Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 4:3

Gopalaka sutta
Pastir

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi lutao zemljom Kosāla, praćen velikom grupom monaha. Onda Blaženi skrete sa puta i dođe do nekog drveta. Kada je prišao, sede na unapred pripremljeno mesto.

Onda neki pastir dođe do Blaženog, pokloni mu se, pa sede sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, Blaženi ga je uputio, podstakao, nadahnuo i ohrabrio govorom o Dhammi. Nakon toga taj pastir,
upućen, podstaknut, nadahnut i ohrabren govorom o Dhammi, reče Blaženom: „Neka Blaženi zajedno sa monaškom sanghom prihvati od mene poziv za obrok sutra.” I Blaženi ćutke prihvati.“ Znajući da je Blaženi prihvatio, pastir ustade sa mesta na kojem je sedeo i, pazeći da mu Blaženi ostane sa desne strane, otide. Kasnije, kada je noć minula, pastir pripremi u svom boravištu dosta gusto kuvane pirinčane kaše s mlekom i svežeg ghija, pa poruči Blaženom: „Vreme je, poštovani gospodine, obrok je spreman.”

A kada bi jutro, Blaženi se obuče, uze prosjačku zdelu i gornji ogrtač, pa praćen velikom grupom monaha otide do pastirovog boravišta. Kad je stigao, sede na unapred pripremljeno mesto. A pastir
je lično služeći gusto kuvanu pirinčanu kašu s mlekom i svež ghi, nahranio monašku zajednicu predvođenu Blaženim. Kada je Blaženi jeo i odložio zdelu, pastir sede na niže mesto sa strane. Onda ga Blaženi uputi, podstaknu, nadahnu i ohrabri govorom o Dhammi, pa ustade sa svog mesta i otide. I ne zadugo pošto je Blaženi otišao, neki čovek u selu liši života onog pastira.

Onda grupa monaha dođe do Blaženog, pokloni mu se, pa sede sa strane. Sedeći tako sa strane, monasi se obratiše Blaženom: „Poštovani gospodine, kažu da je onog pastira koji je danas gusto kuvanom pirinčanom kašom s mlekom i svežim ghijem nahranio monašku zajednicu predvođenu Blaženim neki čovek u selu lišio života.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Šta god bi neprijatelj neprijatelju
učiniti mogao, ili osvetnik osvetniku,
loše usmeren um još veću štetu donosi.“

Napomena: Ovi stihovi se pojavljuju i u Dhp 42.