Theravāda budističko društvo

Ud III.1: Kamma sutta

Udana III.1

Kamma sutta
Dela


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. I u to vreme jedan monah sedeo je nedaleko od Blaženog, nogu prekrštenih, uspravnih leđa, podnoseći oštre, razdiruće, prodorne bolove koji su bili posledica prethodne kamme — sabran, budan, bez patnje. Blaženi ga ugleda kako sedi nedaleko od njega nogu prekrštenih, uspravnih leđa, podnoseći oštre, razdiruće, prodorne bolove koji su bili posledica prethodne kamme — sabran, budan, bez patnje.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Za monaha koji je ostavio
sva dela za sobom,
stresajući sa sebe prašinu prošlosti,
postojan, ne žudeći za bilo čim,
za takvoga,
nema svrhe reći više bilo šta.