Theravāda budističko društvo

AN III.46: Sankhata-lakkhana sutta

Anguttara nikāya III.46

Sankhata-lakkhana sutta
Obeležja uslovljenoga


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Tri su, monasi, uslovljena obeležja onoga što je uslovljeno. Koja tri? Njegov nastanak je uočljiv, njegov nestanak je uočljiv, njegova promena dok traje jeste uočljiva. To su, monasi, tri obeležja onoga što je uslovljeno. [1]


Beleška

[1] Ova i naredna AN III:47 sutta povlače fundamentalnu ontološku razliku između uslovljene stvarnosti i Neuslovljenog. Uslovljena stvarnost obuhvata sve što je nastalo na osnovu uzroka i stanja, tj. čitav svet fizičkih i mentalnih pojava, koji se proteže na sva tri područja postojanja. "Uslovljena obeležja onoga što je uslovljeno" (sankhatassa sankhata-lakkhanāni) jesu, prema Komentaru, ono na osnovu čega se jedno biće opaža i prepoznaje kao uslovljeno.

Pali termini za ta tri obeležja su: uppādo, vayo i thitassa aññathattam. Ova sutta je izvor za kasniju podelu, koja se pravi u Abhidhammi, jednog momenta iskustva na tri sub-momenta: nastanak, trajanje i rastvaranje (uppāda, thiti, bhanga). Komentar izraz "promenu dok traje" poistovećuje sa propadanjem, starenjem (đarā), kada se za delić vremena nastali fenomen "suoči sa sopstvenim rastvaranjem" (bhangābhimukha), pre nego što se zaista rastvori. [Natrag]