Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Aṅguttara nikāya VIII.25

Mahānāma sutta
Mahānāma

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Jednom je prilikom Blaženi boravio među Sakyanima, kraj Kapilavatthua, u Banjanovom gaju. Onda Sakyanin Mahānāma otide do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane, pa ovako reče:

“Gospodine, na koji način neko postaje nezaređeni sledbenik?”

“Mahānāmo, kada neko za svoje utočište uzme Budi, Dhammu i Sanghu, na taj način on postaje nezaređeni sledbenik.”

“A na koji način, gospodine, nezaređeni sledbenik neguje vrlinu?”

“Mahānāmo, kada nezaređeni sledbenik odustane od uništavanja života, uzimanja onoga što mu nije dato, zloupotrebe seksa, pogrešnog govora i od rakije, vina i drugih otrova koji izazivaju nepromišljenost, na taj način nezaređeni sledbenik neguje vrlinu.”

“A na koji način, gospodine, nezaređeni sledbenik vežba za sopstvenu dobrobit, ali ne i za dobrobit drugih?”

“Mahānāmo, (1) kada je nezaređeni sledbenik sebe usavršio u poverenju, ali ne ohrabruje i druge da se usavrše u poverenju; (2) kada je sebe usavršio u postupanju u skladu sa vrlinom, ali ne ohrabruje i druge da se usavrše u postupanju u skladu sa vrlinom; (3) kada je sebe usavršio u velikodušnosti, ali ne ohrabruje i druge da se usavrše u velikodušnosti; (4) kada on sam želi da viđa monahe, ali ne ohrabruje i druge da vide monahe; (5) kada on sam želi da čuje dobru Dhammu, ali ne ohrabruje i druge da čuju dobru Dhammu; (6) kada on sam dobro zapamti učenje koje je čuo, ali ne ohrabruje i druge da zapamte učenje; (7) kada on sam istražuje značenje učenja koje je zapamtio, ali ne ohrabruje druge da istražuju značenje; (8) kada je on sam razumeo značenje Dhamme i postupa u skladu sa Dhammom, ali ne ohrabruje druge da isto to čine. Mahānāmo, takav nezaređeni sledbenik vežba za sopstvenu dobrobit, ali ne i za dobrobit drugih.”

“Gospodine, na koji način nezaređeni sledbenik vežba za sopstvenu dobrobit, ali i za dobrobit drugih?”

“Mahānāmo, (1) kada je nezaređeni sledbenik sebe usavršio u poverenju i isto tako ohrabruje druge da se usavrše u poverenju; (2) kada je sebe usavršio u postupanju u skladu sa vrlinom i isto tako ohrabruje druge da se usavrše u postupanju u skladu sa vrlinom; (3) kada je sebe usavršio u velikodušnosti i isto tako ohrabruje druge da se usavrše u velikodušnosti; (4) kada on sam želi da viđa monahe i isto tako ohrabruje druge da vide monahe; (5) kada on sam želi da čuje dobru Dhammu i isto tako ohrabruje druge da čuju dobru Dhammu; (6) kada on sam dobro zapamti učenje koje je čuo i isto tako ohrabruje druge da zapamte učenje; (7) kada on sam istražuje značenje učenja koje je zapamtio i isto tako ohrabruje druge da istražuju značenje; (8) kada je on sam razumeo značenje Dhamme i postupa u skladu sa Dhammom, a isto tako ohrabruje druge da to čine. Mahānāmo, takav nezaređeni sledbenik vežba za sopstvenu dobrobit, ali i za dobrobit drugih.”