Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sutta nipāta 2:8

Nāvā sutta
Brod

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


318. Od koga čovek Dhammu uči,
neka ga poštuje kao i božanstva Indu.[1]
Tim poštovanjem obradovan,
znalac Dhammu razumljivom čini.

319. Saslušavši ga pažljivo, mudar učenik,
vežbajući u skladu sa Dhammom,
i sam postaje znalac, oštrouman i vešt,
zato što boravi uz takvoga učitelja.

320. A ko družeći se sa bezvrednim i rđavim,
običnom neznalicom i zavidljivcem,
te upravo ovde u Dhammu pronikao nije,
takav do smrti stiže, ne oslobodivši se sumnji.

321. To je kao kad čovek upadne u reku,
bujicu moćnu, nabujalu i brzu,
pa ga ona ponese bespomoćnoga,
kako drugima pomoći može da je pređu?

322. Isto tako, onaj ko Dhammu razumeo nije,
nepažljiv za značenje toga što mudri kažu,
i sam neznalica, sumnjama mučen,
kako drugima pomoći može da je razumeju?

323. Ali kao što lađar, umešan i vispren,
na čvrstom brodu sa krmom i veslima,
može njime mnoge prevesti
u sigurnost, na suprotnu obalu.

324. Isto tako, onaj ko je učen i obuzdan,
ko znanja ima i postojanog je karaktera,[2]
pošto razume, takav i druge razumevanju vodi,
samo ako su u stanju da pažljivo slušaju.[3]

325. Zato slediti treba dobrog čoveka,
onoga ko oštouman je i znalac.
On pronikavši u značenje, tako i postupa;
razumevši Učenje,[4] krajnju sreću dostići može.


Beleške

[1] Inda (sansk. Indra), jedno od imena za Sakku, vladara bogova. [Natrag]
[2] Komentar za Sn: Onaj čiji karakter ostaje neuzdrman životnim nedaćama. [Natrag]
[3] Takav poseduje svojstva povoljna za dostizanje puteva i plodova ulaska u tok, jednom-povratnika, ne-povratnika i stanja probuđenosti (arahatta). [Natrag]
[4] Komentar za Sn: Ako smo do kraja razumeli ili doživeli Dhammu, prodirući u njezinu suštinu, zahvaljujući praksi kojoj podučava mudar učitelj. [Natrag]