Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN VI.117-139: Sāmañña vagga

Anguttara nikāya VI.117-139

Sāmañña vagga
Istovetnost


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


117. Kāyānupassī sutta – Kontemplacija tela

Monasi, šest je stvari zbog kojih kada ih ne napustimo, nismo u stanju da živimo kontemplirajući telo kao telo. Kojih šest? Neumerenost u poslu, neumerenost u razgovoru, neumerenost u spavanju, neumerenost u druženju, odsustvo motrenja nad vratima svojih čula, neumerenost u jelu. To su, monasi, šest stvari zbog kojih kada in ne napustimo, nismo u stanju da živimo kontemplirajući telo kao telo. [1]

Monasi, šest je stvari zbog kojih kada ih napustimo, jesmo u stanju da živimo kontemplirajući telo kao telo. Kojih šest? Umerenost u poslu, umerenost u razgovoru, umerenost u spavanju, umerenost u druženju, motrenje nad vratima svojih čula, umerenost u jelu. To su, monasi, šest stvari zbog kojih kada ih napustimo, jesmo u stanju da živimo kontemplirajući telo kao telo.

118. Dhammānupassī – Kontemplacija objekata uma

Monasi, šest je stvari zbog kojih kada ih ne napustimo, nismo u stanju da živimo kontemplirajući telo kao telo unutar… kontemplirajući telo kao telo izvan… kontemplirajući telo kao telo i unutar i izvan… kontemplirajući osećaje kao osećaje unutar… kontemplirajući osećaje kao osećaje izvan… kontemplirajući osećaje kao osećaje i unutar i izvan… kontemplirajući um kao um unutar… kontemplirajući um kao um izvan… kontemplirajući um kao um i unutar i izvan… kontemplirajući objekte uma kao objekte uma unutar… kontemplirajući objekte uma kao objekte uma izvan… kontemplirajući objekte uma kao objekte uma i unutar i izvan. [2] A kojih šest? Neumerenost u poslu, neumerenost u razgovoru, neumerenost u spavanju, neumerenost u druženju, odsustvo motrenja nad vratima svojih čula, neumerenost u jelu. To su, monasi, šest stvari zbog kojih kada in napustimo, jesmo u stanju da živimo kontemplirajući objekte uma kao objekte uma i unutar i izvan.

119. Tapussa sutta — Govor o Tapussi

Monasi, obdaren sa šest stvari živi domaćin Tapussa, koji je dostigao pročišćenje, ustalio um u kvalitetima Bude i eliminisao sumnju, video besmrtno (nibbanu) i sam za sebe iskusio besmrtno. Kojih šest? Obdaren potpunim poverenjem u Budu, potpunim poverenjem u Dhammu, potpunim poverenjem u Sanghu, kao i plemenitom vrlinom, plemenitim znanjem i plemenitim oslobođenjem. Monasi, obdaren sa tih šest stvari živi domaćin Tapussa, koji je dostigao pročišćenje, ustalio um u kvalitetima Bude i eliminisao sumnju, video besmrtno (nibbanu) i sam za sebe iskusio besmrtno.

120-134. Bhallikadi sutta — Govor Bhalliki

Monasi, obdaren sa ovih šest stvari živi domaćin Bhallika… domaćin Sudatta znavi Anāthapindika… domaćin Ćitta iz grada Maććhikāsanda… Hatthaka iz Ālavija… Mahānāma Sakka… domaćin Ugga iz Vesālija… domaćin Uggata… Sūrambattho… Đīvako Komārabhaćća… domaćin Nakulapitā… domaćin Tavakannika… domaćin Pūrana… domaćin Isidatta… domaćin Sandhāna… domaćin Vićaya… domaćin Viđayamāhika… domaćin Mendaka… nezaređeni sledbenik Vāsettha… nezaređeni sledbenik Arittha… nezaređeni sledbenik Sāragga, koji je dostigao pročišćenje, ustalio um u kvalitetima Bude i eliminisao sumnju, video besmrtno (nibbanu) i sam za sebe iskusio besmrtno. A kojih šest? Obdaren potpunim poverenjem u Budu, potpunim poverenjem u Dhammu, potpunim poverenjem u Sanghu, kao i plemenitom vrlinom, plemenitim znanjem i plemenitim oslobođenjem. Monasi, obdaren sa tih šest stvari živi nezaređeni sledbenik Sāragga, koji je dostigao pročišćenje, ustalio um u kvalitetima Bude i eliminisao sumnju, video besmrtno (nibbanu) i sam za sebe iskusio besmrtno.


Beleške

[1] O telu kao jednom od četiri temelja sabranosti pažnje i kontemplacije videti u Satipatthāna sutti (MN 10). [Natrag]

[2] Ovo su sve takođe vežbe koje se objašnjavaju u Satipatthāna sutti (MN 10). [Natrag]