Theravāda budističko društvo

AN III.90 Sikkha sutta 2

Anguttara nikāya III.90

Sikkha sutta
Vežbanja (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Postoje tri vrste vežbanja. Koje tri? Vežbanje u usavršavanju vrline, vežbanje u usavršavanju uma, vežbanje u usavršavanju mudrosti.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju vrline? Ima slučajeva kada je monah predan vrlini…Pridržava se pravila vežbanja (Patimokkha), vežba se u njima. Ovo se naziva vežbanjem u usavršavanju vrline.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju uma? Ima slučajeva kada monah — sasvim obuzdanih čula, bez mentalnih nečistoća, uđe i ostane na prvom stupnju zadubljenja, koje je praćeno usmerenošću misli i istraživanjem, a ushićenje i zadovoljstvo rađaju se iz osame." Sa smirivanjem usmerenosti misli i istraživanja ulazi i ostaje na drugom stupnju zadubljenja, koji karakterišu kako samopouzdanje i sabranost uma, oslobođenog usmerenosti misli i istraživanja, tako i ushićenje i zadovoljstvo rođeni iz koncentracije. Sa bleđenjem i ushićenja, ostaje spokojan, svestan i jasno razumevajući, sa fizičkim osećajem zadovoljstva. Ulazi i ostaje na trećem stupnju zadubljenja, o kojem plemeniti kažu: "Spokojan i svestan, ima on prijatno boravište." Sa napuštanjem zadovoljstva i bola — kao i sa ranijim nestankom radosti i žalosti — ulazi i ostaje na četvrtom stupnju zadubljenja, koje nije ni bolno ni prijatno, a u sebe uključuje pročišćenje svesnosti kroz spokojstvo.

A šta je, monasi, vežbanje u usavršavanju mudrosti? Ima slučajeva kada, sa iskorenjivanjem nečistoća, monah razume  sam za sebe, neposrednim znanjem, još u ovome životu, potpuno oslobođenje uma, oslobođenje mudrošću, te dostigavši ga, boravi u njemu.

Ovo su, monasi, tri vežbanja.

Energičan, snažan i odlučan,
meditativan, sabran, stražareći na vratima čula,
monah treba da vežba usavršavanje vrline,
usavršavanje uma i usavršavanje mudrosti.

Kako ranije, tako i kasnije;
tako i ranije;
kako ispod tako i iznad;
kako iznad, tako i ispod;

kako danju, tako i noću;
kako noću, tako i danju;
nadmašujući sva četiri smera
bezgraničnom koncentracijom. [1]

Takav monah se zove učenikom na putu,
čije ponašanje je pročišćeno.
Takav monah se zove probuđenim u ovome svetu,
mudracem koji je završio vežbanje.

Jer onaj ko je sebe oslobodio iskorenjivanjem žudnje,
sa iščezavanjem svesti
oslobodio svoj um
nalik je ugašenoj lampi.


Beleška

[1] Komentar za AN kaže za ovu strofu kao i prethodnu: "Kako ranije, tako i kasnije" kako je monah sebe vežbao u tri vežbanja ranije, tako sebe vežba i kasnije; i isto tako i za drugu strofu. "kako ispod tako i iznad": kako monah vidi donji deo svoga tela kao neprivlačan, takvo gledište proširuje i na gornji deo tela; i obrnuto za drugi stih. "Kako danju, tako i noću": kako monah sebe vežba u tri vežbanja danju, isto tako vežba i noću; i obrnuto u sledećem stihu. "Nadmašujući sva četiri smera" uz pomoć objekta, "bezgraničnom koncentracijom", koncentracijom koja pripada putu arahanta. [Natrag]


Videti takođe: AN III:89.