Theravāda budističko društvo

AN VII.48: Samyoga sutta

Anguttara nikāya VII.48

Samyoga sutta
Veza


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Podučiću vas o vezi i odsustvu veze. Slušajte i dobro pazite, a ja ću govoriti.

"Da, gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi nastavi: "Žena u sebi posmatra svoje ženske sposobnosti, svoje ženske postupke, svoje ženske manire, žensko držanje, ženske želje, ženski glas, ženski šarm. Uzbuđena je svim time, ushićena time. Tako uzbuđena i ushićena, ona posmatra oko sebe muške sposobnosti, muške postupke, muške manire, muško držanje, muške želje, muške glasove, muški šarm. Uzbuđena je svim time, ushićena time. Tako uzbuđena i ushićena, ona želi da bude vezana onim što je izvan nje, želi svako zadovoljstvo i sreću što nastaju zasnovani na toj vezi. Naslađujući se, uhvaćena u svoju ženskost, žena se upušta u vezu sa muškarcima. Na taj način žena ne prevazilazi svoju ženskost.

Muškarac u sebi posmatra svoje muške sposobnosti, svoje muške postupke, svoje muške manire, muško držanje, muške želje, muški glas, muški šarm. Uzbuđen je svim time, ushićen time. Tako uzbuđen i ushićen, on posmatra oko sebe ženske sposobnosti, ženske postupke, ženske manire, žensko držanje, ženske želje, ženske glasove, ženski šarm. Uzbuđen je svim time, ushićen time. Tako uzbuđen i ushićen, on želi da bude vezan onim što je izvan njega, želi svako zadovoljstvo i sreću što nastaju zasnovani na toj vezi. Naslađujući se, uhvaćen u svoju muškost, muškarac se upušta u vezu sa ženama. Na taj način muškarac ne prevazilazi svoju muškost.

A kako je moguće odsustvo veze? Žena u sebi ne posmatra svoje ženske sposobnosti… ženski šarm. Nije uzbuđena svim time, nije ushićena time… ona ne posmatra oko sebe muške sposobnosti… muški šarm. Nije uzbuđena svim time, nije ushićena time… ona ne želi da bude vezana sa onim to je izvan nje, ne želi svako zadovoljstvo i sreću što nastaju zasnovani na toj vezi. Ne naslađujući se, neuhvaćena u svoju ženskost, žena se ne upušta u vezu sa muškarcima. Na taj način žena prevazilazi svoju ženskost.

Muškarac u sebi ne posmatra svoje muške sposobnosti… muški šarm. Nije uzbuđen svim time, nije ushićen time… on ne posmatra oko sebe ženske sposobnosti… ženski šarm. Nije uzbuđen svim time, nije ushićen time… on ne želi da bude vezan za ono što je izvan njega, ne želi svako zadovoljstvo i sreću što nastaju zasnovani na toj vezi. Ne naslađujući se, neuhvaćen u svoju muškost, muškarac se ne uputa u vezu sa ženama. Na taj način muškarac prevazilazi svoju muškost.

Eto to je odsustvo veze. I to je moja poduka o vez i odsustvu veze."