Theravāda budističko društvo

AN IV.24: Kalakārāma sutta

Anguttara nikāya IV.24

Kalakārāma sutta
Govor u Kalaka parku


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Saketi, u Kalaka parku. Tu se on obrati monasima: "Monasi!"

"Da, gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi reče: "Monasi, šta god da postoji u ovom svetu — sa njegovim božanstvima, Marama i Bramama, njegovim pokolenjima asketa i sveštenika, plemića i običnog sveta — vidi, čuje, oseća, razume, žudi, promišlja uz pomoć razuma, to ja znam. Šta god da se u kosmosu — sa njegovim božanstvima, Marama i Bramama, njegovim pokolenjima asketa i sveštenika, plemića i običnog sveta — vidi, čuje, oseća, razume, žudi, promišlja uz pomoć razuma, to ja neposredno znam, to je neposredno uvideo Tathāgata [1], ali u Tathāgati ono nema svoje uporište [2].

Ako bih rekao: 'Ja ne znam da li se šta god da postoji u kosmosu… vidi, čuje, oseća, razume, žudi, promišlja uz pomoć razuma', to bi bila laž sa moje strane. Ako bih rekao: 'Ja i znam i ne znam da li se šta god da postoji u kosmosu… vidi, čuje, oseća, razume, žudi, promišlja uz pomoć razuma', to bi bilo isto. Ako bih rekao: 'Ja niti znam niti ne znam da li se šta god da postoji u kosmosu… vidi, čuje, oseća, razume, žudi, promišlja uz pomoć razuma', to bi bila moja pogreška.

Tako, monasi, Tathāgata kada vidi ono što se vidi ne konstruiše nekakav [objekat kao] viđen. On ne konstruiše ni neviđeno. On ne konstruiše ni [objekat] koji će biti viđen. On ne konstruiše niti onoga ko vidi.

Kada čuje…

Kada oseti…

Kada saznaje ono što je saznatljivo, on ne konstruiše nekakav [objekat kao] saznat. On ne konstruiše ni nesaznato. On ne konstruiše ni [objekat] koji će biti saznat. On ne konstruiše niti onoga ko saznaje.

Tako, monasi, Tathāgata — ostavši isti u odnosu na sve fenomene koje je moguće videti, čuti, osetiti i saznati — jeste "Takvost". I kažem vam: Ne postoji "Takvost" viša ili sublimnija.

Za bilo šta što se vidi, čuje ili oseti
i koje drugi istinitim smatraju,
Onaj koji je Takav — među okovanima —
ne bi nikada ustvrdio da je istinito, čak ni lažno.

Uvidevši još unapred tu strelu
kojom pokolenja bivaju probodena i ranjena
— 'Ja znam, ja vidim, upravo tako jeste!' —
ničega nema što bi Tathāgatu raniti moglo."


Beleške

[1] Tathāgata, "Takodošavši", epitet kojim Buda sam sebe označava. [Natrag]

[2] Tj., Tathāgata o tome nije zauzeo bilo kakav stav. [Natrag]


Videti takođe: MN 2; MN 58; MN 63; MN 72; AN X:93; AN X:94; AN X:95; AN X:96; Ud I:10; Ud VIII:1.