Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.71: Padhana sutta

Anguttara nikāya IV.71

Padhana sutta
Meditativni napor


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, onaj monah koji poseduje četiri svojstva pravim putem ide, od početka je odlučan da iskoreni nečistoće u umu. Koje četiri? Takav monah poštuje pravila morala (silava), dobro poznaje učenje (bahussuto), istrajan je (araddhaviriyo) i mudar (paññava). Monasi, onaj monah koji poseduje ova četiri svojstva pravim putem ide, od početka je odlučan da iskoreni nečistoće u umu.