Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Udāna 6:3

Paććavekkhaṇa sutta
Razmatranje

Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapiṇḍika. Tom prilikom je Blaženi sedeo i razmatrao mnoge loše, štetne stvari u sebi koje je napustio, kao i mnoge korisne stvari koje je kroz njihovo negovanje doveo do vrhunca.

Onda Blaženi, razumevši značenje svega toga, izgovori ove nadahnute stihove:

“Pre ih je bilo, a sada ih nema,
ranije ga ne bi, a sad ga ima;
niti je bilo, niti će biti,
a ni sada naći ga nije moguće.” [1]

Beleška

[1] Komentar za Udānu ove stihove ovako tumači: Pre probuđenja bilo je nečistoća uma, ali ih sada nema. Pre trenutka probuđenja put do njega nije bio pređen, a sada je cilj dostignut. Niti je bilo trenutka probuđenja sve dok se do njega ne stigne, a niti će ga opet biti, jer je on jedan i neponovljiv.