Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:121-130

Bhaya vagga
Strah

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


125. Puggala sutta – Osobe (Odlomak)

“Tako, monasi, neka osoba boravi srca ispunjenog saosećajnom ljubavlju što se širi na jednu stranu, isto tako na drugu stranu, na treću i na četvrtu stranu sveta, isto tako gore i dole, unaokolo i uopšte svuda, ispunjena je ljubavlju za druge kao za sebe samu; srca prepunog, ushićenog i prožetog ljubavlju, bez trunke neprijateljstva i zlovolje, obuhvata ona čitav svet.

Ona nalazi zadovoljstvo u tome, smatra to poželjnim i neguje ga na svoju dobrobit; postojana i odlučna, boravi u tom stanju i ako umre ne izgubivši ga, preporađa se među bogovima, u nebeskom svetu.

A bogovi tog sveta imaju životni vek od jednog eona. I obična osoba [koja nije prešla Plemeniti osmostruki put] provodi tamo svoj životni vek; ali kada on istekne, napušta to mesto i u [skladu sa tim kakva su joj bila dela u prošlosti] može se preporoditi čak i u paklu, u životinjskoj materici ili u svetu duhova. Ali ona koja je saslušala Savršenoga ostaje tamo [u nebeskom svetu] čitav život i pošto ga je proživela konačno dostiže potpuno iskorenjivanje požude, mržnje i obmanutosti upravo u toj nebeskoj egzistenciji.

Upravo je to ono što razlikuje, što čini razliku između mudrog slušaoca oplemenjenog [prelaskom Plemenitog osmostrukog puta] od nepromišljenog, običnog čoveka u pogledu mesta na kojem se preporađaju posle smrti.


126. Metta sutta – Prijateljska ljubav (2)

“Monasi, postoje četiri vrste ljudi na ovome svetu. Koje četiri?

(1) Ima slučajeva, monasi, kada neki čovek boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, isto tako i drugu stranu, treću stranu i četvrtu stranu svet. Isto tako i ispod, iznad, popreko i svuda unaokolo, prema svima kao i prema sebi samom, boravi on prožimajući čitav svet umom ispunjenim prijateljskom ljubavlju, ogromnom, uzvišenom, nemerljivom, bez neprijateljstva, bez mržnje. I on kontemplira svaku pojavu u tom svetu koja je vezana za oblik, opažaj, osećaj, mentalne obrasce i svet kao prolaznu , kao patnju, kao bolest, kao čir, kao strelu, kao jad, kao tugu, kao stranca, kao nešto što se raspada, kao prazno, kao odsustvo sopstva. Sa slomom tela, posle smrti, on se rađa u društvu božanstava čistog boravišta. I to je mesto preporađanja koje ne deli sa običnim, neukim ljudima.

(2) I opet, neki čovek boravi prožimajući jednu stranu sveta umom ispunjenim saosećanjem… (3)… radošću zbog sreće drugih… (4)… spokojstvom, isto tako i drugu stranu, treću stranu i četvrtu stranu svet. Isto tako i ispod, iznad, popreko i svuda unaokolo, prema svima kao i prema sebi samom, boravi on prožimajući čitav svet umom ispunjenim spokojstvom, ogromnom, uzvišenom, nemerljivom, bez neprijateljstva, bez mržnje. I on kontemplira svaku pojavu u tom svetu koja je vezana za oblik, opažaj, osećaj, mentalne obrasce i svet kao prolaznu , kao patnju, kao bolest, kao čir, kao strelu, kao jad, kao tugu, kao stranca, kao nešto što se raspada, kao prazno, kao odsustvo sopstva. Sa slomom tela, posle smrti, on se rađa u društvu božanstava čistog boravišta. I to je mesto preporađanja koje ne deli sa običnim, neukim ljudima.

To su, monasi, četiri vrste ljudi na ovome svetu.”


127. Tathāgatāććhariya sutta – Čudesno (1)

“Monasi, sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga, četiri čudesne i zapanjujuće stvari se takođe pojavljuju. [1] Koje četiri?

1. Kada, monasi, bodhisatta umre na Tusita nebu i sabrano i sa jasnim razumevanje ulazi u matericu svoje majke, tada u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, pojavljuje se nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. Čak i tim prostorima između svetova, praznim i bezdanim, sumornim oblastima neprozirne tame, do kojih ni svetlost Sunca i meseca, tako snažna i moćna, ne može da dosegne, [2] i u njima se pojavljuje nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. A bića koja su se tu preporodila vide jedna druge zahvaljujući toj svetlosti i kažu: “Zaista, čini se da ima i drugih bića koja su se ovde preporodila.” [3] To je prva čudesna i zapanjujuća stvar koja se pojavljuje sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga.

2. I opet, kada bodhisatta sabrano i sa jasnim razumevanje izlazi iz materice svoje majke, tada u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, pojavljuje se nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. Čak i tim prostorima između svetova… [bića] kažu: “Zaista, čini se da ima i drugih bića koja su se ovde preporodila.” To je druga čudesna i zapanjujuća stvar koja se pojavljuje sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga.

3. I opet, kada se Tathāgata budi za nenadmašno potpuno prosvetljenje, tada u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, pojavljuje se nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. Čak i tim prostorima između svetova… [bića] kažu: “Zaista, čini se da ima i drugih bića koja su se ovde preporodila.” To je treća čudesna i zapanjujuća stvar koja se pojavljuje sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga.

4. I opet, kada se Tathāgata pokrene nenadmašni točak Dhamme, tada u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, pojavljuje se nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. Čak i tim prostorima između svetova, praznim i bezdanim, sumornim oblastima neprozirne tame, do kojih ni svetlost Sunca i meseca, tako snažna i moćna, ne može da dosegne, i u njima se pojavljuje nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. A bića koja su se tu preporodila vide jedna druge zahvaljujući toj svetlosti i kažu: “Zaista, čini se da ima i drugih bića koja su se ovde preporodila.” To je četvrta čudesna i zapanjujuća stvar koja se pojavljuje sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga.

Ovo su, monasi, četiri čudesne i zapanjujuće stvari se sa pojavljivanjem Tathāgate takođe pojavljuju.”

Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] O četiri različita čuda koja se događaju pri začeću i rođenju bodhisatte videti takođe u Aććhariya-abbhūta sutti, MN 123. [Natrag]

[2] Komentar za AN: “Između svaka tri sveta postoji jedan prostor, koji je nalik prostoru u sredini tri točka na kočiji ili tri latice postavljenje tako da dodiruju jedna drugu. Ovaj pakleni prostor (lokantarikanirayo) velik je osam hiljada yođana” (oko 80 hiljada kilometara).” [Natrag]

[3] Komentar za AN: “Bića koja su se tu preporodila: Zahvaljujući kakvoj kammi su se bića preporodila u tom paklenom prostoru? Razlog je to što su počinila užasne zločine protiv svojih roditelja i protiv vrlih asketa i bramana, kao i zbog drugih vrsta nasilja kao što je ubijanje živih bića iz dana u dana… Tela su im tri gavute dugačka (oko 9 kilometara) i imaju duge nokte poput slepih miševa. I kao što slepi miševi vise na drveću, tako i ova bića vis ena noktima u podnožju planine sveta. Dok pužu unaokolo, ostaju na dužinu ruke jedna od drugih. Onda, pomislivši: “Evo hrane”, ona se uskomešaju, prevrnu i padnu u vodu na kojoj leži ovaj svet; ta bića su slična plodovima na grani, koji se kada ih zaljulja vetar otkinu i padnu u vodu. I čim u nju upadnu, rastvore se poput pene…” [Natrag]


128. Dutiya-tathāgatāććhariya sutta – Čudesno (2)

“Monasi, kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni, četiri divne i čudesne stvari se takođe pojavljuju. Koje četiri?

Ljudi najčešće vole da se vezuju, ushićuju se vezivanjem, raduju vezivanju. Ali kada im Tathāgata izlaže pouku o nevezivanju, ljudi žele da ga čuju, pažljivo slušaju i trude se da ga razumeju. To je prva divna i čudesna stvar koja se pojavljuje kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni.

Ljudi najčešće vole da se gorde, ushićuju se gordošću, raduju gordosti. Ali kada im Tathāgata izlaže pouku o napuštanju gordosti, ljudi žele da ga čuju, pažljivo slušaju i trude se da ga razumeju. To je druga divna i čudesna stvar koja se pojavljuje kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni.

Ljudi najčešće vole da su uzbuđeni, ushićuju se uzbuđenjem, raduju uzbuđenju. Ali kada im Tathāgata izlaže pouku o smirenju, ljudi žele da ga čuju, pažljivo slušaju i trude se da ga razumeju. To je treća divna i čudesna stvar koja se pojavljuje kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni.

Ljudi najčešće žive u neznanju, zaslepljeni su neznanjem, okovani neznanjem. Ali kada im Tathāgata izlaže pouku o uklanjanju neznanja, ljudi žele da ga čuju, pažljivo slušaju i trude se da ga razumeju. To je četvrta divna i čudesna stvar koja se pojavljuje kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni.

Kada se u ovom svetu pojavi Tathāgata, arahant, potpuno probuđeni, ove četiri divne i čudesne stvari se takođe pojavljuju.”