Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.159: Bhikkhuni sutta

Anguttara nikāya IV.159

Bhikkhuni sutta
Monahinja


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom poštovani Ānanda boravio u Kosambiju, u Ghošitinom parku. I tada jedna monahinja reče jednome čoveku: "Otidi, dobri čoveče, do poštovanog Ānande i, kad stigneš, pokloni mu se do nogu u moje ime, te mu reci: 'Monahinja po imenu tom i tom, vrli gospodine, bolesna je, u mukama, razdirana bolešću. Ona se do zemlje klanja poštovanom Ānandi i kaže mu: 'Bilo bi dobro ukoliko bi vrli Ānanda otišao do mesta gde borave monahinje i iz milosrđa posetio bolesnu monahinju'."

"Uradiću tako", odgovori taj čovek, otide do poštovanog Ānande i, stigavši, poklonivši mu se, sede sa strane. Sedeći tako sa strane obrati se on poštovanom Ānandi: "Monahinja po imenu tom i tom, vrli gospodine, bolesna je, u mukama, razdirana bolešću. Ona se do zemlje klanja poštovanom Ānandi i kaže mu: 'Bilo bi dobro ukoliko bi vrli Ānanda otišao do mesta gde borave monahinje i iz milosrđa posetio bolesnu monahinju'."

Poštovani Ānanda prihvati ćutke ovaj poziv.

Tako u rano jutro, obukavši svoj ogrtač i uzevši svoju zdelu za prošenje hrane, otide on do mesta gde borave monahinje. A ona monahinja još izdaleka ugleda poštovanog Ānandu kako dolazi. Ugledavši ga, leže ona u krevet i pokri se preko lica.

Onda poštovani Ānanda stiže do monahinje i, stigavši, sede na unapred pripremljeno mesto. I dok je tako sedeo, obrati se monahinji:

"Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući hrani. A ipak, oslanjajući se na hranu, oslobađamo se hrane.

Ovo telo nastaje zahvaljujući želji. A ipak, oslanjajući se na želju, oslobađamo se želje.

Ovo telo nastaje zahvaljujući oholosti. A ipak, oslanjajući se na oholost, oslobađamo se oholosti.

Ovo telo nastaje zahvaljujući seksualnom odnosu. Seksualni odnos treba napustiti. Buda seksualni odnos naziva rušenje mosta.

'Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući hrani. A ipak, oslanjajući se na hranu, oslobađamo se hrane.' Tako je rečeno. A zbog čega je tako rečeno? Ima slučajeva, sestro, kada monah, dobro razmislivši, uzima hranu — ne radi zabave, ne radi omamljivanja, ne radi gojenja, ne radi ulepšavanja — već jednostavno radi preživljavanja i dalje egzistencije toga tela, radi okončanja telesnih nedaća, kao potporu svetačkom životu, [razmišljajući]: ‘Ovako ću uništiti stara osećanja [gladi] i neću stvoriti nova osećanja [prekomerne sitosti]. Nahraniću sebe, ne dajući povoda za prekore i živeti spokojno.' Tako se, vremenom, oslobađa on hrane, oslanjajući se na hranu. 'Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući hrani. A ipak, oslanjajući se na hranu, oslobađamo se hrane.' Tako je rečeno i zbog toga je tako rečeno.

'Ovo telo nastaje zahvaljujući želji. A ipak, oslanjajući se na želju, oslobađamo se želje.' Tako je rečeno. A zbog čega je tako rečeno? Ima slučajeva, sestro, kada monah čuje: 'Monah po imenu tom i tom, okončavši nemir, ušao je i boravi u stanju neuznemirenosti, oslobođene svesti i oslobođenog uvida, upoznavši ih i ostvarivši ih za sebe, ovde i sada.' Onda se u njemu javi ovakva misao: 'Nadam se da ću i ja — okončavši nemir — ući i boraviti u stanju neuznemirenosti, oslobođene svesti i oslobođenog uvida, upoznati ih i ostvariti ih za sebe, ovde i sada.' Tako se, vremenom, oslobađa on želje, oslanjajući se na želju. 'Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući želji. A ipak, oslanjajući se na želju, oslobađamo se želje.' Tako je rečeno i zbog toga je tako rečeno.

'Ovo telo nastaje zahvaljujući oholosti. A ipak, oslanjajući se na oholost, oslobađamo se oholosti.' Tako je rečeno. A zbog čega je tako rečeno? Ima slučajeva, sestro, kada monah čuje: Monah po imenu tom i tom, okončavši nemir, ušao je i boravi u stanju neuznemirenosti, oslobođene svesti i oslobođenog uvida, upoznavši ih i ostvarivši ih za sebe, ovde i sada.' Onda se u njemu javi ovakva misao: 'Monah po imenu tom i tom, okončavši nemir, ušao je i boravi u stanju neuznemirenosti, oslobođene svesti i oslobođenog uvida, upoznavši ih i ostvarivši ih za sebe, ovde i sada. A zašto to ne bih mogao i ja?' Tako se, vremenom, oslobađa on oholosti, oslanjajući se na oholost. 'Ovo telo, sestro, nastaje zahvaljujući oholosti. A ipak, oslanjajući se na oholost, oslobađamo se oholosti.' Tako je rečeno i zbog toga je tako rečeno.

Ovo telo nastaje zahvaljujući seksualnom odnosu. Seksualni odnos treba napustiti. Buda seksualni odnos naziva rušenje mosta."

Onda monahinja — ustajući iz kreveta, prebacujući svoj gornji ogrtač preko jednog ramena i poklonivši se do nogu poštovanom Ānandi — reče: "Grešna misao me zavela, poštovani gospodine, te sam bila toliko glupa, plitkoumna i zavedene da se ponašam na ovakav način. Može li poštovani Ānanda prihvatiti moje priznanje, te da mogu sebe obuzdati u budućnosti."

"Da, sestro, grešna misao te zavela, te si bila toliko glupa, plitkoumna i zavedene da se ponašaš na takav način. Ali zato što uviđaš svoju pogrešku i ispravljaš je u skladu sa Dhammom, prihvatam tvoje priznanje. Jer to je podstrek učvršćivanju u Dhammi i disciplini plemenitih kada, uvidevši da smo pogrešili, ispravljamo tu pogrešku u skladu sa Dhammom i ubuduće se vežbamo u obuzdanosti."

Tako reče poštovani Ānanda. Oduševljena, monahinja izrazi svoju saglasnost sa rečima poštovanog Ānande.