Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:115

Thana sutta
Smerovi delovanja


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


"Monasi, postoji četiri smera delovanja. Koja četiri? Postoji smer delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi štetu. Postoji smer delovanja koji je neprijatan ali koji, kada je završen, donosi korist. Postoji smer delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi štetu. Postoji smer delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi štetu, smatra se smerom koji nije vredan da se njime ide i to iz dva razloga: zato što je samo delovanje neprijatno i zato što donosi štetu. Zbog oba ova razloga se on smatra smerom koji nije vredan da se njime ide.

Što se tiče smera delovanja koji je neprijatan i koji, kada je završen, donosi korist, u svetlu ovog smera se neko može iskazati — kroz otpornost, postojanost, napor — kao budala ili kao mudrac. Jer budala ne razmišlja. 'Iako je ovaj smer delovanja neprijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti korist.' Zato se on njime ne kreće i izbegavanje da tako uradi na kraju mu donosi štetu. Ali mudrac ovako razmišlja: 'Iako je ovaj smer delovanja neprijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti korist.' Zato se on njime kreće i zahvaljujući tome na kraju mu on donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi štetu, u svetlu ovog smera se neko može iskazati — kroz otpornost, postojanost, napor — kao budala ili kao mudrac. Jer budala ne razmišlja. 'Iako je ovaj smer delovanja prijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti štetu.' Zato se on njime kreće i zahvaljujući tome na kraju mu on donosi štetu. Ali mudrac ovako razmišlja: 'Iako je ovaj smer delovanja prijatan, ipak će on, kada bude završen, doneti štetu.' Zato se on njime ne kreće i izbegavanje da tako uradi na kraju mu donosi korist.

Što se tiče smera delovanja koji je prijatan i koji, kada je završen, donosi korist, smatra se smerom koji je vredan da se njime ide i to iz dva razloga: zato što je samo delovanje prijatno i zato što donosi korist. Zbog oba ova razloga se on smatra smerom koji je vredan da se njime ide.

To su četiri smera delovanja."