Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 3:6

Pilindavaććha sutta
Pilindavaććha

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. A u to vreme poštovani Pilindavaććha se drugim monasima obraćao vrlo grubim rečima. Onda jedna grupa monaha dođe do Blaženog, pokloniše mu se i sedoše sa strane. Dok su tako sedeli sa strane, ovako rekoše Blaženom: “Poštovani gospodine, poštovani Pilindavaććha se drugim monasima obraća vrlo grubim rečima.

Na to Blaženi reče jednom monahu: „Monaše, idi i reci u moje ime monahu Pilindavaććhi da ga Učitelj zove.” – „Da, poštovani gospodine”, odgovori monah. On otide do Pilindavaććhe i reče mu: „Prijatelju Pilindavaććha, Učitelj te zove.”

„Da, prijatelju”, odgovori poštovani Pilindavaććha i otide da vidi Blaženog. Kad je stigao, pokloni se i sede sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, Blaženi mu se obrati sledećim rečima: „Je li istina, Vaććha, da se drugim monasima obraćaš vrlo grubim rečima?”

„Istina je, poštovani gospodine.”

Na to Blaženi, pošto je svojim umom obuhvatio prethodne živote poštovanog Pilindavaććhe, ovako reče monasima: „Monasi, neka se niko od vas ne ljuti na monaha Vaććhu, ne govori on tako sa monasima iz besa. Monah Vaććha se pet stotina života u nizu preporađao u brahmanskoj porodici. Tako da je takve grube reči prema drugima dugo vremena koristio. Otuda ovaj monah Vaććha i sada tako govori.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„U kome ne žive obmana i oholost,
ko je požude oslobođen, nesebičan i bez žudnji,
ko je bes odagnao, sebe potpuno oslobodio,
tek taj je brahman, taj je asketa, takav jeste monah.“