Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.113: Patoda sutta

Anguttara nikāya IV.113

Patoda sutta
Kamdžija


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Na ovome svetu moguće je naći četiri vrste čistokrvnih konja. Koje četiri? Ima slučajeva kada neki čistokrvni konj kad samo vidi senku kamdžije postane uzbuđen i podstaknut, [razmišljajući]: 'Kakav li će zadatak krotitelj imati danas za mene? Šta bi trebalo da uradim?' Neki od izvanrednih čistokrvnih konja su takvi. I to je prva vrsta odličnih čistokrvnih konja koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neki čistokrvni konj ne postane uzbuđen i podstaknut kad vidi senku kamdžije, već je tek kada je blago ošinut kamdžijom uzbuđen i podstaknut [razmišljajući]: 'Kakav li će zadatak krotitelj imati danas za mene? Šta bi trebalo da uradim?' Neki od izvanrednih čistokrvnih konja su takvi. I to je druga vrsta odličnih čistokrvnih konja koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada se neki čistokrvni konj ne postane uzbuđen i podstaknut kad vidi senku kamdžije, a ni kada je blago ošinut kamdžijom, već je tek kada je snažno ošinut uzbuđen i podstaknut [razmišljajući]: 'Kakav li će zadatak krotitelj imati danas za mene? Šta bi trebalo da uradim?' Neki od izvanrednih čistokrvnih konja su takvi. I to je treća vrsta odličnih čistokrvnih konja koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neki čistokrvni konj ne postane uzbuđen i podstaknut kad vidi senku kamdžije, ni kada je blago ošinut kamdžijom, a ni kada je snažno ošinut, već je tek kada ga kamdžija zaboli do kosti uzbuđen i podstaknut [razmišljajući]: 'Kakav li će zadatak krotitelj imati danas za mene? Šta bi trebalo da uradim?' Neki od izvanrednih čistokrvnih konja su takvi. I to je četvrta vrsta odličnih čistokrvnih konja koji se mogu naći na ovome svetu.

To su četiri vrste čistokrvnih konja koje je moguće naći na ovome svetu.

Ali na ovome svetu moguće je naći i četiri vrste plemenitih ljudi. Koje četiri?

Ima slučajeva kada neka plemenita osoba čuje: 'U onom gradu ili selu ima jedan muškarac ili žena u bolovima ili umrla.' Tada ta osoba postane uzbuđena i podstaknuta kad to čuje. Uzbuđena, ona postaje i odlučna. Odlučna, ona svojim ponašanjem ostvaruje najvišu istinu i, prozrevši je uvidom, ona vidi. Ta vrsta plemenite osobe, kažem vam, nalik je čistokrvnom konju koji se kad samo vidi senku kamdžije uzbuni i podstakne. Neki plemeniti ljudi su takvi. I to je prva vrsta odličnih plemenitih ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neka plemenita osoba ne čuje: 'U onom gradu ili selu ima jedan muškarac ili žena u bolovima ili umrla.' Ali sama vidi muškarca ili ženu u bolovima ili mrtvu. Uzbuđena je i podstaknuta time. Uzbuđena, ona postaje i odlučna. Odlučna, ona svojim ponašanjem ostvaruje najvišu istinu i, prozrevši je uvidom, ona vidi. Ta vrsta plemenite osobe, kažem vam, nalik je čistokrvnom konju koji kada je blago ošinut kamdžijom postane uzbuđen i podstaknut. Neki plemeniti ljudi su takvi. I to je druga vrsta odličnih plemenitih ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neka plemenita osoba ne čuje: 'U onom gradu ili selu ima jedan muškarac ili žena u bolovima ili umrla.' A ni sama ne vidi muškarca ili ženu u bolovima ili mrtvu. Ali vidi nekoga sebi jako bliskog, svoga srodnika, u bolovima ili mrtvog. Uzbuđena je i podstaknuta time. Uzbuđena, ona postaje i odlučna. Odlučna, ona svojim ponašanjem ostvaruje najvišu istinu i, prozrevši je uvidom, ona vidi. Ta vrsta plemenite osobe, kažem vam, nalik je čistokrvnom konju koji kada je snažno ošinut kamdžijom postane uzbuđen i podstaknut. Neki plemeniti ljudi su takvi. I to je treća vrsta odličnih plemenitih ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.

Ima, zatim, slučajeva kada neka plemenita osoba ne čuje: 'U onom gradu ili selu ima jedan muškarac ili žena u bolovima ili umrla.' A ni sama ne vidi muškarca ili ženu u bolovima ili mrtvu. Ne vidi nekoga sebi jako bliskog, svoga srodnika, u bolovima ili mrtvog. Ali je sama obuzeta telesnim osećanjima koji su bolni, probadajući, slamajući, odbojni i neugodni, opasni po život. Uzbuđena je i podstaknuta time. Uzbuđena, ona postaje i odlučna. Odlučna, ona svojim ponašanjem ostvaruje najvišu istinu i, prozrevši je uvidom, ona vidi. Ta vrsta plemenite osobe, kažem vam, nalik je čistokrvnom konju koji tek kada ga kamdžija zaboli do kosti postane uzbuđen i podstaknut. Neki plemeniti ljudi su takvi. I to je četvrta vrsta odličnih plemenitih ljudi koji se mogu naći na ovome svetu.

To su četiri vrste plemenitih ljudi koje je moguće naći na ovome svetu."