Theravāda budističko društvo

Digha nikāya

Zbirka dugih govora


Digha nikāya ili Zbirka dugih govora (pali digha = dugi) jeste prvi deo Sutta pitake i čini je trideset četiri sutte, grupisane u tri odeljka (vagga):

 • Sīlakkhandha-vagga — Odeljak u vezi sa moralom (13 sutta)
 • Mahā-vagga Veliki odeljak (10 sutta)
 • Patika-vagga — Patika odeljak (11 sutta)

Sīlakkhandha-vagga

 • Brahmađāla sutta (DN 1) — Najobuhvatnija mreža gledišta
 • Sāmañña-phala sutta (DN 2) — Govor o plodovima isposničkog života  Čedomil Veljačić / Branislav Kovačević
  Kralj Ađātasattu pita Budu: “Koji su plodovi isposničkog života, vidljivi ovde i sada?” Buda odgovara tako što daje sveobuhvatni opis budističkog puta i svaki stupanj vežbanja ilustruje živopisnim poređenjima.
 • Ambaṭṭha sutta (DN 3) — Razgovor sa Ambaṭṭhom
 • Sonadanda sutta (DN 4) — Razgovor sa Sonadandom
 • Kutadanta sutta (DN 5) — Razgovor sa Kutadantom
 • Mahāli sutta (DN 6) — Razgovor sa Mahalijem Je li viđenje nebeskih prizora i slušanje nebeskih zvukova cilj budističke prakse?
 • Đaliya sutta (DN 7) — Razgovor sa Đalijom
 • Mahā-sihanada sutta (DN 8) — Dugi govor o lavovskom riku
 • Potthapāda sutta (DN 9) — Razgovor sa Potthapādom
 • Subha sutta (DN 10) — Razgovor sa Subhom
 • Kevaddha sutta (DN 11) — Razgovor sa Kevadom  Na Kevadovu sugestiju da bi za privlačenje novih pristalica bilo dobro da izvede neko čudo uz pomoć svojih natprirodnih moći, Buda odgovara da “čudo proizvedeno duševnom moći smatra neumesnim, stidi ga se i gadi”. Ali zato detaljno opisuje “čudo pouke” i smatra ga jedinim “čudom” dostojnim budističkog monaha. [pali]
 • Lohićća sutta (DN 12) — Razgovor sa Lohiććom
 • Teviđđa sutta (DN 13) — Razgovor sa Teviđđom

Mahā-vagga

 • Mahā-padāna sutta (DN 14) — Dugi govor o nasleđivanju
 • Mahā-nidāna sutta (DN 15) — Dugi govor o uzročnosti
 • Mahā-parinibbāna sutta (DN 16) — Dugi govor o konačnom utrnuću (Poslednji Budini dani) — Snimi govor kao zip arhivu
  Ova obimna sutta, najduža od svih u Pali kanonu, opisuje događaje pre, tokom i neposredno posle konačnog oslobođenja (parinibbana) Budinog. Ova živopisna pripovest sadrži velik deo učenja o Dhammi, uključujući i Budina poslednja uputstva, koja služe kao putokaz na koji način budizam treba živeti i praktikovati posle Budine smrti — sve do danas. Ali ova sutta takođe svedoči, jednostavnim jezikom, o bolnoj drami mnogih predanih Budinih sledbenika u trenutku smrti voljenog učitelja.
 • Mahā-sudassana sutta (DN 17) — Govor o velikom sjaju
 • Đanavasabha sutta (DN 18) — Razgovor sa Đanavasabhom
 • Mahā-govinda sutta (DN 19) — Dugi govor sa pastirom
 • Mahā-samaya sutta (DN 20) — Veliki skup
 • Sakkapañha sutta (DN 21) — Sakkina pitanja
 • Mahā-satipatthāna sutta (DN 22) — Veliki govor o temeljima sabranosti  Ova sutta nudi sveobuhvatna uputstva za vežbanje sabranosti pažnje. Buda opisuje kako razvijanje neprekinute sabranosti u odnosu na sve četiri satipatthane (“temelja sabranosti”) — sabranosti na telo, na osećaje, na um i na objekte uma — može voditi na kraju do konačnog probuđenja. [Tekst ove sutte identičan je sa tekstom Satipatthana sutte (MN 10), izuzev da je u verziji iz Mađđhime izostavljeno izlaganje o četiri plemenite istine (poglavlja 5a, b, c i d u delu D ove verzije).]
 • Pāyāsi sutta (DN 23) — Razgovor sa Pāyāsijem

Pātika-vagga

 • Pātika sutta (DN 24) — Razgovor sa Pātikaputtom
 • Udumbarika-sihanāda sutta (DN 25) — Lavovski rik Udumbarikama
 • Ćakkavatti-sihanāda sutta (DN 26) — Lavovski rik o pokretanju točka
 • Agañña sutta (DN 27) — Znanje o počecima  
 • Sampasādaniya sutta (DN 28) — Spokojno poverenje
 • Pāsādika sutta (DN 29) — Govor o ushićenju
 • Lakkhana sutta (DN 30) — O obeležjima velikog čoveka
 • Sigālovada sutta (DN 31) — Govor Sigali/Pravila discipline za laike  Pravila ponašanja domaćina, kako ih je Buda opisao nezaređenom sledbeniku Sigali. Ova sutta nudi vredne savete o tome kako bi domaćini trebalo da se ponašaju u odnosima sa roditeljima, supružnikom, decom, zaposlenima, poslodavcima, prijateljima i duhovnim učiteljima.
 • Atānātiya sutta (DN 32) — Stihovi zaštite
 • Sangiti sutta (DN 33) — Zajedničko recitovanje
 • Dasuttara sutta (DN 34) — Decenije