Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya 4:161-170

Patipadā vagga
Načini vežbanja

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


170. Yuganaddha sutta — Zajedno

Jednom je prilikom poštovani Ānanda boravio u Kosambiju, u Ghositinom manastiru. Tu se on obrati monasima:

“Prijatelji!”

“Da, prijatelju”, odgovoriše monasi.

A poštovani Ānanda reče: “Prijatelji, ko god — monah ili monahinja — u mome prisustvu objavi da je dostigao stanje arahanta, on to čini na jedan od ova četiri načina. Koja četiri?

Ima slučajeva kada je monah razvio uvid kojem je prethodila smirenost. I kako on razvija uvid kojem je prethodila smirenost, put je rođen. On sledi taj put, razvija ga, napreduje njime. I dok sledi taj put, razvija ga, napreduje njime — njegovi okovi padaju, njegove opsesije nestaju.

Ima zatim slučajeva kada je monah razvio smirenost kojoj je prethodio uvid. I kako on razvija smirenost kojoj je prethodio uvid, put je rođen. On sledi taj put, razvija ga, napreduje njime. I dok sledi taj put, razvija ga, napreduje njime — njegovi okovi padaju, njegove opsesije nestaju.

Ima zatim slučajeva kada je monah razvio smirenost zajedno sa uvidom. I kako on razvija smirenost zajedno sa uvidom, put je rođen. On sledi taj put, razvija ga, napreduje njime. I dok sledi taj put, razvija ga, napreduje njime — njegovi okovi padaju, njegove opsesije nestaju.

Ima zatim slučajeva kada monahov um nemir u odnosu na Dhammu [komentar: nepotpuni uvid] sasvim dobro drži pod kontrolom. Onda dolazi trenutak kada njegov um dozreva u sebi, smiruje se i postaje jedinstven i skoncentrisan. U njemu je put rođen. On sledi taj put, razvija ga, napreduje njime. I dok sledi taj put, razvija ga, napreduje njime — njegovi okovi padaju, njegove opsesije nestaju.

Ko god — monah ili monahinja — u mome prisustvu objavi da je dostigao stanje arahanta, oni to čini na jedan od ova četiri načina.”