Theravāda budističko društvo

AN V.75: Yodhađiva sutta

Anguttara nikāya V.75

Yodhađiva sutta
Ratnik (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Napomena: Ovaj govor je upućen monasima i tiče se njihove borbe da održe svoj zavet celibata i u toj borbi izađu kao pobednici. Buda takvog monaha pobednika poredi sa ratnikom pobednikom, što je poređenje koje je verovatno trebalo u monasima da podstakne njihov muški ponos (videti AN VII:48). U ovoj analogiji, onaj koji poštuje celibat nije slabić, već ratnik najvišeg stupnja. Pošto se onaj ko pokušava da održi celibat prvo sukobljava sa privlačnošću prema ženama, žene u ovom govoru imaju ulogu najbližeg neprijatelja. Na žalost, nemamo nikakvih svedočanstava o tome kako je Buda savetovao svoje sledbenice da čuvaju svoj celibat, pa ne znamo da li bi koristio analogiju sa ratnicom kad bi ih podučavao odupiranju privlačnosti prema muškarcima ili bi možda upotrebio neku drugu analogiju ne bi li efikasnije podstakao njihov ženski ponos (videti takođe AN VII:48). Međutim, ima govora u Pali kanonu u kojima se opisuju monahinje koje su sačuvale svoj celibat pri susretu sa muškarcima u šumi. Najbolji primer je Therigatha XIV, a ima i drugih primera kad su se monahinje oduprle iskušenju u Bhikkhuni samyutta. Na kraju krajeva, naravno, pravi neprijatelj je u nama, a ne izvan nas. To pokazuje i činjenica da monasi u ovom govoru moraju sami da očvrsnu i okončaju nečistoće koje im stvaraju čulna zadovoljstva u sopstvenom umu pre nego što se mogu smatrati istinskim pobednicima.


"Monasi, postoji pet vrsta ratnika na ovom svetu. Kojih pet?

Ima ratnika koji, kad vidi oblak prašine (koji je podigla neprijateljska vojska), postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ratnici su takvi. To je prva vrsta ratnika na ovom svetu.

Zatim ima ratnika koji može podneti oblak prašine, ali kada vidi vrh neprijateljskog barjaka postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ratnici su takvi. To je druga vrsta ratnika na ovom svetu.

Zatim ima ratnika koji može podneti oblak prašine i vrh neprijateljskog barjaka, ali kad čuje tutanj (nadolazeće vojske) postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ratnici su takvi. To je treća vrsta ratnika na ovom svetu.

Zatim ima ratnika koji može podneti oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka i tutanj, ali kad dođe do borbe prsa u prsa biva proboden i pada ranjen. Neki ratnici su takvi. To je četvrta vrsta ratnika na ovom svetu.

Zatim ima ratnika koji može podneti oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka, tutanj i borbu prsa u prsa. Kad dobije bitku, pobednik u bici, ostavlja je na samom vrhuncu. Neki ratnici su takvi. To je peta vrsta ratnika na ovom svetu.

To su pet vrsta ratnika koji postoje na ovom svetu.

Na isti način, monasi, postoji među monasima pet vrsta ljudi nalik ovim ratnicima. Kojih pet?

[1] "Ima monaha koji, kad vidi oblak prašine, postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne može da nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. Šta je za njega taj oblak prašine? Ima monaha koji čuje: 'U tom selu ili gradu ima žena ili devojka lepo građena, lepo izgleda, šarmantna, obdarena savršenom ženstvenošću.' Kad to čuje, on postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne može da nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. To je za njega onaj oblak prašine? Takav čovek, kažem vam, jeste kao onaj ratnik koji kad vidi oblak prašine, postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ljudi su takvi. To je prva vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

[2] "Ima zatim monaha koji može savladati oblak prašine, ali kad vidi vrh neprijateljskog barjaka postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne može da nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. Šta je za njega taj vrh neprijateljskog barjaka? Ima monaha koji ne samo da čuje: 'U tom selu ili gradu ima žena ili devojka lepo građena, lepo izgleda, šarmantna, obdarena savršenom ženstvenošću.' On i sam vidi da u tom selu ili gradu ima žena ili devojka lepo građena, lepo izgleda, šarmantna, obdarena savršenom ženstvenošću. Kad to vidi, on postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne može da nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. To je za njega onaj vrh neprijateljskog barjaka? Takav čovek, kažem vam, jeste kao onaj ratnik koji može savladati oblak prašine, ali kad vidi vrh neprijateljskog barjaka postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ljudi su takvi. To je druga vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

[3] "Ima zatim monaha koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka, ali kad čuje tutanj (nadolazeće vojske) postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. Šta je za njega taj tutanj? Ima monaha koji ode u divljinu, u podnožje drveta ili na otvoren prostor. Onda naiđe neka žena i počne da se osmehuje na njega, doziva ga, naglas smeje i začikava ga. I kad se ona osmehuje na njega, doziva ga, naglas smeje i začikava ga, on postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne može da nastavi svetački život. Objavljujući svoju slabost u vežbanju, on napušta vežbanje i okreće se nižem životu. To je za njega onaj tutanj. Takav čovek, kažem vam, jeste kao onaj ratnik koji može savladati oblak prašine i vrh neprijateljskog barjaka, ali kad čuje tutanj postaje kolebljiv, malakše, ne postavi se odlučno, ne kreće u borbu. Neki ljudi su takvi. To je treća vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

[4] "Ima zatim monaha koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka i tutanj, ali kad dođe do borbe prsa u prsa biva proboden i pada ranjen. Šta je za njega ta borba prsa u prsa? Ima monaha koji ode u divljinu, u podnožje drveta ili na otvoren prostor. Onda naiđe neka žena i sedne pored njega, legne pored njega, baci se preko njega. Kad ona sedne pored njega, legne pored njega, baci se preko njega on — ne odbacujući vežbanje, ne objavljujući svoju slabost — ima sa njom snošaj. To je za njega ona borba prsa u prsa. Takav čovek, kažem vam, jeste kao onaj ratnik koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka i tutanj, ali kad dođe do borbe prsa u prsa biva proboden i pada ranjen. Neki ljudi su takvi. To je četvrta vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

[5] "Ima zatim monaha koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka, tutanj i borbu prsa u prsa. Kad dobije bitku, pobednik u bici, ostavlja je na samom vrhuncu. Šta je za njega ta pobeda u bici? Ima monaha koji ode u divljinu, u podnožje drveta ili na otvoren prostor. Onda naiđe neka žena i sedne pored njega, legne pored njega, baci se preko njega. Kad ona sedne pored njega, legne pored njega, baci se preko njega on se izmakne, oslobodi i ode kud mu je volja.

On nalazi utočište na osamljenom mestu u divljini, u podnožju drveta, na planini, u klisuri, pećini, na zgarištu, u šumi, na otvorenom, u plastu sena. Otišavši u divljinu, u podnožje drveta ili na otvoren prostor, on sedne, prekrštenih nogu, uspravnog tela i usredsređene pažnje.

Napuštajući gramzivost prema ovome svetu, on boravi svesti lišene gramzivosti. On svoj um pročišćuje od gramzivosti. Napuštajući zlovolju i ljutnju, on boravi svesti lišene zlovolje i ljutnje, saosećajući za dobrobit svih bića. On svoj um pročišćuje od zlovolje i ljutnje. Napuštajući tromost i pospanost, on boravi svesti lišene tromosti i pospanosti, sabran, budan, uočavajući svetlost. On svoj um pročišćuje od tromosti i pospanosti. Napuštajući nemir i teskobu, on boravi nepomućen, uma potpuno smirenog. On svoj um pročišćuje od nemira i teskobe. Napuštajući neizvesnost, on boravi prevladavši neizvesnost, bez ikakvih dilema u pogledu povoljnih mentalnih kvaliteta. On svoj um pročišćuje od neizvesnosti.

Napustivši tih pet prepreka, bolesti svesti koje kvare uvid, potom — potpuno se povukavši od senzualnosti, povukavši se od štetnih [mentalnih] svojstava — ulazi i ostaje u prvom zadubljenju: ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz povučenosti, praćeni usmerenom mišlju i vrednovanjem. Smirujući usmerenu misao i vrednovanje, ulazi on i ostaje u drugom zadubljenju: ushićenju i zadovoljstvu rođenim iz sabranosti, sažimanju svesnosti, lišene usmerene misli i vrednovanja — unutrašnjem pouzdanju. Sa bleđenjem ushićenja, ostaje on u ravnodušnosti, sabran i budan, fizički osetljiv na zadovoljstvo. Ulazi i ostaje u trećem zadubljenju, za koje Plemeniti objavljuju: 'Ravnodušan i sabran, ima on prijatno boravište.' Napuštajući zadovoljstvo i bol, kao kod ranijeg nestanka zanosa i nespokojstva, ulazi i ostaje u četvrtom zadubljenju: čistoti ravnodušnosti i sabranosti, ni-zadovoljstvu-ni-bolu.

Uma tako skoncentrisanog, pročišćenog i blistavog, neukaljanog, lišenog manjkavosti, gipkog, elastičnog, postojanog i nepokolebljivog, on ga usmerava i okreće ka znanju o iskorenjivanju svih mentalnih nečistoća. On uviđa, ovde i sada: 'Ovo je patnja… Ovo je nastanak patnje… Ovo je prestanak patnje… Ovo je put koji vodi do prestanka patnje… Ovo su mentalne nečistoće… Ovo je nastanak nečistoća… Ovo je nestanak nečistoća… Ovo je put koji vodi do nestanka nečistoća.' Njegovo srce, tako znajući, tako uviđajući, oslobođeno je nečistoća senzualnosti, nečistoća bivanja, nečistoća neznanja. Sa oslobađanjem dolazi saznanje: 'Oslobođen'. On uviđa da: nema više preporađanja, proživljen je svetački život, učinjeno što je trebalo učiniti: 'Ništa više nije ostalo da se učini na ovome svetu.'

To je za njega ona pobeda. Takav čovek, kažem vam, jeste kao onaj ratnik koji može savladati oblak prašine, vrh neprijateljskog barjaka, tutanj i borbu prsa u prsa. Kad dobije bitku, pobednik u bici, ostavlja je na samom vrhuncu. Neki ljudi su takvi. To je peta vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima.

To su pet vrsta ljudi među monasima nalik ovim ratnicima."