Theravāda budističko društvo

AN III.71: Ćhanna sutta

Anguttara nikāya III.71

Ćhanna sutta
Razgovor sa asketom Ćhannom


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tada asketa Ćhanna [1] otide do poštovanog Ānande i, stigavši, razmeni učtive pozdrave sa njim. I pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivosti, sede on sa strane. Sedeći tako, on se obrati poštovanom Ānandi: "Da li i vi, prijatelju Ānanda, zagovarate napuštanje želje? Da li zagovarate napuštanje mržnje? Da li zagovarate napuštanje obmanutosti?

"Da, prijatelju, mi zagovaramo napuštanje želje, napuštanje mržnje, napuštanje obmanutosti."

"Ali, prijatelju Ānanda, kakvu opasnost vidite u želji kad zagovarate napuštanje želje? Kakvu opasnost vidite u mržnji kad zagovarate napuštanje mržnje? Kakvu opasnost vidite u obmanutosti kad zagovarate napuštanje obmanutosti?

Čovek obuzet željom, uma sputanog, savladan željom, time sebi stvara muku, time drugome stvara muku, time oboma stvara muku. On takođe doživljava nespokojstvo i tugu. Ali, napustivši želju, on time ne stvara sebi muku, ne stvara drugome muku, ne stvara oboma muku. On takođe ne doživljava nespokojstvo i tugu.

Čovek obuzet željom, uma sputanog, savladan željom, postupa kako ne treba, telom, rečju i mentalno. Ali, napustivši želju, on ne postupa kako ne treba, telom, rečju i mentalno.

Čovek obuzet željom, uma sputanog, savladan željom, ne uviđa zapravo šta je za njega korisno, šta je za drugoga korisno, šta je za oboje korisno. Ali, napustivši želju, on uviđa zapravo šta je za njega korisno, šta je za drugoga korisno, šta je za oboje korisno.

Želja te, prijatelju, čini slepim, kao da nemaš oči, čini te neznalicom. Ona donosi prestanak uvida, donosi nevolje, ne vodi ka oslobađanju.

Čovek obuzet mržnjom, uma sputanog, savladan mržnjom, time sebi stvara muku, time drugome stvara muku, time oboma stvara muku. On takođe doživljava nespokojstvo i tugu. Ali, napustivši mržnju, on time ne stvara sebi muku, ne stvara drugome muku, ne stvara oboma muku. On takođe ne doživljava nespokojstvo i tugu.

Čovek obuzet mržnjom, uma sputanog, savladan mržnjom, postupa kako ne treba, telom, rečju i mentalno. Ali, napustivši mržnju, on ne postupa kako ne treba, telom, rečju i mentalno.

Čovek obuzet mržnjom, uma sputanog, savladan mržnjom, ne uviđa zapravo šta je za njega korisno, šta je za drugoga korisno, šta je za oboje korisno. Ali, napustivši mržnju, on uviđa zapravo šta je za njega korisno, šta je za drugoga korisno, šta je za oboje korisno.

Mržnja te, prijatelju, čini slepim, kao da nemaš oči, čini te neznalicom. Ona donosi prestanak uvida, donosi nevolje, ne vodi ka oslobađanju.

Čovek obuzet obmanutošću, uma sputanog, savladan obmanutošću, time sebi stvara muku, time drugome stvara muku, time oboma stvara muku. On takođe doživljava nespokojstvo i tugu. Ali, napustivši obmanutost, on time ne stvara sebi muku, ne stvara drugome muku, ne stvara oboma muku. On takođe ne doživljava nespokojstvo i tugu.

Čovek obuzet obmanutošću, uma sputanog, savladan obmanutošću, postupa kako ne treba, telom, rečju i mentalno. Ali, napustivši obmanutost, on ne postupa kako ne treba, telom, rečju i mentalno.

Čovek obuzet obmanutošću, uma sputanog, savladan obmanutošću, ne uviđa zapravo šta je za njega korisno, šta je za drugoga korisno, šta je za oboje korisno. Ali, napustivši obmanutost, on uviđa zapravo šta je za njega korisno, šta je za drugoga korisno, šta je za oboje korisno.

Obmanutost te, prijatelju, čini slepim, kao da nemaš oči, čini te neznalicom. Ona donosi prestanak uvida, donosi nevolje, ne vodi ka oslobađanju.

Uviđajući te opasnosti u želji, mi zagovaramo napuštanje želje. Uviđajući te opasnosti u mržnji, mi zagovaramo napuštanje mržnje. Uviđajući te opasnosti u obmanutosti, mi zagovaramo napuštanje obmanutosti.

"Ali postoji li, prijatelju, put koji vodi ka napuštanju te želje, mržnje i obmanutosti?"

"Da, prijatelju moj, postoji put, postoji put koji vodi ka napuštanju te želje, mržnje i obmanutosti."

"A koji je to put, prijatelju moj, koji je to put koji vodi ka napuštanju te želje, mržnje i obmanutosti?"

"Upravo ovaj plemeniti osmostruki put: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna pažnja i ispravna sabranost. To je put, to je put koji vodi ka napuštanju te želje, mržnje i obmanutosti."

"To je hvale vredan put, prijatelju moj Ānanda, to je hvale vredan put napuštanja želje, mržnje i obmanutosti — dovoljan da se savlada nesmotrenost."


Beleška

[1] Ovo nije isti Ćhanna koji se pominje u DN 16. [Natrag]