Theravāda budističko društvo

AN VII.47: Dutiya-aggi sutta

Anguttara nikāya VII.47

Dutiya-aggi sutta
Vatra (2)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. [1] Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme braman Uggatasarira je pripremao prinošenje velike žrtve. Pet stotina volova, pet stotina junadi, pet stotina ovnova i pet stotina jaraca bilo je dovedeno na žrtveno mesto. Onda braman Uggatasarira otide do Blaženog i kad je stigao, učtivo ga pozdravi. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i srdačno porazgovarali, sede on sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, reče on ovako Blaženom:

"Prijatelju Gotamo, čuo sam da je velika korist upaliti žrtvenu vatru i pripremiti mesto za žrtvovanje."

"Bramane, i ja sam čuo da je velika korist upaliti žrtvenu vatru i pripremiti mesto za žrtvovanje."

Po drugi put… Po treći put… (braman kaže isto i Buda isto odgovara)

"E pa onda, prijatelju Gotamo, izgleda da se nas dvojica u tome slažemo!"

Kada ovo bi izrečeno, poštovani Ānanda ovako reče Uggatasariri: "Bramane, ne bi trebalo tako da ispituješ Tathāgatu. Umesto toga, trebalo bi da mu kažeš da želiš da upališ žrtvenu vatru i pripremiš mesto za žrtvovanje, te da ga zamoliš da te o tome poduči i uputi na način koji će ti biti na korist i sreću zadugo."

Onda se braman ponovo obrati Blaženom: "Poštovani Gotamo, želim da upalim žrtvenu vatru i pripremim mesto za žrtvovanje, pa te molim da me o tome podučiš i uputiš na način koji će mi biti na korist i sreću zadugo"

Tri kanala delovanja

"Bramanu, kada pališ žrtvenu vatru i pripremaš mesto za žrtvovanje, čak i pre nego što prineseš žrtvu ti oštriš tri noža koja su štetna, [2] koji donose bol, čiji je rezultat bol. A koja tri? Nož tela, nož govora, nož uma. Čaki pre žrtvovanja ti misliš: 'Neka sve ove životinja budu žrtvovane!' I misliš da time sebe pročišćuješ, ali ti time sebe ne pročišćuješ; ti misliš da time činiš nešto korisno, ali ti time činiš nešto štetno. Ti misliš da time sebi obezbeđuješ prijatno mesto na kojem ćeš se preporoditi, ali ti time sebi obezbeđuješ bolno mesto na kojem ćeš se preporoditi. Dakle, bramane, čak i pre nego što prineseš žrtvu ti prvo oštriš nož uma.

Sem toga, bramane, čak i pre nego što prineseš žrtvu ti kažeš: ''Neka sve ove životinja budu žrtvovane!' I misliš da time sebe pročišćuješ, ali ti time sebe ne pročišćuješ; ti misliš da time činiš nešto korisno, ali ti time činiš nešto štetno. Ti misliš da time sebi obezbeđuješ prijatno mesto na kojem ćeš se preporoditi, ali ti time sebi obezbeđuješ bolno mesto na kojem ćeš se preporoditi. Dakle, bramane, čak i pre nego što prineseš žrtvu ti prvo oštriš nož govora.

Sem toga, bramane, čak i pre nego što prineseš žrtvu ti činiš pripremu za klanje: ''Neka sve ove životinja budu žrtvovane!' I misliš da time sebe pročišćuješ, ali ti time sebe ne pročišćuješ; ti misliš da time činiš nešto korisno, ali ti time činiš nešto štetno. Ti misliš da time sebi obezbeđuješ prijatno mesto na kojem ćeš se preporoditi, ali ti time sebi obezbeđuješ bolno mesto na kojem ćeš se preporoditi. Dakle, bramane, čak i pre nego što prineseš žrtvu ti prvo oštriš nož tela.

Tako, bramane, kada pališ žrtvenu vatru i pripremaš mesto za žrtvovanje, čak i pre nego što prineseš žrtvu ti oštriš tri noža koja su štetna, koji donose bol, čiji je rezultat bol.

Tri štetne vatre

Postoje takođe, bramane, ove tri vatre koje bi trebalo napustiti, izbegavati, a ne podsticati. Koje tri? Vatra strasti (rāgaggi), vatra mržnje (dosaggi) i vatra obmanutosti (mohaggi). A zašto bi tu vatru strasti trebalo napustiti, izbegavati, a ne podsticati? Zaista, bramane, ko je strašću savladan, čiji je um strašću obuzet, on čini loša dela telom, čini loša dela govorom, čini loša dela umom. I kad čini loša dela telom, loša dela govorom, loša dela umom, on se posle sloma tela, posle smrti, preporađa na lošem odredištu, u svetu velike patnje, u velikoj muci, u paklu. Zato bi, bramane, tu vatru strasti trebalo napustiti, izbegavati, a ne podsticati.

A zašto bi tu vatru mržnje trebalo napustiti, izbegavati, a ne podsticati? Zaista, bramane, ko je mržnjom savladan, čiji je um mržnjom obuzet, on čini loša dela telom, čini loša dela govorom, čini loša dela umom. I kad čini loša dela telom, loša dela govorom, loša dela umom, on se posle sloma tela, posle smrti, preporađa na lošem odredištu, u svetu velike patnje, u velikoj muci, u paklu. Zato bi, bramane, tu vatru mržnje trebalo napustiti, izbegavati, a ne podsticati.

A zašto bi tu vatru obmanutosti trebalo napustiti, izbegavati, a ne podsticati? Zaista, bramane, ko je obmanom savladan, čiji je um obmanom obuzet, on čini loša dela telom, čini loša dela govorom, čini loša dela umom. I kad čini loša dela telom, loša dela govorom, loša dela umom, on se posle sloma tela, posle smrti, preporađa na lošem odredištu, u svetu velike patnje, u velikoj muci, u paklu. Zato bi, bramane, tu vatru obmanutosti trebalo napustiti, izbegavati, a ne podsticati.

Tri korisne vatre

Postoje takođe, bramane, ove tri vatre koje bi trebalo slaviti, poštovati, klanjati im se i o njima brinuti marljivo i radosno. Koje tri? Vatra poštovanja (āhuneyyaggi), vatra domaćinskog života (gahapataggi) i vatra darivanja onih koji su toga vredni (dakkhineyyaggi)

Ovde se, bramane, tvoji otac i majka nazivaju vatrom dostojnom poštovanja. A zašto? Iz tog izvora ti je, bramane, podaren život, iz njega si nastao. Zato bi trebalo da ga slaviš, poštuješ, klanjaš mu se i o njemu brineš marljivo i radosno.

A šta je to, bramane, vatra domaćinskog života? Ovde se tvoja deca, žene, sluge i radnici nazivaju domaćinskom vatrom. Zato bi u tu vatru trebalo da slaviš, poštuješ, klanjaš joj se i o njoj brineš marljivo i radosno.

A šta je to, bramane, vatra darivanja onih koji su toga vredni? Ovde su askete i bramani, koji se uzdržavaju od alkohola i nepažljivosti, razvijaju strpljenje i obuzdanost, svaki sma sebe kroti, svaki sam sebe smiruje, svaki sam sebe hladi — oni su vatra darivanja onih koji su toga vredni. Zato bi i tu vatru trebalo da slaviš, poštuješ, klanjaš mu se i o njoj brineš marljivo i radosno.

To su, bramane, tri vatre koje bi trebalo da slaviš, poštuješ, klanjaš mu se i o njoj brineš marljivo i radosno.

Isto tako, bramane, i ovu vatru od drveta bi trebalo s vremena na vreme da upališ, s vremena na vreme da o njoj brineš, s vremena na vreme da je gasiš [3] i s vremena na vreme da je zaklanjaš. [4]


Beleške

[1] Metafora vatre se često pojavljuje u Pali kanonu, bilo u pozitivnom, bilo u negativnom kontekstu. Pogledati primer tri štetne vatre (pohlepe, odbojnosti i obmanutosti) koje treba gasiti u SN XXXV:28, a primer tri vatre koje treba održavati (aggi pāricariyā) dat je u Sangiti sutti (DN 33). One su potom razrađene u šestočlanu shemu u Sigalovada sutti (DN 31). [Natrag]

[2] "Štetno" (akusala), moralno pogrešno, ono što ne vodi ka nibbani. [Natrag]

[3] nibbāpetabbo. Ovo je aluzija na dostizanje nibbāne. [Natrag]

[4] nikkhipitabbo. Komentar: Plamen bi sa otvorenog trebalo skloniti u zatvorenu prostoriju (verovatno u vreme monsuna). [Natrag]