Disciplinu vidi kao ispravnu Dsiciplinu. Kod te dve vrste ljudi, monasi, mentalne nečistoće ne bujaju.