Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Sn II.8: Nava sutta

Sutta nipata II.8

Nāvā sutta
Brod

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


318. Od koga čovek Dhammu uči, neka ga poštuje kao i božanstva Indu. [1]
Tim poštovanjem obradovan, znalac Dhammu razumljivom čini.

319. Saslušavši ga, mudar čovek, vežbajući u skladu sa Dhammom,
postaje znalac i sam, oštrouman i vešt, zahvaljujući boravku uz takvoga učitelja.

320. A ko družeći se sa bezvrednim i rđavim, neznalicom i zavidljivcem,
u Dhammu ne proniče; takav do smrti stiže, ne oslobodivši se sumnji.

321. Onaj ko upadne u reku, moćnu, nabujalu i brzu,
pa ga bujica ponese, kako on može pomoći drugima da je pređu?

322. Isto tako, ko nije razumeo Dhammu, nepažljiv za reči mudrih,
neznalica, sumnjama mučen, kako on može drugima pomoći da razumeju?

323. Ali ako je lađar, umešan i mudar, na čvrstom brodu sa krmom i veslima,
takav njime i druge prevesti može na suprotnu obalu.

324. Isto tako, ko je savršenog znanja i obuzdan, ko je znalac i pouzdan, [2]
jer sam razume, može pomoći i drugima da razumeju, ako su u stanju da slušaju. [3]

325. Zato se družiti treba sa dobrim čovekom, mudrim i učenim.
Razumevši značenje i sledeći put,  upućeni u Učenje,[4]  dostižemo krajnju sreću. [5]


Beleške

[1] Inda (sansk. Indra), jedno od imena za Sakku, vladara bogova. [Natrag]
[2] Komentar za Sn: Onaj čiji karakter ostaje neuzdrman životnim nedaćama. [Natrag]
[3] Takav poseduje svojstva povoljna za dostizanje puteva i plodova ulaska u tok, jednom-povratnika, ne-povratnika i stanja probuđenosti (arahatta). [Natrag]
[4] Komentar za Sn: Ako smo do kraja razumeli ili doživeli Dhammu, prodirući u njezinu suštinu, zahvaljujući praksi kojoj podučava mudar učitelj. [Natrag]
[5] Viša sreća puteva i plodova, a onda i nibbāne. [Natrag]