Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 3:1-10

Bāla vagga
Neznalica


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


1. Bhaya sutta — Strah

Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Onda Blaženi ovako reče monasima: "Monasi." — "Da, gospodine", odgovoriše monasi, a Blaženi ovako nastavi:

"Koje god da se pretnje pojave, one se pojave zbog neznalice, ne zbog mudroga. Koje god da se nevolje pojave, one se pojave zbog neznalice, ne zbog mudroga. Koje god nesreće da se pojave, one se pojave zbog neznalice, ne zbog mudroga. Baš kao što vatra koja zahvati kolibu od trske ili trave, kasnije sagori i kuću sa krovom, omalterisanu iznutra i spolja, zaštićenu od vetra, dobro zamandaljenu i sa šalukatrama na prozorima, isto tako, monasi, koje god da se pretnje pojave, one se pojave zbog neznalice, ne zbog mudroga. Koje god da se nevolje pojave, one se pojave zbog neznalice, ne zbog mudroga. Koje god nesreće da se pojave, one se pojave zbog neznalice, ne zbog mudroga. Zato, monasi, neznalica je taj koji donosi pretnje, ne mudar, neznalica je taj koji donosi nevolje, ne mudar, neznalica je taj koji donosi nesreću, ne mudar. Nema straha od mudroga, nema nevolja od mudroga, nema nesreće od mudroga.

Zato bi, monasi, ovako sebe trebalo da vežbate: 'Izbegavaćemo tri obeležja po kojima se onaj ko ih poseduje prepoznaje kao neznalica, a ona tri obeležja po kojima se onaj ko ih poseduje prepoznaje kao mudrac, njih ćemo prihvatiti i razvijati.' Tako bi, monasi, sebe trebalo da vežbate.


2. Lakkhana sutta — Obeležja

"Monasi, neznalica se poznaje po svojim delima. Mudar čovek se poznaje po svojim delima. U našim postupcima ogleda se i naše razumevanje.

Čovek sa tri obeležja prepoznaje se kao neznalica. Koja tri? Loše postupanje telom, loše postupanje rečju, loše postupanje mišlju. Čoveka sa ova tri obeležja treba prepoznati kao neznalicu.

Čovek sa tri obeležja prepoznaje se kao mudrac. Koja tri? Dobro postupanje telom, dobro postupanje rečju, dobro postupanje mišlju. Čoveka sa ova tri obeležja treba prepoznati kao mudraca.

Zato bi, monasi, ovako sebe trebalo da vežbate: 'Izbegavaćemo tri obeležja po kojima se onaj ko ih poseduje prepoznaje kao neznalica, a ona tri obeležja po kojima se onaj ko ih poseduje prepoznaje kao mudrac, njih ćemo prihvatiti i razvijati.' Tako bi, monasi, sebe trebalo da vežbate.


3. Ćintī sutta — Prepoznavanje

"Monasi, neznalica ima tri karakteristike, tri obeležja, tri svojstva. Koja tri? Neznalica, monasi, misli pogrešno, govori pogrešno i radi pogrešno. Kada neznalica ne bi mislio, govorio i radio pogrešno, kako bi mudar čovek mogao da zna: ovo je neznalica, loš čovek? No, pošto on misli, govori i radi pogrešno, mudar čovek zna: ovo je neznalica, loš čovek. To su, monasi, tri karakteristike, tri obeležja, tri svojstva neznalice.

Monasi, mudar čovek ima tri karakteristike, tri obeležja, tri svojstva. Koja tri? Mudar čovek, monasi, misli ispravno, govori ispravno i radi ispravno. Kada mudar čovek ne bi mislio, govorio i radio ispravno, kako bi drugi mudar čovek mogao da zna: ovo je mudar, dobar čovek? No, pošto on misli, govori i radi ispravno, mudar čovek zna: ovo je mudar, dobar čovek. To su, monasi, tri karakteristike, tri obeležja, tri svojstva mudrog čoveka.


4. Aććaya sutta — Prekršaj

"Monasi, neznalica se može prepoznati po tri stvari. Koje tri? On prekršaj pravila ne prepoznaje kao prekršaj; kada prekršaj prepozna kao prekršaj pravila, on ga ne ispravlja u skladu sa Dhammom; kada mu neko drugi prizna da je načinio prekršaj, on to priznanje ne prihvata u skladu sa Dhammom. To su tri stvari po kojima se neznalica može prepoznati.

Monasi, mudrac se može prepoznati po tri stvari. Koje tri? On prekršaj pravila prepoznaje kao prekršaj; kada prekršaj prepozna kao prekršaj pravila, on ga ispravlja u skladu sa Dhammom; kada mu neko drugi prizna da je načinio prekršaj, on to priznanje prihvata u skladu sa Dhammom. To su tri stvari po kojima se mudrac može prepoznati."


5. Ayoniso sutta — Bez razmišljanja

"Monasi, neznalica se može prepoznati po tri stvari. Koje tri? Postavlja pitanja bez razmišljanja; odgovara na pitanja bez razmišljanja; kada neko drugi daje odgovore u pravom trenutku, dobro odabranim rečima i precizno, on se tome ne raduje. To su tri stvari po kojima se neznalica može prepoznati.

Monasi, mudrac se može prepoznati po tri stvari. Koje tri? Postavlja pitanja posle razmišljanja; odgovara na pitanja posle razmišljanja; kada neko drugi daje odgovore u pravom trenutku, dobro odabranim rečima i precizno, on se tome raduje. To su tri stvari po kojima se mudrac može prepoznati."


6. Akusala sutta — Štetno

"Monasi, neznalica se može prepoznati po tri stvari. Koje tri? Po štetnim postupcima telom, po štetnim postupcima govorom, po štetnim postupcima umom. To su tri stvari po kojima se neznalica može prepoznati.

Monasi, mudrac se može prepoznati po tri stvari. Koje tri? Po korisnim postupcima telom, po korisnim postupcima govorom, po korisnim postupcima umom. To su tri stvari po kojima se mudrac može prepoznati.


7. Sāvađđa sutta — Manjkavo

"Monasi, neznalica se može prepoznati po tri stvari. Koje tri? Po postupcima telom koji zaslužuju kritiku, po postupcima govorom koji zaslužuju kritiku, po postupcima umom koji zaslužuju kritiku. To su tri stvari po kojima se neznalica može prepoznati.

Monasi, mudrac se može prepoznati po tri stvari. Koje tri? Po postupcima telom koji zaslužuju pohvalu, po postupcima govorom koji zaslužuju pohvalu, po postupcima umom koji zaslužuju pohvalu. To su tri stvari po kojima se mudrac može prepoznati.


8. Sabyābađđha sutta — Škodljivo

"Monasi, neznalica se može prepoznati po tome što je sklon trima stvarima. Kojim tri? Škodljivim postupcima telom, škodljivim postupcima govorom i škodljivim postupcima umom. To su tri stvari po kojima se neznalica može prepoznati.

Monasi, mudrac se može prepoznati po tome što je sklon trima stvarima. Kojim tri? Neškodljivim postupcima telom, neškodljivim postupcima govorom i neškodljivim postupcima umom. To su tri stvari po kojima se mudrac može prepoznati.

Zato ovako , monasi, treba sebe da vežbate: 'Odustavši od one tri stvari po kojima se neznalica prepoznaje, prihvatićemo i razvijati one tri stvari po kojima se mudar čovek prepoznaje'. Tako, monasi, treba sebe da vežbate."


9. Khata sutta — Iščupan iz korena

Monasi, ako je sklon trima stvarima, neznalica, neiskusan, rđav čovek biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo loših dela. Kojim tri? Nedelo učinjeno telom, nedelo učinjeno govorom i nedelo učinjeno mišlju. Monasi, ako je sklon tim trima stvarima, neznalica, neiskusan loš čovek biva iščupan iz korena i polumrtav, izložen kritici, prekoravan među mudrima i ujedno akumulira jako mnogo loših dela.

Monasi, ako je sklon trima stvarima, znalac, iskusan, čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, niti prekoravan među mudrima, ujedno akumulirajući jako mnogo dobrih dela. Kojim tri? Dobro delo učinjeno telom, dobro delo učinjeno govorom i dobro delo učinjenoi mišlju. Monasi, ako nije sklon tim trima stvarima, znalac, čestit čovek ne biva iščupan iz korena i polumrtav, nije izložen kritici, niti prekoravan među mudrima i ujedno akumulira jako mnogo dobrih dela.


10. Mala sutta — Prljavštine

Monasi, ako je sklon trima stvarima, ako nije odbacio tri prljavštine, monah će se sigurno naći u čistilištu, kao da ga je neko odneo i položio tamo. Koje tri? Nemoralan je i nije eliminisao prljavštinu nemoralnih dela, zavidan je i nije eliminisao prljavštinu zavisti, sebičan je i nije eliminisao prljavštinu sebičnosti. Monasi, ako je sklon tim trima stvarima i nije odbacio te tri prljavštinu, monah će se sigurno naći u čistilištu, kao da ga je neko odneo i položio tamo.

Monasi, ako je sklon trima stvarima, ako je odbacio tri prljavštine, monah će se sigurno naći u nebeskom svetu, kao da ga je neko odneo i položio tamo. Koje tri? Moralan je i eliminisao je prljavštinu nemoralnih dela, nije zavidan i eliminisao je prljavštinu zavisti, nije sebičan i eliminisao je prljavštinu sebičnosti. Monasi, ako nije sklon tim trima stvarima, ako je odbacio te tri prljavštine, monah će se sigurno naći u nebeskom svetu, kao da ga je neko odneo i položio tamo.