Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Ud V.1: Rađa sutta

Udana V.1

Rađa sutta
Kralj


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. U to vreme je Pasenadi, kralj zemlje Kosala, bio sa kraljicom Malikom u gornjoj palati. Tada joj on reče: "Da li ti je iko draži od same sebe?"

"Ne, vaše visočanstvo," odgovori ona. "Niko mi nije draži od mene. A šta je sa vama, vaša visočanstvo? Da li je vama iko draži od samoga sebe?"

"Ne, Malika. Niko mi nije draži od samoga sebe?"

Onda kralj, napustivši palatu, otide do Blaženoga i stigavši, poklonivši mu se, sede sa strane. Dok je tako sedeo, reče on Blaženome: "Malopre sam bio sa kraljicom Malikom u gornjoj palati. I rekoh joj: 'Da li ti je iko draži od same sebe'?"

'Ne, vaše visočanstvo,' odgovori ona. 'Niko mi nije draži od mene. A šta je sa vama, vaša visočanstvo? Da li je vama iko draži od samoga sebe?'

'Ne, Malika. Niko mi nije draži od samoga sebe'?"

Onda Blaženi, shvatajući značaj ovoga, bi nadahnut da izgovori sledeće stihove:

Tragajući u svim pravcima
svom svojom pažnjom,
ne nalazimo nikoga dražeg
od samih sebe.
Na isti način i drugi su
sami sebi najdraži.
Zato, ne povređujmo druge
ako sebe volimo.