Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Digha nikāya

Zbirka dugih govora


Digha nikāya ili Zbirka dugih govora (pali digha = dugi) jeste prvi deo Sutta pitake i čini je trideset četiri sutte, grupisane u tri odeljka (vagga):

 • Sīlakkhandha-vagga — Odeljak u vezi sa moralom (13 sutta)
 • Mahā-vagga Veliki odeljak (10 sutta)
 • Patika-vagga — Patika odeljak (11 sutta)

Sīlakkhandha-vagga

Mahā-vagga

 • Mahā-padāna sutta (DN 14) — Dugi govor o nasleđivanju
 • Mahā-nidāna sutta (DN 15) — Dugi govor o uzročnosti
 • Mahā-parinibbāna sutta (DN 16) — Dugi govor o konačnom oslobođenju [pali]
  Ova obimna sutta, najduža od svih u Pali kanonu, opisuje događaje pre, tokom i neposredno posle konačnog oslobođenja (parinibbāna) Budinog. Ova živopisna pripovest sadrži velik deo učenja o Dhammi, uključujući i Budina poslednja uputstva, koja služe kao putokaz na koji način budizam treba živeti i praktikovati posle Budine smrti — sve do danas. Ali ova sutta takođe svedoči, jednostavnim jezikom, o bolnoj drami mnogih predanih Budinih sledbenika u trenutku smrti voljenog učitelja.
 • Mahā-sudassana sutta (DN 17) — Govor o velikom sjaju
 • Đanavasabha sutta (DN 18) — Razgovor sa Đanavasabhom
 • Mahā-govinda sutta (DN 19) — Dugi govor sa pastirom
 • Mahā-samaya sutta (DN 20) — Veliki skup
 • Sakkapañha sutta (DN 21) — Sakkina pitanja
 • Mahā-satipatthāna sutta (DN 22) — Veliki govor o temeljima sabranosti  Ova sutta nudi sveobuhvatna uputstva za vežbanje sabranosti pažnje. Buda opisuje kako razvijanje neprekinute sabranosti u odnosu na sve četiri satipatthane (“temelja sabranosti”) — sabranosti na telo, na osećaje, na um i na objekte uma — može voditi na kraju do konačnog probuđenja. [Tekst ove sutte identičan je sa tekstom Satipatthana sutte (MN 10), izuzev da je u verziji iz Mađđhime izostavljeno izlaganje o četiri plemenite istine (poglavlja 5a, b, c i d u delu D ove verzije).]
 • Pāyāsi sutta (DN 23) — Razgovor sa Pāyāsijem

Pātika-vagga

 • Pātika sutta (DN 24) — Razgovor sa Pātikaputtom
 • Udumbarika-sihanāda sutta (DN 25) — Lavovski rik Udumbarikama
 • Ćakkavatti-sihanāda sutta (DN 26) — Lavovski rik o pokretanju točka
 • Agañña sutta (DN 27) — Znanje o počecima  
 • Sampasādaniya sutta (DN 28) — Spokojno poverenje
 • Pāsādika sutta (DN 29) — Govor o ushićenju
 • Lakkhana sutta (DN 30) — O obeležjima velikog čoveka
 • Sigālovada sutta (DN 31) — Govor Sigali/Pravila discipline za laike  Pravila ponašanja domaćina, kako ih je Buda opisao nezaređenom sledbeniku Sigali. Ova sutta nudi vredne savete o tome kako bi domaćini trebalo da se ponašaju u odnosima sa roditeljima, supružnikom, decom, zaposlenima, poslodavcima, prijateljima i duhovnim učiteljima.
 • Atānātiya sutta (DN 32) — Stihovi zaštite
 • Sangiti sutta (DN 33) — Zajedničko recitovanje
 • Dasuttara sutta (DN 34) — Decenije