Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN IV.96: Raga-vinaya sutta

Anguttara nikāya IV.96

Raga-vinaya sutta
Savlađivanje strasti


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, na ovome svetu mogu se naći četiri vrste ljudi. Koje četiri? Onaj koji živi za svoju dobrobit, ali ne i za tuđu. Onaj koji živi za dobrobit drugih, ali ne i za svoju. Onaj koji ne živi ni za svoju dobrobit, a ni za dobrobit drugih. Onaj koji živi i za svoju i za tuđu dobrobit.

A koji to čovek živi za svoju dobrobit, ali ne i za tuđu? Kada neko sebe vežba u uklanjanju žudnje, ali ne podstiče i druge da uklanjaju svoju žudnju, sebe vežba u uklanjanju mržnje, ali ne podstiče i druge da uklanjaju svoju mržnju, sebe vežba u uklanjanju obmanutosti, ali ne podstiče i druge da uklanjaju svoju obmanutost. To je čovek koji živi za svoju dobrobit, ali ne za tuđu.

A koji to čovek živi za dobrobit drugih, ali ne i za svoju? Kada neko sebe ne vežba u uklanjanju žudnje, ali podstiče druge da uklanjaju svoju žudnju, sebe ne vežba u uklanjanju mržnje, ali podstiče druge da uklanjaju svoju mržnju, sebe ne vežba u uklanjanju obmanutosti, ali podstiče druge da uklanjaju svoju obmanutost. To je čovek koji živi za dobrobit drugih, ali ne i za svoju.

A koji to čovek ne živi ni za svoju dobrobit, a ni za dobrobit drugih? Kada neko sebe ne vežba u uklanjanju žudnje, a ni ne podstiče druge da uklanjaju svoju žudnju, sebe ne vežba u uklanjanju mržnje, a ni ne podstiče druge da uklanjaju svoju mržnju, sebe ne vežba u uklanjanju obmanutosti, a ni ne podstiče druge da uklanjaju svoju obmanutost. To je čovek koji ne živi ni za svoju dobrobit, a ni za dobrobit drugih.

A koji to čovek živi i za svoju i za tuđu dobrobit? Kada neko sebe vežba u uklanjanju žudnje, a i druge podstiče da uklanjaju svoju žudnju, sebe vežba u uklanjanju mržnje, a i druge podstiče druge da uklanjaju svoju mržnju, sebe vežba u uklanjanju obmanutosti, a i druge podstiče da uklanjaju svoju obmanutost. To je čovek koji živi i za svoju i za tuđu dobrobit.

Te četiri vrste ljudi, monasi, mogu se naći na ovome svetu..


Videti takođe: AN V:20; AN IV:99.