Theravāda budističko društvo

AN V.49: Kosala sutta

Anguttara nikāya V.49

Kosala sutta
Šta je dobrodošlo


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Napomena: Ovaj govor daje Budine preporuke kako se nositi sa žalošću. Odlomak koji govori o pohvalama pokojniku, žalopojkama itd. odnosi se na pogrebne običaje tako uobličene da osećanja ožalošćenih kanališu u produktivnom pravcu. Kao što Buda primećuje, sve dok oni izgledaju kao da služe svojoj svrsi, učestvujte u njima. kada jednom to izgleda da nije slučaj, i čovek počne da se prepušta samosažaljenju, tada treba da se vrati važnim obavezama svoga života.


Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tada Pasenadi, kralj Kosale, otide do Blaženoga i kad stiže tamo, sede sa strane. I u to vreme umre kraljica Mallikā. Onda neki čovek otide do kralja i prošapta mu na uvo: "Vaše visočanstvo, kraljica Mallikā je umrla." Pošto je to bilo rečeno, Pasenadi, kralj Kosale, ostade da sedi sav potišten, ucveljenog srca, povijen, klonule glave, ophrvan crnim mislima, potpuno zanemeo. I Blaženi vide kralja kako sedi sav potišten, ucveljena srca… potpuno zanemeo, pa mu reče: "Pet je stvari, veliki kralju, koje ne može osvojiti asketa, sveštenik, božanstvo, Mara, Brama i niko drugi na svetu. Kojih pet?

'Da ono što je podložno starenju ne stari.' To je nešto što ne može osvojiti asketa, sveštenik, božanstvo, Mara, Brama i niko drugi na svetu.

'Da ono što je podložno bolesti ne oboli.' To je nešto što ne može osvojiti asketa, sveštenik, božanstvo, Mara, Brama i niko drugi na svetu.

'Da ono što je podložno smrti ne umre.' To je nešto što ne može osvojiti asketa, sveštenik, božanstvo, Mara, Brama i niko drugi na svetu.

'Da se ono što je podložno okončavanju ne okonča.' To je nešto što ne može osvojiti asketa, sveštenik, božanstvo, Mara, Brama i niko drugi na svetu.

'Da se ono što je podložno razaranju ne razori.' To je nešto što ne može osvojiti asketa, sveštenik, božanstvo, Mara, Brama i niko drugi na svetu.

I onda se dogodi nekom neupućenom, nepromišljenom čoveku da ono što je podložno starenju i ostari. Dok ono što je podložno starenju stari, on ne razmišlja: 'To se ne događa samo meni da ono što je podložno starenju i ostari. Gde god postoje bića — prošla i buduća, koja umiru i ponovno nastaju — događa se svima njima da ono što je podložno starenju i ostari. I ako, sa starenjem onoga što je podložno starenju, ja tužim, naričem, lupam se po grudima i postanem rastresen, hranu neću moći ni da okusim, telo će mi postati jadno, poslove ću zapostaviti, moji će neprijatelji biti srećni, a prijatelji nesrećni.' I tako on, sa starenjem onoga što je podložno starenju, tuži, nariče, lupa se po grudima i postaje rastresen. Za to se kaže da jedan neupućen, nepromišljen čovek proboden otrovnom strelom žalosti muči sam sebe.

Sem toga, dogodi nekom neupućenom, nepromišljenom čoveku da ono što je podložno bolesti oboli… da ono što je podložno smrti umre… da se ono što je podložno okončavanju okonča, da se ono što je podložno razaranju razori. Sa razaranjem onoga što je podložno razaranju, on ne razmišlja: 'To se ne događa samo meni da ono što je podložno starenju i ostari. Gde god postoje bića — prošla i buduća, koja umiru i ponovno nastaju — događa se svima njima da ono što je podložno starenju i ostari. I ako, sa starenjem onoga što je podložno starenju, ja tužim, naričem, lupam se po grudima i postanem rastresen, hranu neću moći ni da okusim, telo će mi postati jadno, poslove ću zapostaviti, moji će neprijatelji biti srećni, a prijatelji nesrećni.' I tako on, sa razaranjem onoga što je podložno razaranju, tuži, nariče, lupa se po grudima i postaje rastresen. Za to se kaže da jedan neupućen, nepromišljen čovek proboden otrovnom strelom žalosti muči sam sebe.

I onda se dogodi nekom upućenom sledbeniku plemenitih da ono što je podložno starenju i ostari. Dok ono što je podložno starenju stari, on razmišlja: 'To se ne događa samo meni da ono što je podložno starenju i ostari. Gde god postoje bića — prošla i buduća, koja umiru i ponovno nastaju — događa se svima njima da ono što je podložno starenju i ostari. I ako, sa starenjem onoga što je podložno starenju, ja tužim, naričem, lupam se po grudima i postanem rastresen, hranu neću moći ni da okusim, telo će mi postati jadno, poslove ću zapostaviti, moji će neprijatelji biti srećni, a prijatelji nesrećni.' I tako on, sa razaranjem onoga što je podložno razaranju, on ne tuži, ne nariče, ne lupa se po grudima i nije rastresen. Za toga se kaže da je jedan upućen sledbenik plemenitih, potpuno nesputan u samome sebi.

Sem toga, dogodi nekom upućenom sledbeniku plemenitih da ono što je podložno bolesti oboli… da ono što je podložno smrti umre… da se ono što je podložno okončavanju okonča, da se ono što je podložno razaranju razori. Sa razaranjem onoga što je podložno razaranju, on razmišlja: 'To se ne događa samo meni da se ono što je podložno okončavanju okonča. Gde god postoje bića — prošla i buduća, koja umiru i ponovno nastaju — događa se svima njima da ono što je podložno starenju i ostari. I ako, sa starenjem onoga što je podložno starenju, ja tužim, naričem, lupam se po grudima i postanem rastresen, hranu neću moći ni da okusim, telo će mi postati jadno, poslove ću zapostaviti, moji će neprijatelji biti srećni, a prijatelji nesrećni.' I tako on, sa razaranjem onoga što je podložno razaranju, on ne tuži, ne nariče, ne lupa se po grudima i nije rastresen. Za toga se kaže da je jedan upućen sledbenik plemenitih, potpuno nesputan u samome sebi.

Tih pet stvari je, veliki kralju, koje ne može osvojiti asketa, sveštenik, božanstvo, Mara, Brama i niko drugi na svetu.

Žaljenje i naricanjem se nijedan cilj ne postiže ovde, ni onaj najmanji. Znajući da si obuzet tugom i bolom, tvoji neprijatelji likuju. Ali kada mudrac sa osećajem da odredi šta mu je cilj ne poklekne pred nesrećom, njegovi neprijatelji su ožalošćeni, videći njegovo lice nepromenjeno. Tamo i kada se neki cilj postiže pohvalama pokojniku, žalopojkama, poslovicama, poklonima i porodičnim običajima, sledi ih marljivo tu i na takav način. Ali ako uvidiš da tvoj ili cilj drugih nije postignut na taj način, povinuj se [prirodi stvari] bez tuge, s mišlju: 'Šta li ja to sada radim?'