Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sutta nipāta 1:3

Khaggavisana sutta
Nosorogov rog

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


35. Odloživši batinu pred svakim bićem, [1]
da nijedno među njima ne povrediš,
ne priželjkuj sina, a kamoli saputnika!
Sam se kreći, kao i na nosorogu rog. [2]

36. Iz druženja vezanost se rađa,
iz vezanosti sva ova patnja izvire.
Videvši opasnost u tom vezivanju,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

37. Zbližavajući se sa drugovima i prijateljima,
sputanog uma zapostavljaš sopstveni cilj.
Videvši tu pretnju u druželjubivosti,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

38. Ko razgranati bambusi što se prepletu među sobom,
tako i brige mnoge za decom i za ženom.
K’o i mladi izdanci bambusovi, neupleteni,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

39. Poput jelena što ničim nesputan
po šumi u ispašu ide, gde god mu se prohte,
tako i mudar svoju slobodu čuva,
sam se kreće, kao i na nosorogu rog.

40. Tvoju pažnju prijatelji večito traže,
bilo da sediš, stojiš, hodaš il’ si na putu.
Privržen slobodi za kojom drugi ne žude,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

41. Zabavu i užitak prijatelji traže,
ljubav prema deci ogromna je.
Iako mrziš razdvajanje od dragih,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

42. Posvuda slobodan, ni sa kim u sukobu,
zadovoljan bilo čime što ti se na putu nađe,
neustrašiv pred svakom opasnošću,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

43. Čak ni neki askete nisu laki za saputnike,
a kamoli domaćini, što u kući žive.
Bez ikakvih briga za tuđu decu,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

44. Oslobodivši se svakog belega kućedomaćina,
nalik kovaiḷāra drvetu, sa kojeg lišće opalo je,
herojski preseci svaku vezu sa domom svojim,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

45. Ako naiđeš na mudrog saputnika,
druga u isposništvu, istrajnog, odlučnog,
nadvladavši svaku opasnost, sa njime putuj,
nadahnutog uma, sabran.

46. Ako pak ne naiđeš na mudrog saputnika,
druga u isposništvu, istrajnog, odlučnog,
tad nalik kralju što osvojenu mu zemlju napusti,
sam se kreći, kao i slon u šumi.

47. Zaista je za hvalu dobra sreća prijateljstva:
boljeg il’ sebi ravnog prigrliti treba.
Ako takvoga nema, živeći neporočno,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

48. Videvši zlatne, blistave narukvice,
veštih filigranskih ruku delo,
kako na ruci zveče kad su u paru,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

49. Na isti način sa drugom bih nekad
naklapao ili se sa njim sporečkao.
Predvidevši na vreme takvu opasnost,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

50. Užici čula su šareni, slatki i zamamni,
ali raznolikošću svojom um zavedu.
Kad prepoznaš nesreću u robovanju čulima,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

51. „Ovo je nevolja, gnojni čir i muka,
bolest, strela i pogibelj za mene”;
kad prepoznaš pogibelj u robovanju čulima,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

52. Hladnoća, toplota, glad i žeđ,
vetrovi i pripeka, ugrizi obada i gmizavaca;
sve to strpljivo podnoseći,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

53. Nalik snažnom slonu kad se od krda odvoji,
moćnog trupa, sa pegama poput lotosa,
pa živi u šumi gde god mu se prohte,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

54. Nemoguće je druželjubivome
dostići oslobođenje, makar i na tren.
Reč potomka Sunca imajući na umu,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

55. „Pogrešna gledišta sam prozreo,
na prav put izbio, pronašao pravi smer,
stekao sam znanje i drugi me ne vode”:
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

56. Negramziv, neobmanut, bez žudnji i oholosti,
svaku mrlju i obmanu iz sebe uklonivši,
be želja za bilo čime na ovome svetu,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

57. Loše društvo je velika smetnja,
oni koji ne vide cilj, misle da ćorsokak je put.
Ne vezuj se za slepe i lakomislene,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

58. Znalca, onog ko zna Učenje, toga se drži,
prijatelja plemenitog i oštroumnog.
Razumevši gde je dobitak, sumnju napusti,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

59. Bez užitka u zabavi, vezivanju, zadovoljstvima čula
nikad se ne obaziri mnogo na sve to,
ne oduševljavaj se ukrasima, istinu uvek govori:
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

60. Sina i ženu, majku i oca, imanje i ambare,
srodnike i zamamna zadovoljstva čula,
upravo to za sobom ostavi, sve do jednoga:
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

61. „Sve je to okov, što premalo radosti daje,
premalo zadovoljstva, a muka napretek,
Udica je to”: kad tako jasno vidi, mudar čovek
sam se kreće, kao i na nosorogu rog.

62. Raskini okove svoje poput ribe
što iz mreže pobegne i ne vraća se,
kao ni vatra što na zgarište ne vraća,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

63. Pogleda oborenog dok ideš, bez želje za lutanjem,
stražareći na vratima čula, srca ukroćenog,
neuprljan, žudnjama nerazdiran,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

64. Stresi sa sebe svaki znak kućedomaćina,
kao i pāriććhattaka drvo svoje lišće u jesen,
žutim ogrtačem zaogrnut, dom napusti,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

65. Bez proždrljivosti i bez razuzdanosti,
ničiji hranitelj, već proseći hranu od kuće do kuće,
al’ ni u jednoj od njih svoj um ne ostavljajući,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

66. Pet okova uma ostavi iza sebe,
pročisti svaku nečistoću u sebi;
nezavisan, žudnju i mržnju presekavši,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

67. Zadovoljstvu i bolu okrenuvši leđa,
isto onako kao ranije tuzi i radosti,
spokoj dostigavši, smirenje i vedrinu,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

68. Probudivši energiju da dostigneš najviši cilj,
neustrašivog uma i u praksi neumoran,
neiscrpne snage, istrajan i čvrst,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

69. Ne zapostavljaj osamu i zadubljenje,
uvek živeći u skladu sa učenjem;
kad razumeš opasnosti koje bivanje nosi,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

70. Odlučan u tome da žudnju okončaš, pažljiv,
oštrouman, bremenit znanjem, sabran,
razumevši Dhammu, čvrstog smera, energičan u naporu,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

71. Lavu nalik, kojeg ne plaše nikakvi zvukovi,
vetru nalik, što se ne hvata ni u jednu mrežu,
lotosu nalik, što ga ne uprlja blatnjava voda,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

72. Kao lav, pravi kralj životinja,
moćne čeljusti kojom napada i nadvladava,
tako i ti u potrazi za skrovitim mestima,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

73. U pravo vreme nađi slobodu kroz prijateljsku ljubav,
spokojstvo, saosećanje i radost zbog sreće drugih;
neuznemiren bilo čim na svetu ovome,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

74. Napusti žudnju, mržnju i obmanu.
raskinuvši sve te okove [što te robom čine],
bez straha čak i kad se život okončava,
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.

75. Ljudi ti radi sopstvene koristi prilaze,
redak je danas iskren prijatelj.
Pokvarenjaci su vešti da korist za sebe izvuku:
sam se kreći, kao i na nosorogu rog.


Beleške

[1] Prema tradiciji, ova sutta beleži poetske iskaze mnogih paććeka Buda, „utihnulih Buda“, onih koji su probuđeni, ali nemaju sposobnost podučavaja. [Natrag]

[2] Eko ćare khaggavisāṇakappo. Oko ovog stiha mnogo je mastila potrošeno. Naime, istraživači su se kolebali da li reč khaggavisāṇa ovde označava nosoroga ili njegov rog, koji je nalik sablji (khagga = sablja + visāṇa = rog kod životinje). Neki prevodioci, među njima i Veljačić, odlučili su se da je najbolje rešenje „nosorog“, iako on živi ne samo sam, već i u čoporu. U ovom prevodu je odabrano drugo rešenje, “nosorogov rog”, imajući u vidu činjenicu da sve životinje koje imaju rogove, imaju ih u paru, dok je za indijskog nosoroga karakteristično da ima samo jedan rog. Na taj način dobijamo lep simbol ideala jedinstvenosti, a onda i osamljenosti, koji opisuje ova sutta. Ujedno je to simbol potpuno probuđenog bića. [Natrag]