Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.183: Suta sutta

Anguttara nikāya IV.183

Suta sutta
O onome što je čuto


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rājagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Tada braman Vassakāra, glavni savetnik kralja Māgadhe, poseti Blaženog i kad je stigao, učtivo ga pozdravi. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i srdačno porazgovarali, sede on sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, braman ovako reče Blaženom:

"Po mome mišljenju, po mome shvatanju, Gotamo, kad god neko govori o nečemu što je čuo rečima: 'Ovako sam čuo', u tome nema prekršaja; kad god neko govori o nečemu što je osetio rečima: 'Ovako sam osetio', u tome nema prekršaja; kad god neko govori o nečemu što je razumeo rečima: 'Ovako sam razumeo', u tome nema prekršaja."

A Blaženi odgovori: "Ja ne kažem, bramane, da bi o svemu što vidimo trebalo i da govorimo, ali ne kažem ni da o svemu što vidimo ne bi trebalo da govorimo. Ja ne kažem, bramane, da bi o svemu što čujemo trebalo i da govorimo, ali ne kažem ni da o svemu što čujemo ne bi trebalo da govorimo. Ja ne kažem, bramane, da bi o svemu što osetimo [1] trebalo i da govorimo, ali ne kažem ni da o svemu što osetimo ne bi trebalo da govorimo. Ja ne kažem, bramane, da bi o svemu što saznajemo trebalo i da govorimo, ali ne kažem ni da o svemu što saznajemo ne bi trebalo da govorimo.

Kada se, u onome ko govori o nečemu što je video, zbog toga loše osobine uvećavaju, a dobre osobine smanjuju, tada o takvim stvarima ne bi trebalo da govori. Ali kada se, u onome ko govori o nečemu što je video, zbog toga dobre osobine uvećavaju, a loše osobine smanjuju, tada bi o takvim stvarima trebalo da govori.

Kada se, u onome ko govori o nečemu što je čuo, zbog toga loše osobine uvećavaju, a dobre osobine smanjuju, tada o takvim stvarima ne bi trebalo da govori. Ali kada se, u onome ko govori o nečemu što je čuo, zbog toga dobre osobine uvećavaju, a loše osobine smanjuju, tada bi o takvim stvarima trebalo da govori.

Kada se, u onome ko govori o nečemu što je osetio, zbog toga loše osobine uvećavaju, a dobre osobine smanjuju, tada o takvim stvarima ne bi trebalo da govori. Ali kada se, u onome ko govori o nečemu što je osetio, zbog toga dobre osobine uvećavaju, a loše osobine smanjuju, tada bi o takvim stvarima trebalo da govori.

Kada se, u onome ko govori o nečemu što je saznao, zbog toga loše osobine uvećavaju, a dobre osobine smanjuju, tada o takvim stvarima ne bi trebalo da govori. Ali kada se, u onome ko govori o nečemu što je saznao, zbog toga dobre osobine uvećavaju, a loše osobine smanjuju, tada bi o takvim stvarima trebalo da govori.

Tada braman Vassakāra, glavni savetnik kralja Māgadhe, oduševljen i obradovan rečima Blaženog ustade sa svoga sedišta i otide.


Beleška

[1] Ovde se u izvorniku koristi termin muta, što je particip prošli glagola munāti = zna, razume, koji verovatno izvire iz istog glagolskog korena kao i reč mana = um. Tako bi značenje reči muta bilo "saznato, mišljeno". No komentarska literatura četvorodelnu podelu koju u ovoj i još nekim suttama (na primer, AN IV:24) koristi Buda tumači tako da ona obuhvata svih šest uobičajenih objekata čula. Otuda proizlazi da termin muta zapravo pokriva sve što doživljavamo putem preostala tri čula: ono što omirišemo, okusimo i dodirnemo. Zato sam ga ovde preveo kao "osetiti". [Natrag]


Videti takođe: MN 58.