Theravāda budistička zajednica u Srbiji

AN VIII.25: Mahanama sutta

Aṅguttara nikāya VIII.25

Mahānāma sutta
Mahānāmina pitanja

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Jednom je prilikom Blaženi boravio među Sakyanima, kraj Kapilavattjua, Banjanovom gaju. Onda Sakyanin Mahānāma otide do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane, pa ovako reče:

"Gospodine, na koji način neko postaje nezaređeni sledbenik?"

"Mahānāmo, kada neko uzme utočište u Budi, Dhammi i Sanghi, na taj način on postaje nezaređeni sledbenik."

"Gospodine, na koji način nezaređeni sledbenik neguje vrlinu?"

"Mahānāmo, kada nezaređeni sledbenik odustane od uništavanja života, uzimanja onoga što mu nije dato, zloupotrebe seksa, pogrešnog govora i od rakije, vina i drugih otrova koji izazivaju nepažljivost, na taj način nezaređeni sledbenik neguje vrlinu."

"Gospodine, na koji način nezaređeni sledbenik vežba za sopstvenu dobrobit, ali ne i za dobrobit drugih?"

"Mahānāmo, (1) kada je nezaređeni sledbenik sebe usavršio u poverenju, ali ne ohrabruje i druge da sebe usavrše u poverenju; (2) kada je sebe usavršio u postupanju u skladu sa vrlinom, ali ne ohrabruje i druge da sebe usavrše u postupanju u skladu sa vrlinom; (3) kada je sebe usavršio u velikodušnosti, ali ne ohrabruje i druge da sebe usavrše u velikodušnosti; (4) kada on sam želi da viđa monahe, ali ne ohrabruje i druge da vide monahe; (5) kada on sam želi da čuje dobru Dhammu, ali ne ohrabruje i druge da čuju dobru Dhammu; (6) kada on sam dobro zapamti učenje koje je čuo, ali ne ohrabruje i druge da zapamte učenje; (7) kada on sam istražuje značenje učenja koje je zapamtio, ali ne ohrabruje druge da istražuju značenje; (8) kada je on sam razumeo značenje Dhamme i postupa u skladu sa Dhammom, ali ne ohrabruje druge da isto to čine. Mahānāmo, takav nezaređeni sledbenik vežba za sopstvenu dobrobit, ali ne i za dobrobit drugih."

"Gospodine, na koji način nezaređeni sledbenik vežba za sopstvenu dobrobit, ali i za dobrobit drugih?"

"Mahānāmo, (1) kada je nezaređeni sledbenik sebe usavršio u poverenju i isto tako hrabruje druge da sebe usavrše u poverenju; (2) kada je sebe usavršio u postupanju u skladu sa vrlinom i isto tako ohrabruje druge da sebe usavrše u postupanju u skladu sa vrlinom; (3) kada je sebe usavršio u velikodušnosti i isto tako ohrabruje druge da sebe usavrše u velikodušnosti; (4) kada on sam želi da viđa monahe i isto tako ohrabruje druge da vide monahe; (5) kada on sam želi da čuje dobru Dhammu i isto tako ohrabruje druge da čuju dobru Dhammu; (6) kada on sam dobro zapamti učenje koje je čuo i isto tako ohrabruje druge da zapamte učenje; (7) kada on sam istražuje značenje učenja koje je zapamtio i isto tako ohrabruje druge da istražuju značenje; (8) kada je on sam razumeo značenje Dhamme i postupa u skladu sa Dhammom i isto tako ohrabruje druge da postupaju u skladu sa Dhammom. Mahānāmo, takav nezaređeni sledbenik vežba za sopstvenu dobrobit, ali i za dobrobit drugih."