Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.127 Tathāgatāććhariya sutta 1

Anguttara nikāya IV.127

Tathāgatāććhariya sutta (1)
Čudesno (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga, četiri čudesne i zapanjujuće stvari se takođe pojavljuju. [1] Koje četiri?

1. Kada, monasi, bodhisatta umre na Tusita nebu i sabrano i sa jasnim razumevanje ulazi u matericu svoje majke, tada u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, pojavljuje se nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. Čak i tim prostorima između svetova, praznim i bezdanim, sumornim oblastima neprozirne tame, do kojih ni svetlost Sunca i meseca, tako snažna i moćna, ne može da dosegne, [2] i u njima se pojavljuje nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. A bića koja su se tu preporodila vide jedna druge zahvaljujući toj svetlosti i kažu: "Zaista, čini se da ima i drugih bića koja su se ovde preporodila." [3] To je prva čudesna i zapanjujuća stvar koja se pojavljuje sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga.

2. I opet, kada bodhisatta sabrano i sa jasnim razumevanje izlazi iz materice svoje majke, tada u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, pojavljuje se nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. Čak i tim prostorima između svetova… [bića] kažu: "Zaista, čini se da ima i drugih bića koja su se ovde preporodila." To je druga čudesna i zapanjujuća stvar koja se pojavljuje sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga.

3. I opet, kada se Tathāgata budi za nenadmašno potpuno prosvetljenje, tada u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, pojavljuje se nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. Čak i tim prostorima između svetova… [bića] kažu: "Zaista, čini se da ima i drugih bića koja su se ovde preporodila." To je treća čudesna i zapanjujuća stvar koja se pojavljuje sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga.

4. I opet, kada se Tathāgata pokrene nenadmašni točak Dhamme, tada u ovome svetu, sa njegovim božanstvima, Mārom i Bramom, u ovom pokolenju sa njegovim asketama i bramanima, sa vladarima i običnim ljudima, pojavljuje se nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. Čak i tim prostorima između svetova, praznim i bezdanim, sumornim oblastima neprozirne tame, do kojih ni svetlost Sunca i meseca, tako snažna i moćna, ne može da dosegne, i u njima se pojavljuje nemerljiva, veličanstvena svetlost, koja nadmašuje i nebeski sjaj božanstava. A bića koja su se tu preporodila vide jedna druge zahvaljujući toj svetlosti i kažu: "Zaista, čini se da ima i drugih bića koja su se ovde preporodila." To je četvrta čudesna i zapanjujuća stvar koja se pojavljuje sa pojavljivanjem Tathāgate, arahanta, potpuno probuđenoga.

Ovo su, monasi, četiri čudesne i zapanjujuće stvari se sa pojavljivanjem Tathāgate takođe pojavljuju."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] O četiri različita čuda koja se događaju pri začeću i rođenju bodhisatte videti takođe u Aććhariya-abbhūta sutti, MN 123. [Natrag]

[2] Komentar za AN: "Između svaka tri sveta postoji jedan prostor, koji je nalik prostoru u sredini tri točka na kočiji ili tri latice postavljenje tako da dodiruju jedna drugu. Ovaj pakleni prostor (lokantarikanirayo) velik je osam hiljada yođana" (oko 80 hiljada kilometara)." [Natrag]

[3] Komentar za AN: "Bića koja su se tu preporodila: Zahvaljujući kakvoj kammi su se bića preporodila u tom paklenom prostoru? Razlog je to što su počinila užasne zločine protiv svojih roditelja i protiv vrlih asketa i bramana, kao i zbog drugih vrsta nasilja kao što je ubijanje živih bića iz dana u dana… Tela su im tri gavute dugačka (oko 9 kilometara) i imaju duge nokte poput slepih miševa. I kao što slepi miševi vise na drveću, tako i ova bića vis ena noktima u podnožju planine sveta. Dok pužu unaokolo, ostaju na dužinu ruke jedna od drugih. Onda, pomislivši: "Evo hrane", ona se uskomešaju, prevrnu i padnu u vodu na kojoj leži ovaj svet; ta bića su slična plodovima na grani, koji se kada ih zaljulja vetar otkinu i padnu u vodu. I čim u nju upadnu, rastvore se poput pene…" [Natrag]