Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Anguttara nikāya IV.29

Dhammapada sutta
Temeljno učenje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Monasi, postoje četiri temeljna učenja za koja se zna da su autentična, drevna, prenošena sa generacije na generaciju. Njihova vrednost bila je neosporna u prošlosti i ostaće neosporna u budućnosti. Ona su očigledna asketama i bramanima. A koja su to četiri temeljna učenja? Prestanak pohlepe jeste temeljno učenje za koje se zna da je autentično… prestanak mržnje jeste temeljno učenje… ispravna svesnost jeste temeljno učenje… i ispravna koncentracija jeste temeljno učenje… koje je očigledno asketama i bramanima.

Pohlepe ugašene, sa srcem bez mržnje,
nek čovek živi svestan i skoncentrisana uma,
u sebi obuzdan, savršeno spokojan.