Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 5:1

Piyatara sutta
Ko ti je draži?

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. A u to vreme je Pasenadi, kralj Kosale, zajedno sa svojom kraljicom Mallikom bio u gornjoj palati. Onda Pasenadi, kralj Kosale, ovako reče kraljici Malliki: „Ima li bilo koga drugog, Mallikā, ko ti je draži od sebe same?“ [1]

„Veliki kralju, nema nikog drugog ko mi je draži od mene same. A da li ima nekog, veliki kralju, ko je vama draži od sebe samog?“

„Ni ja nemam, Mallikā, nikoga drugog ko mi je draži od mene samog.“

Onda se Pasenadi, kralj Kosale, spusti sa gornje palate, pa ode do Blaženog. Kad je stigao, pozdravi s poštovanjem Blaženog, pa sede sa strane. Sedeći tako sa strane, Pasenadi, kralj Kosale, ovako reče Blaženom:

„Poštovani gospodine, danas sam zajedno sa svojom kraljicom Mallikom bio u gornjoj palati, pa joj ovako rekoh: „Ima li bilo koga drugog, Mallikā, ko ti je draži od sebe same?“

Kad je to čula, kraljica Mallikā mi ovako odgovori: „Veliki kralju, nema nikog drugog ko mi je draži od mene same. A da li ima nekog, veliki kralju, ko je vama draži od sebe samog?“

Kada sam ja to čuo, ovako odgovorih kraljici Malliki: „Ni ja nemam, Mallikā, nikoga drugog ko mi je draži od mene samog.“

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

„Prošavši sve četiri strane sveta,
sigurno ne nalazimo ikoga dražeg od nas samih.
Znajući da na isti takav način i drugi sebe vole,
i želeći sebi dobro, nikog drugog ne povređujemo.“

[1] Kralj postavlja ovo pitanje možda u potajnoj nadi da će mu supruga reći kako upravo njega najviše voli, čak više od sebe. Ali se Mallika, ne samo ovom prilikom, pokazala kao iskrena i oštroumna osoba.