Theravāda budističko društvo

AN III.112: Pathamanidana sutta

Anguttara nikāya III.112

Pathamanidāna sutta
Uzrok (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Postoje, monasi, ova tri uzroka nastanka postupaka (kamma). Koja tri? Pohlepa (lobha) je uzrok postupka. Mržnja (dosa) je uzrok postupka. Obmanutost (moha) je uzrok postupka.

Onaj postupak, monasi, koji je učinjen iz pohlepe, rođen iz pohlepe, uzrok mu je pohlepa, nastao je iz pohlepe, taj je postupak štetan, taj je postupak vredan prekora, taj postupak za plod ima patnju, taj postupak vodi ka nastanku novih postupaka. Taj postupak ne vodi ka prestanku novih postupaka.

Onaj postupak, monasi, koji je učinjen iz mržnje, rođen iz mržnje, uzrok mu je mržnja, nastao je iz mržnje, taj je postupak štetan, taj je postupak vredan prekora, taj postupak za plod ima patnju, taj postupak vodi ka nastanku novih postupaka. Taj postupak ne vodi ka prestanku novih postupaka.

Onaj postupak, monasi, koji je učinjen iz obmanutosti, rođen iz obmanutosti, uzrok mu je obmanutost, nastao je iz obmanutosti, taj je postupak štetan, taj je postupak vredan prekora, taj postupak za plod ima patnju, taj postupak vodi ka nastanku novih postupaka. Taj postupak ne vodi ka prestanku novih postupaka.

To su, monasi, tri uzroka nastanka postupaka.

Postoje, monasi, ova [druga] tri uzroka nastanka postupaka. Koja tri? Odsustvo pohlepe je uzrok postupka. Odsustvo mržnje je uzrok postupka. Odsustvo obmanutosti je uzrok postupka.

Onaj postupak, monasi, koji je učinjen iz odsutva pohlepe, rođen iz odsustva pohlepe, uzrok mu je odsustvo pohlepa, nastao je iz odsustva pohlepe, taj je postupak koristan, taj je postupak vredan pohvale, taj postupak za plod ima sreću, taj postupak vodi ka prestanku novih postupaka. Taj postupak ne vodi ka nastanku novih postupaka.

Onaj postupak, monasi, koji je učinjen iz odsustva mržnje, rođen iz odsustva mržnje, uzrok mu je odsustvo mržnje, nastao je iz odsustva mržnje, taj je postupak koristan, taj je postupak vredan pohvale, taj postupak za plod ima sreću, taj postupak vodi ka prestanku novih postupaka. Taj postupak ne vodi ka nastanku novih postupaka.

Onaj postupak, monasi, koji je učinjen iz odsutva obmanutosti, rođen iz odsutva obmanutosti, uzrok mu je odsutvo obmanutosti, nastao je iz odsutva obmanutosti, taj je postupak koristan, taj je postupak vredan pohvale, taj postupak za plod ima sreću, taj postupak vodi ka prestanku novih postupaka. Taj postupak ne vodi ka nastanku novih postupaka.

To su, monasi, tri uzroka nastanka postupaka.