Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 3:41-50

 Ćūḷa vagga
Kratko poglavlje

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


41. Sammukhībhāva sutta — Postojanje [pāli]

“Monasi, kada postoje tri stvari, predan mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge. Koje tri? Kada postoji poverenje, predan mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge. Kada postoji pravi dar za darivanje, predan mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge. Kada postoje oni koji su vredni darivanja, predan mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge. Kada postoje ove ti stvari, predan mladić iz dobre porodice stiče mnoge zasluge.”


42. Tithāna sutta — Slučajevi [pāli]

“Monasi, u tri slučaja se za nekog može reći da poseduje predanost i poverenje. Koja tri? Želi da vidi one ispunjene vrlinom; želi da čuje pravo učenje; živi domaćinskim žvotom, bez škrtosti kao nečistoće uma izdašan, spreman da izađe u susret, radostan kad daruje, predan pomaganju, spreman da svoje deli i sa drugima. U ta tri slučaja se za nekog može reći da poseduje predanost i poverenje.”

Kad neko želi da vidi čestite,
žudi da čuje pravo učenje,
ko je uklonio mrlju škrtosti,
za tog se kaže da poverenje u učenje ima.


43. Atthavasa sutta — Prednosti

“Monasi, kada neko uvidi tri prednosti, to mu je dovoljno kao motiv da druge podučava Dhammi. Koje tri? (1) Onaj ko podučava Dhammu doživljava značenje i Dhammu. [1] (2) Onaj ko sluša Dhammu doživljava značenje i Dhammu. (3) I onaj ko podučava i onaj ko sluša Dhammu doživljavaju značenje i Dhammu. Kada neko uvidi ove tri prednosti, to mu je dovoljno kao motiv da druge podučava Dhammi.”

Beleška
[1] Komentar objašnjava “doživljava značenje” (atthapaṭisaṃvedi): “doživljava znanjem objašnjenje značenja  (ili komentar)” i “doživljava Dhammu” (dhammapaṭisaṃvedi): “doživljava Dhammu kanonskog teksta”. Ovde se očigledno starijim terminima nameće jedna distinkcija koja je kasnije nastala. Međutim, iako se ova dva termina često pojavljuju u paru, precizna razlika u značenju attha i dhamma nije jasno povučena u nikāyama. U stvari, svaki od ovih termina je ambivalentan, te tako značenjske nijanse dalje komplikuju njihov međusobni odnos. Attha može označavati značenje, korist, dobro i cilj; dhamma može označavati učenje, sistem vežbanja, prirodu stvari i istinu na koju ukazuje učenje. Tako kontrast između dhamma i attha može biti definisan kao onaj između formulisanog učenja i njegovog značenja, između prakse i njezinog cilja i između učenja i koristi koje ono donosi. [Natrag]


44. Kathāpavatti sutta — Glatki tok

“Monasi, u tri slučaja razgovor glatko teče. Koja tri? (1) Kada onaj ko podučava Dhammu doživljava značenje i Dhammu. (2) Kada onaj ko sluša Dhammu doživljava značenje i Dhammu. (3) Kada onaj ko podučava i onaj ko sluša Dhammu doživljavaju značenje i Dhammu. U ta tri slučaja razgovor teče glatko.”


45. Pandita sutta — Mudrac [pāli]

Tri stvari, monasi, preporučuje mudrac, preporučuju čestiti ljudi. Koje tri? Darivanje preporučuje mudrac, preporučuju čestiti ljudi. Odlazak u beskućništvo preporučuje mudrac, preporučuju čestiti ljudi. Brigu za majku i oca preporučuje mudrac, preporučuju čestiti ljudi. Ove tri stvari, monasi, preporučuje mudrac, preporučuju čestiti ljudi.

Čestiti savetuju davanje,
nepovređivanje, obuzdavanje i kroćenje sebe,
služenje svojim roditeljima dragim
i onima što svetačkim životom žive.

To su dela dobrote
kojima se mudra osoba priklanja.
Plemeniti, posednik mudrosti,
tako u srećni svet odlazi.


46. Sīlavanta sutta — Puni vrline [pāli]

Monasi, kada asketama punim vrline hranu daruju ljudi u selu ili gradu, ti ljudi stvaraju mnogo zasluga na tri načina. Koja tri? Telom, govorom i umom. Kada asketama punim vrline hranu daruju ljudi u selu ili gradu, ti ljudi stvaraju mnogo zasluga na ta tri načina.


47. Sankhata-lakkhana sutta — Obeležja uslovljenoga [pāli]

Tri su, monasi, obeležja onoga što je uslovljeno. Koja tri? Njegov nastanak je uočljiv, njegov nestanak je uočljiv, njegova promena dok traje jeste uočljiva. To su, monasi, tri obeležja onoga što je uslovljeno. [1]

Tri su, monasi, obeležja onoga što je neuslovljeno. Koja tri? Njegov nastanak nije uočljiv, njegov nestanak nije uočljiv, njegova promena dok traje nije uočljiva. To su, monasi, tri obeležja onoga što nije uslovljeno. [2]

Beleška
[1] Ova sutta povlači fundamentalnu ontološku razliku između uslovljene stvarnosti i Neuslovljenog. Uslovljena stvarnost obuhvata sve što je nastalo na osnovu uzroka i stanja, tj. čitav svet fizičkih i mentalnih pojava, koji se proteže na sva tri područja postojanja. “Uslovljena obeležja onoga što je uslovljeno” (sankhatassa sankhata-lakkhanāni) jesu, prema Komentaru, ono na osnovu čega se jedno biće opaža i prepoznaje kao uslovljeno.

Pali termini za ta tri obeležja su: uppādo, vayo i thitassa aññathattam. Ova sutta je izvor za kasniju podelu, koja se pravi u Abhidhammi, jednog momenta iskustva na tri sub-momenta: nastanak, trajanje i rastvaranje (uppāda, thiti, bhanga). Komentar izraz “promenu dok traje” poistovećuje sa propadanjem, starenjem (đarā), kada se za delić vremena nastali fenomen “suoči sa sopstvenim rastvaranjem” (bhangābhimukha), pre nego što se zaista rastvori.

[2] Asankhatassa asankhata-lakkhanāni. Neuslovljeno je u stvari nibbāna, koja niti nastaje, niti se menja, niti nestaje.


48. Pabbatarāđa sutta


49. Ātappakaraṇīya sutta


50. Mahāćora sutta