Theravāda budističko društvo

AN V.79: Tatiya-anagatabhaya sutta

Anguttara nikāya V.79

Tatiya-anagatabhaya sutta
Govor o budućim opasnostima (3)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, pet je budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koje će se javiti u budućnosti. Pazite na njih i, tako pažljivi, nastojte da ih izbegnete. A kojih pet?

Biće monaha neusavršenog tela [1], neusavršene vrline, neusavršenog uma, neusavršenog uvida. Oni će — pošto su neusavršenog tela, neusavršene vrline, neusavršenog uma, neusavršenog uvida — primati druge među monahe, a neće biti u stanju da ih poduče najvišoj vrlini, najvišem umu, najvišem uvidu. Tako da će i oni biti neusavršenog tela… vrline… uma… uvida. I takvi će — pošto su neusavršenog tela,… vrline… uma.. uvida — primati druge među monahe, a neće biti u stanju da ih poduče najvišoj vrlini, najvišem umu, najvišem uvidu. Tako da će i oni biti neusavršenog tela… vrline… uma.. uvida. I tako od iskvarenog učenja (Dhamma) dolazi iskvarena praksa, a od iskvarene prakse dolazi iskvarena Dhamma.

To je, monasi, prva od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

Sem toga, biće monaha neusavršenog tela, neusavršene vrline, neusavršenog uma, neusavršenog uvida. Oni će — pošto su neusavršenog tela, neusavršene vrline, neusavršenog uma, neusavršenog uvida — primati druge kao svoje učenike, a neće biti u stanju da ih poduče najvišoj vrlini, najvišem umu, najvišem uvidu. Tako da će i oni biti neusavršenog tela… vrline… uma.. uvida. I takvi će — pošto su neusavršenog tela… vrline… uma… uvida — primati druge kao svoje učenike, a neće biti u stanju da ih poduče najvišoj vrlini, najvišem umu, najvišem uvidu. Tako da će i oni biti neusavršenog tela… vrline… uma.. uvida. I tako od iskvarene Dhamme dolazi iskvarena praksa, a od iskvarene prakse dolazi iskvarena Dhamma.

To je, monasi, druga od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

Sem toga, biće monaha neusavršenog tela… vrline… uma.. uvida. Oni će — pošto su neusavršenog tela… vrline… uma… uvida — kada drže govor o najvišoj Dhammi ili govor sastavljen od pitanja i odgovora zapasti u mračna mentalna stanja, a da toga nisu ni svesni. I tako od iskvarene Dhamme dolazi iskvarena praksa, a od iskvarene prakse dolazi iskvarena Dhamma.

To je, monasi, treća od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

Sem toga, biće monaha neusavršenog tela… vrline… uma.. uvida. Oni — pošto su neusavršenog tela… vrline… uma… uvida — ne slušaju kada se govori koji su reči Tathāgate — duboki, slojeviti, uzvišeni i povezani sa prazninom — recituju. Oni neće slušati, neće se potruditi da ih razumeju, neće smatrati to učenje vredno razumevanja ili ovladavanja. Ali će slušati govore koji su književna dela — radove pesnika, koji lepo zvuče, pune retorike, reči neupućenih, reči učenika — kada budu recitovani. Oni će ih slušati, potrudiće se da ih razumeju. Smatraće to učenje vrednim razumevanja i ovladavanja. I tako od iskvarene Dhamme dolazi iskvarena praksa, a od iskvarene prakse dolazi iskvarena Dhamma.

To je, monasi, četvrta od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

Sem toga, biće monaha neusavršenog tela… vrline… uma.. uvida. Oni će — tako neusavršenog tela… vrline… uma… uvida — postati stari monasi koji žive u luksuzu, nemarni, prednjačiće u izbegavanju obaveza, sve manje vremena provoditi u samoći. Oni se neće truditi da postignu ono još nepostignuto, da dosegnu ono još nedosegnuto, da ostvare ono još neostvareno. I tako od iskvarene Dhamme dolazi iskvarena praksa, a od iskvarene prakse dolazi iskvarena Dhamma.

To je, monasi, peta od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

To su, monasi, pet budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koje će se javiti u budućnosti. Pazite na njih i, tako pažljivi, nastojte da ih izbegnete.


Beleška

[1] Prema MN 36, osoba usavršenog tela je ona čiji um ne opsedaju osećanja zadovoljstva, a osoba usavršenog uma je ona čiji um ne opsedaju osećanja bola. [Natrag]


Videti takođe: AN V:77; AN V:78; AN V:80.