Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud IV.7: Sariputta sutta

Udana IV.7

Sariputta sutta
O Sāriputti (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Jednoga dana poštovani Sāriputta sedeo je nedaleko od Blaženoga — nogu prekrštenih, uspravnog tela — skroman, zadovoljan, osamljen, nevezan za bilo šta, istrajan, posvećen usavršavanju uma. Blaženi ugleda poštovanog Sāriputtu kako sedi nedaleko od njega — nogu prekrštenih, uspravnog tela — skroman, zadovoljan, osamljen, nevezan za bilo šta, istrajan, posvećen usavršavanju uma.

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Uzvišenog uma i pažljiv,
mudrac se vežba putevima mudrosti:
žalosti nema u onome ko je takav,
stišan i uvek sabran.


Videti takođe: Ud IV:10.