Theravāda budističko društvo

AN V.80: Ćatuttha-anāgatabhaya sutta

Anguttara nikāya V.80

Ćatuttha-anāgatabhaya sutta
Govor o budućim opasnostima (4)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, pet je budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koje će se javiti u budućnosti. Pazite na njih i, tako pažljivi, nastojte da ih izbegnete. A kojih pet?

Biće monaha monaha koji žele lepe ogrtače. Oni će, tako željni lepih ogrtača, zapostaviti praksu nošenja ogrtača napravljenih od odbačenih krpa, neće odlaziti duboko u šume i divljinu, ostajaće u varošima, gradovima i prestonicama, nastaniti se tamo za stalno. Ogrtača radi, radiće mnoge neukusne, neprikladne stvari.

To je, monasi, prva od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

Sem toga, biće monaha koji žele ukusnu hranu. Oni će, tako željni ukusne hrane, zapostaviti praksu prošenja hrane, neće odlaziti duboko u šume i divljinu, ostajaće u varošima, gradovima i prestonicama, nastaniti se tamo za stalno i tragati za što ukusnijim zalogajem. Hrane radi, radiće mnoge neukusne, neprikladne stvari.

To je, monasi, druga od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

Sem toga, biće monaha koji žele ugodan smeštaj. Oni će, tako željni ugodnog smeštaja, zapostaviti praksu življenja u divljini, zapostaviti boravišta u dubokoj šumi i divljini, ostajaće u varošima, gradovima i prestonicama, nastaniti se tamo za stalno. Boravišta radi, radiće mnoge neukusne, neprikladne stvari.

To je, monasi, treća od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

Sem toga, biće monaha koji će živeti u bliskoj vezi sa monahinjama, iskušenicama i ženskim sledbenicama u manastiru. Oni će, tako u odnosu sa monahinjama, iskušenicama i ženskim sledbenicama, ili biti nezadovoljni svetačkim životom ili će načiniti neki od ozbiljnih prekršaja, te ostaviti vežbanje, vratiti se običnom životu.

To je, monasi, četvrta od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

Sem toga, biće monaha koji će živeti u bliskoj vezi sa iskušenicima i muškim sledbenicima u manastiru. Oni će, tako u odnosu sa iskušenicima i muškim sledbenicima u manastiru, biti skloni da prisvajaju i gomilaju razne vrste stvari, kao i da nadgledaju šta drugi imaju.

To je, monasi, peta od budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koja će se javiti u budućnosti. Pazite na nju i, tako pažljivi, nastojte da je izbegnete.

To su, monasi, pet budućih opasnosti, sada još nepostojećih, koje će se javiti u budućnosti. Pazite na njih i, tako pažljivi, nastojte da ih izbegnete.


Videti takođe: SN XVI:13; AN V:77; AN V:78; AN V:79.